Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wymogi uzyskania świadczenia przedemerytalnego

Autor: Patrycjusz Miłaszewicz • Opublikowane: 30.07.2013

Skończyłam 52 lata. Mam 33 lata składkowe i nieskładkowe. Zostałam zwolniona z pracy na podstawie art. 53 K.p. (orzeczenie o zdolności do pracy zostało wydane w późniejszym terminie, po wyczerpaniu świadczenia rehabilitacyjnego). Zarejestrowałam się w urzędzie pracy i przyznano mi zasiłek na rok. Niedługo minie 6 miesięcy pobierania zasiłku. Czy mam szanse na uzyskanie świadczenia przedemerytalnego? Czy spełniam wszystkie wymogi?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasady ustalania prawa do świadczeń przedemerytalnych przyznawanych przez ZUS, jak również tryb postępowania o przyznanie tych świadczeń oraz ich wypłatę, zostały uregulowane w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 170 – dalej u.ś.p.).

 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 u.ś.p.: „prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która:

 

1) do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat – kobieta oraz 61 lat – mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

 

2) do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001), zwanej dalej »ustawą o promocji zatrudnienia«, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat – kobieta oraz 60 lat – mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, lub

 

3) do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.), zwanej dalej »ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych«, i za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłości ukończyła co najmniej 56 lat – kobieta i 61 lat – mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

 

4) zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, i do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat – ­ kobieta oraz 60 lat – ­ mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

 

5) do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, lub

 

6) do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego, z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn”.

 

Analiza cytowanego powyżej przepisu pozwala na stwierdzenie, że prawo do świadczenia przedemerytalnego nabędzie Pani w przypadku spełnienia któregokolwiek z wymienionych powyżej punktów.

 

Odnosząc się do przesłanki zawartej w pkt 2, jaką jest przyczyna dotycząca zakładu pracy, należy wyjaśnić, że takimi przyczynami w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415) zgodnie z art. 2 pkt 29 tejże ustawy są:

 

„a) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,

 

b) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,

 

c) wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy,

 

d) rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika”.

 

W odniesieniu do uregulowania dotyczącego: „rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych” na uwagę zasługuje w mojej ocenie uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 listopada 2006 r. (sygn. akt SK 66/06), w którym TK uznał, że: „prawo do świadczenia przedemerytalnego przyznaje się w sytuacjach, gdy ustanie stosunku pracy nastąpiło w całkowitym oderwaniu od woli pracownika i – co więcej – w zasadzie tylko w wypadku, gdy po stronie pracodawcy występuje obiektywna przyczyna braku możliwości kontynuowania zatrudnienia lub wypłaty wynagrodzenia za pracę”.

 

Ponadto należy zauważyć, że stosownie do art. 2 ust. 3 u.ś.p. świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie po upływie co najmniej 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli osoba ta spełnia łącznie następujące warunki:

 

  1. nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna;
  2. w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych;
  3. złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

 

Powyższe regulacje pozwalają na stwierdzenie, że tylko osobie, która łącznie spełnia warunki wymienione w art. 2 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, może być przyznane świadczenie przedemerytalne, oczywiście przy spełnieniu przesłanki z art. 2 ust. 1 u.ś.p.

 

Proszę zauważyć, że warunki wymienione w art. 2 ust. 1 ustawy w poszczególnych punktach muszą być spełnione łącznie, aby uzyskać prawo do świadczenia przedemerytalnego, co potwierdził Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z 5 czerwca 2007 r. (sygn. akt III AUa 377/07), uznając, że: „osoba ubiegająca się o prawo do świadczenia przedemerytalnego musi spełniać łącznie wszystkie przesłanki prawne z art. 2 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252)”.

 

Podobnie Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 31 marca 2008 r. (sygn. akt III AUa 199/08) stwierdził, że: „prawo do świadczenia przedemerytalnego uzależnione jest od łącznego spełnienia wszystkich warunków przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 120, poz. 1252) i nie jest możliwe późniejsze uzupełnienie wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego (35 lat dla kobiet, 40 lat dla mężczyzn) pozwalającego na przyznanie prawa do tego świadczenia”.

 

Wobec powyższego oraz stanu faktycznego przedstawionego w pytaniu należy w mojej ocenie zwrócić szczególną uwagę na art. 2 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy, przy czym proszę zauważyć, że w pkt 2 istotne jest, aby do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy ukończyła Pani 55 lat i była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

 

W przypadku pkt 5 istotne jest, aby do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była Pani zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała Pani okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 35 lat.

 

Mając powyższe na uwadze, należy wyjaśnić, że w mojej ocenie nie spełnia Pani wymogów uzyskania świadczenia przedemerytalnego. Oczywiście może Pani wystąpić z wnioskiem o przyznanie świadczenia przedemerytalnego, jednakże uważam, że ZUS wyda decyzję odmowną.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + II =

»Podobne materiały

Odmowa przyznania świadczenia przedemerytalnego

Po rozwiązaniu ze mną umowy o pracę z powodu likwidacji firmy pracowałam jeszcze przez pewien czas na umowę-zlecenie w tej samej firmie. Po zakończeniu współpracy zarejestrowałam się w urzędzie pracy jako bezrobotna. Po ponad 6 miesiącach złożyłam wniosek o świadczenie przedemerytalne. Spełniam wszy

 

Niepełny etat a świadczenie przedemerytalne

W jakim wymiarze czasu pracy musi pracować pracownica przez ostatnie 6 miesięcy, jeśli stara się o świadczenie przedemerytalne? Czy może to być mniejszy wymiar niż cały etat?

 

Prawo do świadczenia przedemerytalnego a przyczyna zwolnienia na świadectwie pracy

Otrzymałam wypowiedzenie umowy o pracę. Jaki artykuł powinien znaleźć się na świadectwie pracy, aby było możliwe otrzymanie świadczenia przedemerytalnego? Jedni mówią, że art. 10 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, inni

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »