Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wymiar kary za jazdę pod wpływem alkoholu, jeśli kierowca w przeszłości popełnił podobne wykroczenie

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 01.03.2010

Miesiąc temu rozbiłem samochód, prowadząc po pijanemu. W wydychanym powietrzu miałem 2 promile. Niestety już wcześniej miałem dwa razy zatrzymane prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu: raz na 9 miesięcy i raz na jeden rok. Minęło od tamtych spraw ponad 4 lata. W międzyczasie zdawałem ponownie egzamin, ponieważ przekroczyłem dozwoloną liczbę punktów karnych.

Zdaję sobie sprawę z powagi sytuacji i myślę, że nie ma żadnego usprawiedliwienia dla czynu, jakiego się dopuściłem, ale zależy mi bardzo, aby okres utraty prawa jazdy był jak najkrótszy, bo moja praca wiąże się z poruszaniem samochodem. Na pracy zależy mi tym bardziej, że moja narzeczona jest w 8. miesiącu ciąży. Czy w przypadku, gdy nie mamy jeszcze ślubu, a rodzi się dziecko, które uznaję, staję się tzw. żywicielem rodziny?

Nie mam pojęcia, jakiej kary spodziewać się w tej sytuacji. Czy powinienem zatrudnić obrońcę? Czy mogę liczyć na to, że do tego czasu tamte wykroczenia uległy zatarciu, czy muszę złożyć o to wniosek? Czy sąd może odwołać się do wydziału komunikacji w sprawie moich akt ewidencyjnych? W aktach tych, z tego co wyczytałem w internecie, jest cała historia od wydania dokumentu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wymiar kary za jazdę pod wpływem alkoholu, jeśli kierowca w przeszłości popełnił podobne wykroczenie

Jak kara grozi za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu?

Zgodnie z art. 178a § 1 Kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Dodatkową konsekwencją związaną z popełnieniem wymienionego przestępstwa jest możliwość orzeczenia wobec sprawcy tego czynu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Stosownie bowiem do art. 42 § 1 K.k., sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Zakaz prowadzenia pojazdów 

Natomiast art. 43 § 1 pkt 1) K.k. stanowi, że zakaz prowadzenia pojazdów orzeka się w latach, od roku do lat 10.

 

Zgodnie natomiast z art. 53 § 1 K.k., sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

 

Wymierzając karę (§ 2), sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego.

 

Mając powyższe na uwadze, w świetle przedstawionego przez Pana stanu faktycznego sprawy, niestety stwierdzić należy, iż w związku z Pańskimi wcześniejszymi skazaniami za przestępstwa (albo wykroczenia) związane z naruszeniem bezpieczeństwa w komunikacji, sąd w niniejszej sprawie może nie zastosować nadzwyczajnego złagodzenia kary, a orzeczona wobec Pana kara i środek karny może z dużym prawdopodobieństwem zostać określona w wymiarze wyższym niż minimalny (tzn. powyżej jednego roku zakazu prowadzenia pojazdów).

Czy fakt że osoba jest jedynym żywicielem rodziny wpływa na wymiar kary?

Z przedstawionych przez Pana okoliczności sprawy wynika również, iż nawet fakt, iż jest Pan jedynym żywicielem rodziny, może nie wpłynąć w sposób znaczący na wymiar orzeczonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. W tym miejscu wskazać należy, iż w Pana sytuacji zachodzą także uzasadnione podstawy do uznania, że sąd może nie zastosować wobec Pana instytucji warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary i w przypadku orzeczenia kary pozbawienia wolności, istnieje znaczne ryzyko skierowania jej do wykonania.

 

Odnosząc się do pytania o Pana status jako żywiciela rodziny, wskazać należy, iż prawo karne nie definiuje tego pojęcia w sposób jednoznaczny, a zatem za takiego żywiciela należałoby uznać każdą osobę, która ma na utrzymaniu inne osoby razem z nią żyjące i nie ma tu decydującego znaczenia, czy osoby te (np. narzeczona, konkubina) są rodziną w sensie czysto prawnym (tzn. jako małżonek). Wobec powyższego, zasadnym byłoby w Pana przypadku uznanie Pana za takiego żywiciela. Jednakże zasadnicze znaczenie ma w tej kwestii okoliczność, iż to właśnie Pan powinien stanowić główne oparcie materialne rodziny, tzn. jeżeli Pana narzeczona również pracuje i uzyskuje z tego tytułu zarobki zbliżone do Pańskich, sąd może odmówić uznania Pana za jedynego żywiciela rodziny.

 

Uznanie Pana za jedynego żywiciela rodziny, w przypadku gdy Pana praca polega właśnie na prowadzeniu pojazdów, może z kolei stanowić o zastosowaniu możliwie najniższego wymiaru zakazu prowadzenia pojazdów, tak aby dolegliwość z tym związana nie spowodowała popadnięcia całej Pana rodziny w niedostatek.

 

Mając na uwadze całokształt Pańskiej obecnej sytuacji, zasadnym byłoby właśnie zwrócenie się do adwokata o obroną podczas procesu albo, gdyby niebyło Pana stać na wynajęcie adwokata z wyboru, zwrócenie się do sądu o przydzielanie obrońcy z urzędu.

Czy sąd wymierzając karę bierze pod uwagę wcześniej popełnione wykroczenia?

Z Pana listu trudno jednoznacznie wynioskować, czy wcześniej został Pan skazany za przestępstwo, czy za wykroczenie. Jeżeli jednak został Pan skazany na podstawie orzeczenia kolegium do spraw wykroczeń, to – jak sama nazwa wskazuje – popełnił Pan nie przestępstwo a jedynie wykroczenie. To ważne, ponieważ zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu wykroczeń, ukaranie uważa się za niebyłe po upływie 2 lat od wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania kary.

 

W zasadzie nie musi Pan zatem nic więcej robić w celu zatarcia skazania, gdyż – jak wynika z powyższego przepisu – sąd z urzędu, tzn. z własnej inicjatywy, powinien usunąć wszelkie informacje o Pana skazaniu po upływie dwóch lat od wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania orzeczonej wobec Pana kary.

 

Co do możliwości zwrócenia się przez sąd do wydziału komunikacji w celu zapoznania się z Pańską dokumentacją, nadmienić trzeba, że zgodnie z art. 15 § 2 Kodeksu postępowania karnego, wszystkie instytucje państwowe i samorządowe są obowiązane w zakresie swego działania do udzielania pomocy organom prowadzącym postępowanie karne w terminie wyznaczonym przez te organy.

 

Dlatego też sąd, na wniosek prokuratora, może zwrócić się do urzędu komunikacji o udzielenie informacji dotyczących Pańskich uprawnień do prowadzenia pojazdów i przebiegu okresu, w których Pan z uprawnień tych korzystał.

 

Jednakże, jak zostało to już uprzednio wskazane, zgodnie z podanym przez Pana stanem faktycznym, skazanie Pana za wykroczenia naruszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym uległo zatarciu, co oznacza nie tylko to, że usuwa się z akt te informacje o skazaniu, lecz także to, że skazanie takie uważa się za niebyłe, a zatem sąd, nawet jeżeli informacje o Pana skazaniu uzyska z urzędu komunikacji, nie będzie mógł na ich podstawie wyciągnąć wobec Pana żadnych dalszych konsekwencji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V - 1 =

»Podobne materiały

Problem z zaliczeniem zatrudnienia na podstawie umowy agencyjnej

Mam problem z zaliczeniem zatrudnienia na podstawie umowy agencyjnej w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie 1980–1981 r. Poprzednia szkoła i poprzedni dyrektor w obecnej szkole, w której jestem zatrudniona, wypłacił mi nagrodę jubileuszową, uwzględniając ten okres zatrudnienia. Obecna kadrowa

 

Ciąża na umowie o zastępstwo

Jestem w ciąży. Od niespełna 2 lat jestem zatrudniona na umowę na zastępstwo. Jest to umowa o pracę na pełen etat. Obecnie koleżanka, którą zastępuję, przedłużyła urlop rodzicielski na kolejny rok – do września. Termin mojego porodu przypada na koniec maja, co, jak mi się wydaje, praktycznie o

 

Jak będzie wyglądał podział majątku męża po jego śmierci?

Jestem drugą żoną mojego męża, pierwsza zmarła, osieracając ich jedynego syna, który teraz jest już dorosły. Małżonek prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną w domu. Zanim jeszcze się pobraliśmy, by pomóc mu w prowadzeniu firmy zrezygnowałam z pracy i zostałam jego pracownikiem. Dwa lat temu

 

Czy opiekun prawny może starać się o alimenty?

Od 5 lat ponoszę samodzielnie koszty utrzymania mojej schorowanej mamy. Przebywa ona w prywatnym ośrodku, który opłacam. Zapewniam jej też leki i dodatkową rehabilitację. Mój brat nie interesuje się mamą i nie dokłada się do pomocy dla niej. Udało mi się załatwić ubezwłasnowolnienie całkowite mamy,

 

Ustanowienie kuratora dla nieobecnej strony postępowania

Toczy się sprawa spadkowa o zniesienie współwłasności miedzy matką, córką i synem. Syn napisał oświadczenie o zrzeczeniu się praw do współwłasności. Niestety nie można obecnie ustalić adresu syna (który prawdopodobnie ma jakieś problemy z prawem). Tymczasem sędzia poinformował, że oczekuje podania a

 

Zwrot używanego samochodu i odzyskanie pieniędzy

Kilkanaście dni temu kupiłam używany samochód. Zgodnie z ogłoszenie miał być w bardzo dobrym stanie. Po zakupie mechanik powiedział, że auto w tym stanie nie przejdzie badań okresowych. Podobno całe podwozie jest zgnite i niemal się rozpada. W 14. dniu od zawarcia umowy (a 12. od przekazania pojazdu

 

Reklamacja blatów kuchennych po kilkunastu miesiącach

Wykonuję w ramach mojej działalności m.in. meble kuchenne. W zeszłym roku u jednego z klientów zamontowałem blat drewniany pewnej firmy. Obecnie, tj. po 15 miesiącach od montażu, klient zgłosił reklamację blatów (słuszną, bo blat wyblakł i jest nierówny). Zgłosiliśmy to do producenta, jednak ten zas

 

Zarzut naruszenia porządku pod wpływem alkoholu a linia obrony

Tydzień temu przesadziłem z alkoholem (ponad 3 promile we krwi) w lokalu i doszło do bójki, którą sprowokowałem (tak mówią moi koledzy). Zostałem przewieziony do szpitala, gdzie zachowywałem się agresywnie – przeklinałem, groziłem personelowi. Wychodząc z izby wytrzeźwień, otrzymałem wezwanie

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »