.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wynajem noclegów w lokalu handlowo-usługowym

Autor: Grzegorz Dziubka • Opublikowane: 21.07.2022 • Zaktualizowane: 21.07.2022

Mam lokal handlowo-usługowy, chciałbym tam prowadzić wynajem jako nocleg wraz z opcją wypożyczenia quada lub motocykla. Jak to zrobić, aby nie złamać prawa? Chciałbym zrobić to jakimś sposobem, abym nie musiał zmieniać rodzaju nieruchomości na lokal mieszkalny w urzędzie gminy. Lokal będzie wynajmowany na fakturę VAT lub paragon.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wynajem noclegów w lokalu handlowo-usługowym

Definicja lokalu mieszkalnego

Niestety zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem nie ma możliwości legalnego prowadzenia usług noclegowych w lokalu usługowo-handlowym bez stosownych zmian. Lokal mieszkalny zgodnie z ustawą z 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (art. 2 § 2 ust. 2) stanowi, że jest to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb, przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Lokal mieszkalny służy do zaspokajania potrzeb bytowych co najmniej jednej osoby, jest wyposażony przeważnie, oprócz pokoi, w kuchnię, łazienkę i ubikację oraz korytarz. Niestety definicja to jedno a rzeczywistość i wymagania to już zupełnie coś innego. Istotne jest jeszcze definicja pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi, a jest to pomieszczenie, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż 4 godziny.

 

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie lokalu mieszkalnego jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie to zostało wydane przez Ministra Infrastruktury w oparciu o Ustawę z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Rozporządzenie to systematyzuje sprawy nieuregulowane bezpośrednio w Ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

 

Warunki, jakie powinien spełnić lokal mieszkalny w budynku, reguluje § 90 z Rozdziału 7, który stanowi, że „mieszkanie w budynku wielorodzinnym powinno spełniać wymagania dotyczące pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, a także inne wymagania zawarte w tym rozdziale”.

Zmiana sposobu użytkowania lokalu

Jeśli dokona Pan zmiany sposobu użytkowania lokalu, zostanie to zgodnie z prawem potraktowane jak samowola budowlana. Nie będzie miało nawet znaczenie to, że wyposażenie pomieszczenia użytkowego pozwoli na prowadzenie w nim lokalu mieszkalnego bez konieczności dokonywania przeróbek architektoniczno-sanitarnych. Według prawa lokalem użytkowym jest jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielonych stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym. Lokale użytkowe przeznaczone są do realizacji celów użytkowych nie mieszkalnych. Cechą rozróżniającą lokal użytkowy od lokalu mieszkaniowego jest cel, w jakim lokal ten jest wykorzystywany. Rozróżnienie lokalu usługowego od lokalu mieszkalnego powoduje, że lokal musi spełniać odpowiednie właściwe dla danego lokalu warunki techniczne, określone w przepisach prawa.

 

Zmiana sposobu użytkowania lokalu regulowana jest ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Przez zmianę sposobu użytkowania lokalu należy rozumieć każde podjęcie lub zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części, działalności związanej z użytkowaniem lokalu wpływające na zmianę wymagań jego dalszego bezpiecznego użytkowania.

Zgłoszenie chęci prowadzenia usług noclegowych

Chcąc w lokalu użytkowym prowadzić noclegi, musi Pan zgłosić zamiar zmiany sposobu użytkowania lokalu właściwemu organowi. Jest to zgłoszenie zmiany przeznaczenia lokalu z użytkowego na mieszkalny a nie zgłoszenie chęci dokonania przeróbek w lokalu. Jest to swego rodzaju oświadczenie o zamiarze zmiany sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego. Oświadczenie takie powinno określać dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania lokalu.

 

Zmianę sposobu użytkowania lokalu musi Pan zgłosić przed jej dokonaniem, gdyż zgłoszenie po dokonaniu zmian nie wywołuje skutków prawnych co naraża Pana na kary. W przypadku braku zgłoszenia, jak już wspomniałem, będzie Pan odpowiadał za samowolę budowlaną. Organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego lub wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Jeśli nawet Pana lokal nie wymaga prac remontowych i jego wyposażenie sanitarno-architektoniczne pozwalało na natychmiastowe zaadaptowanie lokalu użytkowego na mieszkalny, odpowiada Pan za samowolę budowlaną. Gdy organ nadzoru dowie się, że zmienił Pan sposób użytkowania lokalu bez wymaganego zgłoszenia, wyda postanowienie o wstrzymaniu użytkowania lokalu oraz nałoży obowiązek przedstawienia w wyznaczonym terminie stosownej dokumentacji jaką składa się przy zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania. Po upłynięciu tego terminu organ nadzoru budowlanego sprawdzi wykonanie nałożonego na Pana obowiązku i jeśli lokal nadal będzie wykorzystywany w innym celu niż pierwotny, organ nadzoru budowlanego wyda decyzję nakazującą przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania pomieszczenia lub jego części. Jeżeli natomiast dostarczy Pan dokumenty w wyznaczonym terminie, to organ nadzoru budowlanego wyda postanowienie ustalające wysokość opłaty legalizacyjnej. Na to postanowienie przysługuje Panu zażalenie do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego bądź do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W przypadku nieuiszczenia opłaty legalizacyjnej w wyznaczonym terminie będzie ona podlegała ściągnięciu w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Dodatkowo za samowolę budowlaną może Pan zostać ukarany kara grzywny. Może Pan, co prawda, odmówić przyjęcia mandatu, ale wtedy organ nadzoru budowlanego wystąpi do sądu z wnioskiem o ukaranie.

 

Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące prawo, nie może Pan w lokalu użytkowym bez stosownego zgłoszenia prowadzić usług noclegowych. Nie ma znaczenia nawet to, że dołączy Pan do tego wynajem quada lub motocykla. Na Pana sytuację nie ma również znaczenia sposób rozliczenia z US. Dodatkowo zgłoszenie jest wymagane, bo obiekt musi być sprawdzony pod kątem sanitarnym czy przeciwpożarowym. W przypadku gdy organ nadzoru dowie się o takim miejscu noclegowym bez zgody, rozpocznie swoją procedurę kontroli.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć minus 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl