.
Mamy 12 090 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wymiana informacji podatkowych między amerykańskim IRS a US

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 16.11.2015

Jestem właścicielem spółki typu LLC w stanie Wyoming w USA. Według prawa podatkowego USA jako nierezydent niezamieszkujący w Stanach oraz nieprowadzący tam fizycznie działalności jestem zwolniony z podatku federalnego (w Wyoming podatek stanowy wynosi 0%), również spółka LLC posiada firmowy rachunek bankowy na terenie stanów. Firma ta nie prowadzi fizycznie również żadnych działań w Polsce, nie posiada żadnego oddziału, rachunku bankowego itp. Czy amerykański IRS przekazuje jakieś informacje o spółce automatycznie np. do polskiego urzędu skarbowego, czy też dopóki polski urząd skarbowy sam o takie dane nie wystąpi, to strona amerykańska nic nie zrobi?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Ponieważ Pańskie pytanie w pierwszej kolejności odnosi się do uwarunkowań wymiany informacji podatkowej pomiędzy organami podatkowymi w Polsce i USA, dla omówienia poruszanej problematyki posługiwać się będziemy następującymi aktami prawnymi. Otóż musimy sięgnąć do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską i USA. Tutaj uwaga: o ile do chwili obecnej wciąż obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej: UPO) z 8 października 1974 r., to w fazie ratyfikacji przez Senat jest już nowa umowa o UPO z 13 lutego 2013 r. (Polska ratyfikowała już tę nową umowę). Zatem w chwili ratyfikacji nowej umowy przez obydwa państwa, umowa ta wejdzie w życie i stosować będziemy wtedy nowe postanowienia umowy. Jednak nie należy się spodziewać, że nowa umowa o UPO zacznie obowiązywać od początku kolejnego roku podatkowego, tj. od 1 stycznia 2015 r.

 

Istotne są postanowienia konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych z 1988 r., której stronami jest zarówno Polska, jak i USA; przepisy polskiej Ordynacji Podatkowej o międzynarodowej wymianie informacji podatkowej; przepisy planowanej umowy polsko-amerykańskiej dla celów wykonania ustawy FATCA o wymianie niektórych informacji podatkowych;

regulacje wewnętrzne USA w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji podatkowej państwom trzecim. Tutaj trzeba jednak zastrzec, że wymiana informacji podatkowych z innymi państwami jest w prawodawstwie USA uregulowana nie w aktach rangi stanowej (np. statut stanu Wyoming), a na poziomie federalnym odpowiednimi ustawami.

 

Z tego względu niniejszą poradę opieram na postanowieniach dotychczasowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Nas najbardziej w niej będzie interesował art. 23, poświęcony wymianie informacji podatkowej pomiędzy obydwoma krajami umawiającymi się:

 

„Art. 23 Wymiana informacji.

1. Właściwe władze będą dokonywały wymiany takich informacji, które są niezbędne dla realizacji postanowień niniejszej Umowy lub dla zapobiegania nadużyciom albo dla kierowania wykonywaniem podstawowych przepisów dotyczących podatków, do których ma zastosowanie niniejsza Umowa, pod warunkiem, że charakter informacji dopuszcza ich udzielanie zgodnie z prawem i praktyką administracyjną każdego Umawiającego się Państwa w odniesieniu do jego własnych podatków.

2. Każda informacja uzyskana tą drogą będzie traktowana jako poufna, z tym wyjątkiem, że taka informacja:

może być udostępniona każdej osobie, której dotyczy, lub

może stanowić część dokumentów urzędowych w zakresie wymiaru, poboru, ścigania lub postępowania sądowego w odniesieniu do podatków, do których ma zastosowanie niniejsza Umowa.

3. Nie będzie się wymieniać żadnej informacji, która byłaby sprzeczna z porządkiem publicznym.

4. Na wyraźnie określoną prośbę właściwych władz Umawiającego się Państwa- właściwe władze drugiego Umawiającego się Państwa będą dostarczały informacji określonych w niniejszym artykule, sporządzonych w formie zeznań świadków pod przysięgą i kopii nie publikowanych oryginalnych dokumentów (włączając księgi, dokumenty, oświadczenia, raporty, rachunki lub pisma) w takim samym zakresie, w jakim zeznanie lub dokumenty mogą być uzyskane zgodnie z prawem i praktyką administracyjną każdego Umawiającego się Państwa w odniesieniu do jego własnych podatków.

5. Wymiana informacji będzie dokonywana na podstawie zwykłej procedury lub na prośbę dotyczącą konkretnych przypadków. Właściwe władze Umawiających się Państw mogą uzgodnić wykaz informacji, które będą dostarczane na podstawie zwykłej procedury”.

 

Przepis powyższy będzie dla nas punktem wyjścia dla dalszych uwag dotyczących wymiany informacji podatkowej.

 

Otóż przede wszystkim powyższy artykuł konstytuuje trzy sposoby uzyskiwania informacji podatkowej o podatniku w drugim umawiającym się państwie, tj.:

 

  • oparte na wymianie informacji na wniosek drugiego państwa (ang. on request); wtedy konieczne jest wystąpienie z wnioskiem przez konkretne państwo w sprawie konkretnego podatnika (oraz możliwie również w kontekście odpowiedniej sprawy); czyli zasadniczo niedopuszczalne jest zastosowanie tego przepisu w celu tzw. fishing expedition (z ang. połów rybny), tj. uzyskanie informacji w odniesieniu do niesprecyzowanego kręgu podatników – np. Polska wnioskuje do USA o podanie wszystkich zgromadzonych informacji podatkowych w zakresie wszystkich spółek LLC zarejestrowanych przez osoby polskiego pochodzenia do 10 lat wstecz;
  • w sposób automatyczny (automatic Exchange of information); automatyczna wymiana informacji jest najczęściej dookreślana przez strony umowy o UPO w odrębnych aktach prawnych; wymiana informacji automatycznie jest najczęściej ograniczana tylko do niektórych rodzajów dochodów (np. wysokość dywidendy lub otrzymanego honorarium autorskiego;
  • w sposób spontaniczny (spontaneous Exchange of information); spontaniczna wymiana informacji zachodzi wtedy, gdy jedno z państw uzyska dostęp do danych podatkowych, które w jego ocenie mogą być przydatne drugiemu z umawiających się państw – wymiana taka zatem nie wymusza złożenia odpowiedniego wniosku przez to drugie państwo.

 

(…)

 

Co zaś dotyczy uregulowań wewnętrznych USA w zakresie gromadzenia i przekazywania państwom trzecim informacji podatkowej, to wiele istotnych informacji oraz omówienie procedur zostało zawartych w oficjalnym kompendium IRS dotyczącym materialnego i formalnego (proceduralnego) prawa podatkowego w Stanach Zjednoczonych (tzw. Internal Revenue Manual, IRM).

 

Zgodnie z postanowieniami części 4, rozdziału 60, sekcji 1 IRM ustawodawstwo federalne wyróżnia trzy rodzaje procedur wymiany informacji:

 

  • Routine Exchange of Information (tą procedurą objęte są informacje przekazywane przez IRS niejako automatycznie, zatem nie ma konieczności wystąpienia przez drugie państwo z wnioskiem o ich udzielenie; praktyka amerykańskich organów podatkowych wskazuje, iż obecnie w tym trybie przekazywane są informacje zawarte w składanym w USA przez podatnika formularzu Form 1042S, dotyczącym wynagrodzenia otrzymanego (lub należnego) w USA, jeżeli podatnik oświadcza, iż jest rezydentem podatkowym innego kraju niż USA.
  • Specific Exchange of Information Program, zwany również Exchange of Information upon Request, tj. procedura wymiany informacji na wniosek drugiego państwa. Wnioskami zgłaszanymi przez państwa obce zajmują się tzw. Tax attaches. Z kolei większość zadań związanych z gromadzeniem informacji w USA spoczywa na biurach terenowych IRS (field offices).
  • Spontaneous Exchange of Information – jak sama nazwa wskazuje, ten tryb wymiany informacji stosowany jest wtedy, gdy drugie państwo nie złożyło konkretnego wniosku o udostępnienie danych podatkowych, w stosunku do których amerykańskie organy podatkowe uznały, że mogą one świadczyć o naruszaniu postanowień umowy o UPO lub wewnętrznego ustawodawstwa innego kraju.

 

(…)

 

Generalnie polskie organy podatkowe mają bardzo silne instrumenty współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, przewidziane w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania z 1974 r.; natomiast instrumenty te ulegną jeszcze dalszemu wzmocnieniu z chwilą wejścia w życie nowej umowy o UPO z 2013 r., co powinien mieć Pan na względzie, a także w świetle intensywnych prac polsko-amerykańskich w zakresie podpisania umowy o wykonaniu regulacji FATCA, z chwilą zawarcia tej drugiej umowy IRS nabędzie dodatkowe uprawnienia w zakresie wymiany informacji bankowej, również w odniesieniu do nierezydentów podatkowych posiadających rachunki bankowe w USA.

 

Zakres danych, które IRS może udostępnić jest bardzo szeroki – informacje o spółce, kopia całej korespondencji między zakładającym spółkę agentem rejestrowym a osobą, na której zlecenie spółka została założona, notatek z rozmów telefonicznych między agentem rejestrowym a klientem, informacji o tożsamości osoby, która w imieniu spółki dokonywała płatności wszelkich opłat publicznoprawnych w USA oraz adresu do korespondencji, na jaki wysłana została dokumentacja spółki.

Należy jeszcze raz podkreślić, iż informacje te mogą być udostępniane zarówno na wniosek polskich organów podatkowych, jak i z własnej inicjatywy IRS (aczkolwiek zdarza się to stosunkowo nieczęsto). (…)

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton