.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynagrodzenie finansowane z dotacji

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 10.04.2013

Prowadzę niepubliczne szkoły policealne z uprawnieniami szkół publicznych jako osoba fizyczna. Zatrudniam dyrektorów, całą kadrę, podpisuję umowy itd. Z tytułu tych czynności wypłacam sobie wynagrodzenie z comiesięcznej dotacji. Jedno z miast zakwestionowało wypłatę wynagrodzenia. Czy mam prawo finansować swoje wynagrodzenie z dotacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) niepubliczne przedszkola, w tym specjalne, szkoły podstawowe i gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych, otrzymują dotacje z budżetu gminy.

 

Dotacje te są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki.

 

Pojęcie „wydatków bieżących” nie zostało w ustawie o systemie oświaty sprecyzowane. W tej kwestii można posiłkować się przepisami ustawy o finansach publicznych. Przez wydatki bieżące należy rozumieć wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi, a w szczególności wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań placówki. Tak więc wydatki bieżące nie obejmują wydatków inwestycyjnych czy też nie mogą być przeznaczone na zakup lub wytworzenie składników majątku trwałego, podlegających okresowej amortyzacji.

 

Zgodnie z art. 165a ustawy o finansach publicznych wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na: inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi.

 

Przy ustalaniu kwoty wydatków bieżących należy również posiłkować się zapisami ujętymi w dziale trzecim ustawy o finansach publicznych, a w szczególności w art. 124 ust. 3 pkt 1-3. W przepisie tym określono, iż wydatki bieżące obejmują: wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń, zakupy towarów i usług, koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją statutowych zadań.

 

Według wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 23 listopada 2010 r. (I SA/Kr 1434/10) z brzmienia art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty, który – jak już wyżej wskazano – nie tylko przewidział zakaz wykorzystywania dotacji na wydatki inne niż bieżące, ale dodatkowo zezwolił na finansowanie z dotacji wyłącznie takich wydatków bieżących, które związane są z realizacją zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, wynika, że wynagrodzenie podmiotu prowadzącego szkołę niepubliczną nie mieści się w zakresie wydatków bieżących. Oznacza to, że wynagrodzenie to nie może być finansowane z dotacji otrzymanej od jednostki samorządu terytorialnego.

 

Z art. 70 ust. 2 Konstytucji RP wynika, że nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna, z czego a contrario wynika, iż w szkołach niepublicznych wolno pobierać opłaty za naukę. Skoro podmiot prowadzący szkołę pobiera takie opłaty od uczniów, to nie może domagać się, by jego wynagrodzenie było finansowane z budżetu państwa w formie dotacji. Jeśli ich nie pobiera, to tym bardziej nie może domagać się pokrycia własnego wynagrodzenia z dotacji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem + X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »