Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynagrodzenie według ustawy kominowej

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 28.10.2014

Na mocy ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej potocznie „ustawą kominową”, wynagrodzenie osób zarządzających przedsiębiorstwami państwowymi i spółkami z udziałem Skarbu Państwa nie może przekraczać określonego limitu.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawa „kominowa”, czyli mówiąc ściślej ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi1, ustala limity miesięcznego wynagrodzenia dla menedżerów następujących podmiotów:

 

 1. przedsiębiorstw państwowych;
 2. państwowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, które nie są jednocześnie agencjami państwowymi i instytutami badawczymi oraz nie są szkołami wyższymi;
 3. samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, które nie są jednocześnie jednoosobowymi spółkami prawa handlowego;
 4. jednoosobowych spółek prawa handlowego utworzonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
 5. spółek prawa handlowego, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji;
 6. spółek prawa handlowego, w których udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji;
 7. spółek prawa handlowego, w których udział spółek, o których mowa w pkt 4-6, przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji;
 8. agencji państwowych, bez względu na ich formę organizacyjno-prawną;
 9. instytutów badawczych lub podmiotów, do których stosuje się odpowiednio przepisy o instytutach badawczych;
 10. fundacji, w których dotacja ze środków publicznych przekracza 25% rocznych przychodów albo w których mienie pochodzące ze środków publicznych przekracza 25% majątku fundacji na koniec roku kalendarzowego i jego wartość przekracza 10% przychodów tej fundacji;
 11. państwowych jednostek budżetowych, z wyjątkiem w szczególności organów administracji publicznej i organów wymiaru sprawiedliwości;
 12. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 

Z wyjątkiem publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w których ograniczone jest wyłącznie wynagrodzenie ich kierowników, pensję ograniczoną „kominem płacowym” mają następujące osoby:

 

 1. kierownicy, a w szczególności dyrektorzy, prezesi, tymczasowi kierownicy, zarządcy komisaryczni i osoby zarządzające na podstawie umów cywilnoprawnych;
 2. zastępcy ww. osób;
 3. członkowie organów zarządzających, a w szczególności członkowie zarządu;
 4. główni księgowi.

 

Ponadto limity wynagrodzenia obowiązują również likwidatorów jednostek, a w przypadku niektórych podmiotów, w szczególności spółek i agencji – członków ich organów nadzorczych (np. rad nadzorczych i komisji rewizyjnych).

 

Podstawą do ustalania limitów wynagrodzenia według ustawy kominowej jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Maksymalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego nie może przekroczyć:

 

 1. dla osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach państwowych oraz państwowych jednostkach organizacyjnych posiadających osobowość prawną, które nie są jednocześnie agencjami państwowymi i instytutami badawczymi oraz nie są szkołami wyższymi – sześciokrotności powyższego wskaźnika,
 2. dla osób zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych posiadających osobowość prawną, które nie są jednocześnie jednoosobowymi spółkami prawa handlowego – jego czterokrotności,
 3. dla osób zatrudnionych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub samorządu – sześciokrotności,
 4. dla osób zatrudnionych w spółkach, w których spółki, o których mowa w pkt 3, mają udział – czterokrotności,
 5. dla osób zatrudnionych w agencjach państwowych, instytucjach badawczych oraz fundacjach:
  1. utworzonych lub nadzorowanych przez ministra lub centralny organ administracji rządowej – sześciokrotności,
  2. utworzonych lub nadzorowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego lub terenowy organ administracji rządowej – czterokrotności,
 6. dla osób zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych – trzykrotności,
 7. dla likwidatorów, syndyków i zarządców masy upadłości – czterokrotności,
 8. dla członków organów nadzorczych – jednego,
 9. dla kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – czterokrotności.

 

 

 

 

________________________

Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 254, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 28.10.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 4 plus V =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki