.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynagrodzenie agenta a wywiązywanie się agenta z obowiązków wynikających z umowy agencyjnej

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 06.05.2010

Czy agentowi należy się wynagrodzenie za cały miesiąc pracy, czy wyłącznie za czas udokumentowanej przez niego pracy? Agent w miesiącu lutym przepracował właściwie tylko 5 dni, później nie jeździł do klientów, nie informował mnie o swoich zadaniach, nie wykonywał poleceń ani nie odbierał telefonów. Teraz żąda wypłaty za cały miesiąc, grożąc nawet roszczeniem o odszkodowanie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa agencyjna uregulowana jest w przepisach art. 758-764.9 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.).

 

Na podstawie umowy agencyjnej „przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu” (art. 758 § 1).

 

Należy podkreślić, że umowa agencyjna jest stosunkiem opartym na wzajemnym zaufaniu stron. Ponieważ umowa przewiduje działanie w interesie dającego zlecenie, toteż niejako zakłada oparcie jej na wzajemnym zaufaniu stron umowy, lojalności i działaniu z należytą starannością.

 

Umowa agencyjna nakłada na agenta szereg obowiązków, do których można zaliczyć:

 

  1. zachowanie lojalności wobec dającego zlecenie,
  2. przekazywanie wszelkich informacji mających znaczenie dla dającego zlecenie,
  3. przestrzeganie jego wskazówek uzasadnionych w danych okolicznościach,
  4. podejmowanie czynności potrzebnych do ochrony praw dającego zlecenie.

 

Ponadto w literaturze przyjmuje się, że do obowiązków agenta należy też informowanie dającego zlecenie o stanie prowadzonych spraw, wypłacalności klienta, preferencji klienteli, firm konkurencyjnych, a także odwiedzanie klientów, współdziałanie przy załatwieniu reklamacji oraz prowadzenie reklamy. Agent powinien obserwować rynek i jego chłonność, tendencje, starać się o nowych klientów i dobre kontakty z klientami bieżącymi.

 

Jeśli chodzi o kwestię wynagrodzenia agenta, to należy w tym miejscu przytoczyć treść art. 7581 § 1 i § 2 K.c., zgodnie z którymi „jeżeli sposób wynagrodzenia nie został w umowie określony, agentowi należy się prowizja. Prowizją jest wynagrodzenie, którego wysokość zależy od liczby lub wartości zawartych umów”.

 

Umowa agencyjna jest umową odpłatną o stałe świadczenie usług agencyjnych. Agent ma prawo do wynagrodzenia za spełnione usługi agencyjne. Termin „wynagrodzenie” jest nazwą szerszą od „prowizji”. Nie każde bowiem wynagrodzenie agenta będzie prowizją.

 

W doktrynie przyjmuje się, że wynagrodzenie agenta jest najczęściej prowizją, ale przepisy nie zakazują wprowadzenia wynagrodzenia nieprowizyjnego. Przepisy Kodeksu cywilnego pozwalają jednak stronom odmiennie uregulować sposób wynagrodzenia agenta.

 

Należy stwierdzić, iż zarówno art. 758, jak i art. 7581 § 1 jednoznacznie wskazują, że wynagrodzenie agenta nie musi być prowizją i może przybrać formę wynagrodzenia stałego lub zawierającego część stałą.

 

Z załączonej przez Pana umowy agencyjnej wynika, że mamy do czynienia z sytuacją, kiedy wynagrodzenie agenta składa się z części stałej (niezależnej od ilości i wartości transakcji) oraz części prowizyjnej. Rozumiem, że wynagrodzenie stałe przysługuje za czynności agenta szczegółowo zawarte w § 1 umowy, natomiast wynagrodzenie prowizyjne wypłacane jest za zawarte za pośrednictwem agenta umowy sprzedaży.

 

Zgodnie z art. 761 K.c. w czasie trwania umowy agent może żądać prowizji od umów, do których zawarcia doszło w wyniku jego działalności, a także od umów zawartych z klientami, których agent pozyskał poprzednio dla umów tego rodzaju.

 

Biorąc pod uwagę okoliczności sprawy przedstawione w pytaniu, żadne wynagrodzenie stałe za miesiąc luty się agentowi nie należy.

 

Przede wszystkim należy zauważyć, iż agent w żaden sposób nie wykazał wykonywania czynności, do których był zobowiązany zgodnie z zawarta umową agencyjną.

 

Można również stwierdzić, iż zachowanie agenta stanowiło pogwałcenie jego bezwzględnych obowiązków wynikających z Kodeksu cywilnego – np. obowiązku informowania Pana o kwestiach mających dla Pana znaczenie.

 

Wskazany obowiązek przekazywania informacji obejmuje wszelkie informacje mające znaczenie dla dającego zlecenie, tj. o stanie spraw prowadzonych przez agenta, a w szczególności: o zawartych umowach, o otrzymanych propozycjach, o aktualnej i potencjalnej klienteli, o konkurencji na rynku.

 

Agent nie zdawał sprawozdań ze swoich poczynań, nie przekazywał Panu praktycznie żadnych informacji, jak sam Pan stwierdza, przez dłuższy czas agent w ogóle się z Panem nie kontaktował. Ponadto nie stosował się do Pana wskazówek, a nawet je ignorował, nie zadając sobie trudu z ich realizacją.

 

Reasumując, można stwierdzić, iż agent nie wykonywał należycie swoich obowiązków, do których zobowiązał się wobec Pana jako dającego zlecenie.

 

W takiej sytuacji trudno jest znaleźć podstawę do żądania wynagrodzenia za miesiąc luty ze strony agenta. Jeśli agent domaga się zapłaty, powinien wykazać, że w danym miesiącu wykonywał swoje zadania i przedstawić w tej kwestii określony dowody.

 

Wynagrodzenie to przysługuje bowiem za wypełnienie określonych czynności przez agenta.

 

Ponadto żądanie zapłaty wynagrodzenia w przedmiotowej sprawie można potraktować jako naruszenie zasad współżycia społecznego, czyli zasad godziwego postępowania.

 

Zgodnie z art. 5 K.c. „nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony”.

 

Za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego należy bowiem uznać żądanie zapłaty wynagrodzenia, w sytuacji gdy agent nie wykonywał lub wykonywał nienależycie swoje obowiązki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton