.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wymiana zepsutej części zamiennej

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 11.01.2011

Niniejszy artykuł wskazuje sposób rozliczenia wymiany zepsutej części zamiennej w maszynie zgłoszonej uprzednio w Polsce do procedury wywozu.Wymiana zepsutej części zamiennej

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sposób rozliczenia wymiany zepsutej części zamiennej w maszynie zgłoszonej uprzednio w Polsce do procedury wywozu.

Na wstępie zaznaczyć należy, że w normalnym toku czynności powrotny przywóz uprzednio wywiezionej maszyny, w której zepsuła się jakaś część, podlega należnościom przywozowym. Innymi słowy, jeżeli na przykład w dniu 12 sierpnia 2010 roku zgłoszono do procedury wywozu (przemieszczenie poza UE) pojazd mechaniczny, który następnie w dniu 7 września 2010 roku przemieszczono z kraju trzeciego z powrotem do Polski – na tym pojeździe ciążą należności przywozowe. Trzeba go bowiem co do zasady objąć procedurą dopuszczenia do swobodnego obrotu (albo nadać mu inne dopuszczalne przeznaczenie celne). Operacja ta może być bardzo kosztowna w przypadku, gdy stawka celna na dany pojazd mechaniczny będzie stawką celną ad valorem (procentowa relacja do wartości celnej towaru), a wartość celna tego pojazdu będzie znaczna. Dopiero po dokonaniu wyżej wymienionych formalności i zapłacie należności przywozowych – można dokonać wymiany zepsutej części zamiennej i powrotnego wywozu naprawionej maszyny.

 

Sytuację ratuje tzw. procedura uszlachetniania czynnego.

 

Procedura uszlachetniania czynnego – ramy prawne

Stosownie do treści art. 114 rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 302 z dnia 19.10.1992 r., str. 1, zwanego dalej „WKC”), bez uszczerbku dla art. 115 procedura uszlachetniania czynnego pozwala na poddanie na obszarze celnym Wspólnoty jednemu lub większej liczbie procesów uszlachetniania:

 

 1. towarów niewspólnotowych przeznaczonych do powrotnego wywozu poza obszar celny Wspólnoty w postaci produktów kompensacyjnych, bez obciążania tych towarów należnościami celnymi przywozowymi ani stosowania wobec nich środków polityki handlowej,
 2. towarów dopuszczonych do obrotu ze zwrotem lub umorzeniem należności celnych przywozowych, jeżeli towary te są wywożone z obszaru celnego Wspólnoty w postaci produktów kompensacyjnych.

 

Przytoczony przepis ustanawia gospodarczą procedurę celną o nazwie procedura uszlachetniania czynnego. W ramach tej procedury istnieją dwa podstawowe systemy: system zawieszeń (umożliwia „bezcłowy” przywóz surowców) oraz system ceł zwrotnych (umożliwia odzyskanie zapłaconych należności celnych).

 

Procedura uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń umożliwia poddanie procesom uszlachetniania czynnego towarów niewspólnotowych na terytorium Wspólnoty, pod warunkiem że towary te zostaną następnie wywiezione poza obszar celny Wspólnoty jako tzw. produkty kompensacyjne. Produkty kompensacyjne to wyroby, jakie powstają w wyniku procesów uszlachetniania czynnego, jak również odpady i resztki. Do procesów uszlachetniania w procedurze uszlachetniania czynnego należy m.in. naprawa towarów, czyli przywrócenie wartości użytkowych towaru, który uległ zużyciu bądź też został uszkodzony.

 

Zastosowanie tej procedury powoduje, iż od towarów niewspólnotowych przywożonych na terytorium Wspólnoty nie pobiera się należności celnych przywozowych. Obowiązek zapłaty tych należności powstaje dopiero wówczas, gdy powstanie dług celny, który zasadniczo powstaje z chwilą objęcia towarów kompensacyjnych procedurą dopuszczenia do swobodnego obrotu. Jednakże należy zaznaczyć, iż w dniu dokonywania zgłoszenia celnego w procedurze uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń należy założyć zabezpieczenie kwoty mogącego powstać długu celnego. Dlatego też procedura uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń jest nie tylko gospodarczą (stosowaną za pozwoleniem organu celnego), ale także jest to tzw. procedura zawieszająca.

 

W celu skorzystania z tej procedury osoba, która dokonuje procesu uszlachetniania lub osoba organizująca ten proces, powinna złożyć wniosek o pozwolenie na korzystanie z tej procedury. Wniosek ten powinien być zgodny ze wzorem zawartym w załączniku numer 67 do rozporządzenia Komisji (EWG) numer 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania WKC (Dz. Urz. WE L Nr 253 ze zm., str. 1, zwanego dalej: „RWKC”). Wniosek taki należy złożyć do właściwego miejscowo organu celnego państwa członkowskiego, w którym ma być przeprowadzane uszlachetnianie.

Uzyskanie pozwolenia na stosowanie procedury uszlachetniania czynnego

Pozwolenie na stosowanie tej procedury, w myśl art. 117 WKC, jest udzielane tylko:

 

 1. osobom mającym swoją siedzibę we Wspólnocie; jednakże pozwolenie na dokonanie przywozu niemającego charakteru handlowego może zostać udzielone osobom mającym swoją siedzibę poza Wspólnotą;
 2. w przypadku gdy przywożone towary można zidentyfikować w produktach kompensacyjnych, bez uszczerbku dla przepisów dotyczących wykorzystywania towarów określonych w ostatnim akapicie art. 114 ust. 2 lit. c) lub w przypadku określonym w art. 115, o ile można sprawdzić, czy warunki określone dla towarów ekwiwalentnych są spełnione;
 3. w przypadku gdy procedura uszlachetniania czynnego może przyczynić się do stworzenia jak najkorzystniejszych warunków dla wywozu lub powrotnego wywozu produktów kompensacyjnych, o ile nie ma to ujemnego wpływu na zasadnicze interesy producentów ze Wspólnoty (warunki ekonomiczne).

 

Organy celne wyznaczają termin, w którym produkty kompensacyjne muszą zostać powrotnie wywiezione bądź otrzymać inne przeznaczenie celne. Termin ten wyznaczany jest z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przeprowadzenie procesu uszlachetnienia i zbyt produktów kompensacyjnych. Wskazany termin biegnie od dnia, w którym towary niewspólnotowe zostają objęte procedurą uszlachetniania czynnego i może on zostać przedłużony na podstawie właściwie uzasadnionego wniosku posiadacza pozwolenia.

 

W przypadku powstania długu celnego jego wysokość określana jest na podstawie elementów kalkulacyjnych właściwych dla przywożonych towarów w chwili przyjęcia zgłoszenia o objęcie ich procedurą uszlachetniania czynnego.

 

W zezwoleniu właściwy organ wskazuje, czy produkty kompensacyjne lub towary w niezmienionym stanie mogą zostać dopuszczone do swobodnego obrotu bez zgłoszenia celnego, bez uszczerbku dla środków zakazu i ograniczeń. W takim przypadku są one uważane za dopuszczone do swobodnego obrotu, jeśli nie zostało im przypisane przeznaczenie celne w momencie wygaśnięcia okresu rozliczenia.

 

Rozwiązanie

 

Uniknięcie siłą rzeczy kosztownego dopuszczania do swobodnego obrotu całej maszyny, tylko po to aby wymienić jej zużytą część, jest możliwe dzięki zastosowaniu procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń (system ceł zwrotnych jest dużo mniej popularny z uwagi na konieczność uprzedniego uiszczenia należności przywozowych i późniejszego występowania o ich zwrot).

 

Zatem w analizowanej sytuacji należy uzyskać pozwolenie na stosowanie procedury uszlachetniania czynnego, wprowadzić pojazd na teren Wspólnoty, dokonać wymiany zepsutej części w procedurze uszlachetniania czynnego, a następnie dokonać powrotnego wywozu pojazdu wraz z nową częścią. Starą część należy natomiast, jako produkt kompensacyjny, albo wprowadzić do obrotu we Wspólnocie, albo powrotnie wywieźć poza Wspólnotę. To pierwsze rozwiązanie związane jest z powstaniem długu celnego i koniecznością poniesienia opłat celnych.

 

Wysokość długu celnego określana jest na podstawie elementów kalkulacyjnych właściwych dla przywożonych towarów w chwili przyjęcia zgłoszenia o objęcie ich procedurą uszlachetniania czynnego.

 

Obowiązki związane z przywozem pojazdu mechanicznego z wadliwą częścią na teren Wspólnoty

Reasumując, należy stwierdzić, iż zainteresowany ma następujące obowiązki związane z przywozem pojazdu mechanicznego z wadliwą częścią na teren Wspólnoty:

 

 1. wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na stosowanie procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń;
 2. dokonanie zgłoszenia celnego w celu zastosowania procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń;
 3. złożenie zabezpieczenia w dniu dokonania zgłoszenia celnego;
 4. dokonanie uszlachetnienia i wywiezienie – we wskazanym w pozwoleniu terminie – towarów kompensacyjnych (pojazdu z nową częścią) poza obszar celny Wspólnoty;
 5. dokonanie zgłoszenia celnego albo w celu zastosowania procedury dopuszczenia do obrotu produktu kompensacyjnego (starej części), albo w celu jej wywiezienia poza granice WE.


Stan prawny obowiązujący na dzień 11.01.2011


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • sześć + 4 =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl