Mamy 10 708 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wymogi uzyskania świadczenia przedemerytalnego

Autor: Patrycjusz Miłaszewicz • Opublikowane: 30.07.2013

Skończyłam 52 lata. Mam 33 lata składkowe i nieskładkowe. Zostałam zwolniona z pracy na podstawie art. 53 K.p. (orzeczenie o zdolności do pracy zostało wydane w późniejszym terminie, po wyczerpaniu świadczenia rehabilitacyjnego). Zarejestrowałam się w urzędzie pracy i przyznano mi zasiłek na rok. Niedługo minie 6 miesięcy pobierania zasiłku. Czy mam szanse na uzyskanie świadczenia przedemerytalnego? Czy spełniam wszystkie wymogi?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Patrycjusz Miłaszewicz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zasady ustalania prawa do świadczeń przedemerytalnych przyznawanych przez ZUS, jak również tryb postępowania o przyznanie tych świadczeń oraz ich wypłatę, zostały uregulowane w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 170 – dalej u.ś.p.).

 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 u.ś.p.: „prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która:

 

1) do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat – kobieta oraz 61 lat – mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

 

2) do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001), zwanej dalej »ustawą o promocji zatrudnienia«, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat – kobieta oraz 60 lat – mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, lub

 

3) do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.), zwanej dalej »ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych«, i za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłości ukończyła co najmniej 56 lat – kobieta i 61 lat – mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

 

4) zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, i do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat – ­ kobieta oraz 60 lat – ­ mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

 

5) do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, lub

 

6) do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego, z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn”.

 

Analiza cytowanego powyżej przepisu pozwala na stwierdzenie, że prawo do świadczenia przedemerytalnego nabędzie Pani w przypadku spełnienia któregokolwiek z wymienionych powyżej punktów.

 

Odnosząc się do przesłanki zawartej w pkt 2, jaką jest przyczyna dotycząca zakładu pracy, należy wyjaśnić, że takimi przyczynami w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415) zgodnie z art. 2 pkt 29 tejże ustawy są:

 

„a) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,

 

b) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,

 

c) wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy,

 

d) rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika”.

 

W odniesieniu do uregulowania dotyczącego: „rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych” na uwagę zasługuje w mojej ocenie uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 listopada 2006 r. (sygn. akt SK 66/06), w którym TK uznał, że: „prawo do świadczenia przedemerytalnego przyznaje się w sytuacjach, gdy ustanie stosunku pracy nastąpiło w całkowitym oderwaniu od woli pracownika i – co więcej – w zasadzie tylko w wypadku, gdy po stronie pracodawcy występuje obiektywna przyczyna braku możliwości kontynuowania zatrudnienia lub wypłaty wynagrodzenia za pracę”.

 

Ponadto należy zauważyć, że stosownie do art. 2 ust. 3 u.ś.p. świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie po upływie co najmniej 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli osoba ta spełnia łącznie następujące warunki:

 

  1. nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna;
  2. w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych;
  3. złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

 

Powyższe regulacje pozwalają na stwierdzenie, że tylko osobie, która łącznie spełnia warunki wymienione w art. 2 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, może być przyznane świadczenie przedemerytalne, oczywiście przy spełnieniu przesłanki z art. 2 ust. 1 u.ś.p.

 

Proszę zauważyć, że warunki wymienione w art. 2 ust. 1 ustawy w poszczególnych punktach muszą być spełnione łącznie, aby uzyskać prawo do świadczenia przedemerytalnego, co potwierdził Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z 5 czerwca 2007 r. (sygn. akt III AUa 377/07), uznając, że: „osoba ubiegająca się o prawo do świadczenia przedemerytalnego musi spełniać łącznie wszystkie przesłanki prawne z art. 2 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252)”.

 

Podobnie Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 31 marca 2008 r. (sygn. akt III AUa 199/08) stwierdził, że: „prawo do świadczenia przedemerytalnego uzależnione jest od łącznego spełnienia wszystkich warunków przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 120, poz. 1252) i nie jest możliwe późniejsze uzupełnienie wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego (35 lat dla kobiet, 40 lat dla mężczyzn) pozwalającego na przyznanie prawa do tego świadczenia”.

 

Wobec powyższego oraz stanu faktycznego przedstawionego w pytaniu należy w mojej ocenie zwrócić szczególną uwagę na art. 2 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy, przy czym proszę zauważyć, że w pkt 2 istotne jest, aby do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy ukończyła Pani 55 lat i była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

 

W przypadku pkt 5 istotne jest, aby do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była Pani zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała Pani okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 35 lat.

 

Mając powyższe na uwadze, należy wyjaśnić, że w mojej ocenie nie spełnia Pani wymogów uzyskania świadczenia przedemerytalnego. Oczywiście może Pani wystąpić z wnioskiem o przyznanie świadczenia przedemerytalnego, jednakże uważam, że ZUS wyda decyzję odmowną.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus X =

»Podobne materiały

Warunki uzyskania świadczenia przedemerytalnego

Mam 63 lata. Przepracowałem 47 lat składkowych. Niedawno zostałem zwolniony z przyczyn ekonomicznych. Jeśli będę pobierał zasiłek, to kiedy mogę ubiegać się o świadczenie przedemerytalne? Czy spełniam wszystkie wymagane warunki uzyskania tego świadczenia?

Odmowa przyznania świadczenia przedemerytalnego

Po rozwiązaniu ze mną umowy o pracę z powodu likwidacji firmy pracowałam jeszcze przez pewien czas na umowę-zlecenie w tej samej firmie. Po zakończeniu współpracy zarejestrowałam się w urzędzie pracy jako bezrobotna. Po ponad 6 miesiącach złożyłam wniosek o świadczenie przedemerytaln

Niepełny etat a świadczenie przedemerytalne

W jakim wymiarze czasu pracy musi pracować pracownica przez ostatnie 6 miesięcy, jeśli stara się o świadczenie przedemerytalne? Czy może to być mniejszy wymiar niż cały etat?

Prawo do świadczenia przedemerytalnego a przyczyna zwolnienia na świadectwie pracy

Otrzymałam wypowiedzenie umowy o pracę. Jaki artykuł powinien znaleźć się na świadectwie pracy, aby było możliwe otrzymanie świadczenia przedemerytalnego? Jedni mówią, że art. 10 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »