Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynajmowanie mieszkania i wpływ na przyznanie świadczenia przedemerytalnego

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 26.01.2012

Staram się o świadczenie przedemerytalne. Wynajmuję niewielkie mieszkanie (odstępne to 560 zł). Czy muszę to zgłosić jako przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności? Czy będzie to miało wpływ na przyznanie świadczenia przedemerytalnego lub na jego wysokość? Jak wyglądałaby sytuacja, gdybym to mieszkanie sprzedała, pobierając świadczenie przedemerytalne? Jakie rozliczenia powinnam składać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż mieszkania nie ma żadnego wpływu na prawo do świadczenia przedemerytalnego, natomiast przychód osiągany z tytułu najmu mieszkania ma wpływ na prawo do świadczenia*.

 

Dopuszczalna kwota przychodu obowiązująca w okresie od dnia 1 marca 2010 r. do końca lutego 2011 r. wynosi 1551,50 zł miesięcznie.

 

Kwota ta odpowiada 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2009 r., ogłoszonego do celów emerytalnych. Tekst komunikatu Prezesa ZUS przesyłam w załączeniu.

 

W praktyce na kwotę 1551,50 zł składa się wysokość Pani świadczenia przedemerytalnego brutto i kwota najmu – 560 zł; łącznie oba świadczenia są niższe od 1551,50 zł, więc przychód osiągany z tytułu umowy najmu nie ma wpływu na prawo do świadczenia.

 

Podstawa prawna to art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33) oraz komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych („Monitor Polski” 2010, Nr 10, poz. 113).

 

Rozliczenie przychodu następuje w formie rozliczenia rocznego, po zakończeniu roku rozliczeniowego, ustalonego od dnia 1 marca każdego roku do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

W związku z powyższym powinna Pani rozliczyć się z dochodów osiąganych z tytułu najmu mieszkania, w rocznym rozliczeniu podatkowym (działalność prowadzona osobiście) – podstawa prawn to art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych.

 

Reasumując powyższe, dochód ze sprzedaży mieszkania nie ma wpływu na prawo do świadczenia, suma dochodu osiąganego z tytułu umowy najmu mieszkania plus wysokość świadczenia przedemerytalnego jest niższa niż dopuszczalna granica, tj. kwota 1551,50 zł – wobec powyższego nie ma wpływu na prawo do świadczenia przedemerytalnego (nie powoduje jego zmniejszenia lub zawieszenia).

 

W urzędzie skarbowym składa Pani PIT 28 – samodzielnie prowadzona działalność dotycząca umowy najmu.

 

Podstawę rozliczenia osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne za rok 2010 stanowi wskazany przepis prawa.

 

Po ogłoszeniu Komunikatu Prezesa ZUS – od marca 2011 r. biedzie znana graniczna kwota przychodu.

 

Należy jednak zauważyć, że niedawno weszła w życie nowa regulacją prawna obowiązująca od dnia 1 lutego 2011 r.

 

Wprowadzona została zmianą przepisów ustawy o świadczeniu przedemerytalnym – ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 17, poz. 79). W przepisie art. 3 ustawy zmieniającej ustawodawca przewiduje, że wchodzi ona w życie pierwszego dnia następującego po miesiącu ogłoszenia (akt prawny ogłoszony został w miesiącu styczniu).

 

Ustawodawca, co jest istotne, w art. 2 powyższej ustawy zmieniającej umieścił zapis, że do zawieszenia lub zmniejszenia świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, z tytułu przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym 2010/2011 oraz w latach poprzednich, a także do ich rozliczenia stosuje się przepisy w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy.

 

Powyższe oznacza, że Panią przy rozliczeniu obowiązywać będą przepisy te, które wcześniej wskazałam.

 

Nowe przepisy, biorąc pod uwagę wolę ustawodawcy, będzie można zastosować dopiero do rozliczeń roku 2011/2012.

 

W nowych przepisach ustawodawca podtrzymał, iż „świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu lub zawieszeniu, na zasadach określonych przepisami ustawy, w przypadku osiągania przychodu, o którym mowa w art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zwanego dalej »przychodem«”.

 

Wprowadzona została istotna zmiana: „świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu, jeżeli kwota przychodu przekracza miesięcznie kwotę 25% przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych, zwaną dalej »dopuszczalną kwotą przychodu«, nie przekracza jednak kwoty 70% tego wynagrodzenia, zwanej dalej »graniczną kwotą przychodu«.

 

Jeżeli kwota przychodu przekracza dopuszczalną kwotę przychodu, świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia”.

  

Nowej treści art. 6 ustawy zmieniającej wskazuje, że „rozliczenie przychodu następuje po zakończeniu roku rozliczeniowego, ustalonego od dnia 1 marca każdego roku do ostatniego dnia lutego następnego roku, w formie rozliczenia rocznego lub miesięcznego, w zależności od tego, która forma rozliczenia jest dla świadczeniobiorcy korzystniejsza”.

 

Osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne jest więc obowiązana niezwłocznie powiadomić organ rentowy o osiąganiu przychodu oraz o wysokości tego przychodu, a po zakończeniu roku rozliczeniowego, w terminie do dnia 31 maja następnego roku, o wysokości przychodu uzyskanego w roku rozliczeniowym, z uwzględnieniem przychodów uzyskanych w kolejnych miesiącach tego roku.

 

Obowiązek powiadomienia, spoczywa odpowiednio na pracodawcy i zleceniodawcy lub innym płatniku składek, a w przypadku osoby pełniącej służbę – na właściwej jednostce organizacyjnej.

 

Ustawodawca dodał, że „Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej »Monitor Polski«, co najmniej na 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji, obowiązujące w kolejnym roku rozliczeniowym:

 

  1. dopuszczalną kwotę przychodu oraz graniczną kwotę przychodu, ustalone na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego do celów emerytalnych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z zaokrągleniem do 10 groszy w górę;
  2. roczną dopuszczalną kwotę przychodu oraz roczną graniczną kwotę przychodu – dla każdego roku rozliczeniowego, stanowiące – odpowiednio – dwunastokrotność kwot, o których mowa wyżej”.

 

Pragnę podkreślić, że zmiany powyższe weszły w życie, tak jak wyżej zauważyłam, ustawą zmieniającą ustawę o świadczenia emerytalnych i obowiązują od dnia 1 lutego 2011 r., jednak stosowane będą do rozliczeń za rok 2011/2012.

 

Należy więc zauważyć, że obecnie sprzedaż mieszkania czy też osiągnięty dochód z tytułu najmu mieszkania nie mają żadnego wpływu na prawo do świadczenia przedemerytalnego.

 

Powyższe oznacza, że przysługuje Pani świadczenie emerytalne w pełnej wysokości.

 

Biorąc pod uwagę treść art. 104, za przychód stanowiący podstawę zmniejszania lub zawieszania świadczeń stosuje się przychód z stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Przychodem takim jest przychód z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Zgodnie jednak z art. 104 ust. 4 wskazanej ustawy o emeryturach i rentach z FUS – przepisy dotyczące określenia przychodu stosuje się również do osób wyłączonych z obowiązku ubezpieczenia społecznego z tytułu ustalenia prawa do emerytury i renty lub wykonujących działalność niepodlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z uwagi na podleganie temu obowiązkowi z innego tytułu.

 

Pani nie podlega dodatkowo żadnemu ubezpieczeniu społecznemu obowiązkowemu. Pani tylko i wyłącznie prowadzi działalność osobiście wykonywaną – najem mieszkania, dlatego z umowy najmu mieszkania osiągany przychód nie ma wpływu na zawieszalność świadczenia przedemerytalnego – nie jest on brany pod uwagę.

 

 

 

 

* Stan prawny z dnia 02.02.2011 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III + X =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki