.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypadek mniejszej wagi

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 14.05.2012

Pod wpływem alkoholu wypisałem druk zwolnienia podsunięty mi przez pewną dziewczynę do wypełnienia. Nigdy nie byłem karany. Co mi grozi za wypisanie tego zwolnienia ze szkoły?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią przepisu art. 271 § 1 Kodeksu karnego „funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Istotnym z punktu widzenia Pana interesu jest natomiast w mojej ocenie § 2 niniejszego przepisu, który stanowi, iż „w wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”.

 

Przedmiotem ochrony art. 271 jest wiarygodność dokuentu w znaczeniu prawdziwości jego treści, a w konsekwencji znaczenie dowodowe dokumentu. Strona przedmiotowa przestępstwa określonego w art. 271 § 1 polega na tym, że funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne. Należy podkreślić, że sprawca nie oświadcza, ale poświadcza nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne. Oświadczeniem jest „wypowiedź będąca wyrazem czyichś przekonań, poglądów; pismo zawierające taką wypowiedź” (Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. V, s. 1206). Poświadczać oznacza „stwierdzać, poręczać [...] (zwykle prawdziwość, wiarygodność, tożsamość kogo lub czego); zaświadczać, potwierdzać” (jw., t. IV, s. 1180). Sprawca poświadcza osobie trzeciej nieprawdę co do określonych w art. 271 § 1 okoliczności w wystawianym przez siebie dokumencie, a nie oświadcza je we własnym interesie (zob. wyrok SN z 24 października 1996 r., sygn. akt V KKN 147/96, LexPolonica nr 312351, OSNKW 1997, nr 1-2, poz. 8).

 

Poświadczenie nieprawdy może polegać na potwierdzeniu okoliczności, która nie miała miejsca, lub na przeinaczeniu rzeczywiście zaistniałej bądź na zatajeniu okoliczności, która powinna być zaświadczona w wystawianym dokumencie (por. wyrok SN z 25 listopada 2004 r., sygn. akt WA 24/2004, OSNwSK 2004, poz. 2206). „Określone w art. 271 § 1 poświadczenie nieprawdy musi odnosić się do okoliczności mającej znaczenie prawne, a nie prawnie obojętnej. Ocena, czy konkretne okoliczności mają taki charakter, zależy od rodzaju wystawianego dokumentu. Poświadczenie nieprawdy może być zawarte w samoistnym dokumencie lub może stanowić integralną część innego dokumentu” (wyrok SN z 9 stycznia 1976 r., sygn. akt IV KR 305/75, LexPolonica nr 356893, OSNPG 1976, nr 6, poz. 57).

 

Strona podmiotowa przestępstwa określonego w art. 271 polega na umyślności. Za popełnienie przestępstwa poświadczenia nieprawdy typu podstawowego przewidziana jest kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. „Sąd może zamiast kary pozbawienia wolności orzec grzywnę lub karę ograniczenia wolności do lat 2” (art. 58 § 3). Popełnienie przestępstwa poświadczenia nieprawdy w typie uprzywilejowanym (§ 2) zagrożone jest karą grzywny lub karą ograniczenia wolności. Sąd może w tym przypadku odstąpić od wymierzenia kary (art. 59) lub warunkowo umorzyć postępowanie karne (art. 66).

 

Wszystko uzależnione jest od tego, w jakim celu wydane zostało zwolnienie. W mojej ocenie w Pana przypadku będziemy mieli do czynienia z wypadkiem mniejszej wagi. W takim przypadku grozi Panu grzywna lub ograniczenie wolności. Samodzielne wprawienie się w stan po spożyciu alkoholu lub w stan nietrzeźwości nie zwalnia z odpowiedzialności karnej, ale może wskazywać, iż nie miał Pan do końca świadomości co podpisuje, bowiem dziewczyna podsunęła Panu odpowiedni blankiet. Należy nadto wskazać, iż ona także dopuściła się przestępstwa, ponieważ zgodnie z treścią art. 270 Kodeksu karnego „kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 plus 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »