.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polski odpowiednik

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 21.11.2017

Czy moje angielskie prawo jazdy, które posiadam od 4 lat, mogę wymienić na polski dokument? W Polsce utraciłem prawo jazdy ponad 30 lat temu. Dodam, że na stale mieszkam w Niemczech.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polski odpowiednik

Fot. Fotolia

Możliwość wymiany zagranicznego prawa jazdy na polski odpowiednik reguluje art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, w następującym brzmieniu:

 

Art. 14 ustawy o kierujących pojazdami

„1. Osoba posiadająca ważne krajowe prawo jazdy wydane za granicą może, na swój wniosek, otrzymać prawo jazdy odpowiedniej kategorii, za opłatą, o której mowa w art. 10 ust. 1, oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, po zwrocie zagranicznego dokumentu organowi wydającemu prawo jazdy. Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą nie jest określone w konwencjach o ruchu drogowym, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest złożenie z wynikiem pozytywnym części teoretycznej egzaminu państwowego i przedstawienie uwierzytelnionego tłumaczenia zagranicznego dokumentu. Warunek ten nie dotyczy krajowego prawa jazdy wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.”

 

Zgodnie z cytowanym przepisem możliwe jest otrzymanie polskiego prawa jazdy bez konieczności zdawania dodatkowych egzaminów, jeśli legitymuje się prawem jazdy państwa członkowskiego Unii Europejskiej (w tym przypadku brytyjskim) i dokument ten odda się organowi wydającemu polskie prawo jazdy. Przy czym obowiązek zwrotu prawa jazdy wynika z art. 12 ust. 1 pkt 4) ustawy o kierujących pojazdami, który jako jedną z przesłanek negatywnych wydania prawa jazdy określa posiadanie innego dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym. Jednocześnie nie mogą zachodzić inne przesłanki negatywne wymienione w tym przepisie:

 

Art. 12 ustawy o kierujących pojazdami

„1. Prawo jazdy nie może być wydane osobie:

1) u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

2) w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu;

3) w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy – w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji;

4) posiadającej inny dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym;

5) która uzyskała za granicą prawo jazdy, a to prawo jazdy zostało zatrzymane lub uprawnienie do kierowania pojazdami zostało cofnięte – w okresie obowiązywania zatrzymania prawa jazdy lub cofnięcia uprawnienia;

6) której prawo jazdy zostało wymienione w trybie art. 97 ust. 1 i 2;

7) która rozpoczęła w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, procedurę wymiany prawa jazdy na krajowe prawo jazdy lub procedurę wydania wtórnika polskiego krajowego prawa jazdy.”

 

Oprócz przesłanek negatywnych konieczny do spełnienia jest szereg przesłanek pozytywnych wydania prawa jazdy, które natomiast określone są w art. 11 ust. 1 omawianej ustawy:

 

Art. 11 ustawy o kierujących pojazdami

„1. Prawo jazdy jest wydawane osobie, która:

1) osiągnęła minimalny wiek wymagany do kierowania pojazdami odpowiedniej kategorii;

2) uzyskała orzeczenie:

a) lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,

b) psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – nie dotyczy prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T;

3) odbyła szkolenie wymagane do uzyskania prawa jazdy danej kategorii;

4) zdała egzamin państwowy wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii;

5) uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza, że jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym że:

a) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym:

– ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo

– z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste, albo

b) przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej, albo

c) przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełniania zadania o określonym czasie trwania, albo

d) przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole.”

 

W opisanej sytuacji nie jest spełniona przesłanka, o której mowa w pkt 5) cytowanego przepisu, dlatego też nie będzie możliwa wymiana dokumentu. Należy przy tym pamiętać, iż oświadczenie o zamieszkiwaniu na terytorium RP składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 

Oprócz wskazanej wyżej przeszkody dostrzegam jeszcze jeden poważny problem – jest to kwestia zatrzymania Pana wcześniejszego polskiego prawa jazdy. Nie jest bowiem tak, iż dokument taki przestaje istnieć w obrocie prawnym. Zatrzymany dokument nadal bowiem funkcjonuje, konieczne jest jednak spełnienie dodatkowych wymagań w celu jego odzyskania. W takiej zaś sytuacji organ administracji odmówi wymiany angielskiego prawa jazdy na polskie w oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 4) ustawy o kierujących pojazdami, o którym wcześniej wspomniałem. Taka interpretacja wynika także z wyroków sądów administracyjnych. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 2 grudnia 2014 r. (sygn. akt II SA/Op 510/14) możemy przeczytać:

 

„W pierwszej kolejności swoich rozważań organ odwoławczy wskazał, że kierowca może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy. Dowodził, że P. R. posiada uprawnienie do kierowania pojazdami – polskie prawo jazdy kategorii B, nr (...), wydane przez Starostę Brzeskiego dnia 9 maja 2005 r. bezterminowo. Natomiast na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Brzegu z dnia 29 listopada 2006 r. orzeczono wobec niego, m.in. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 lat, a konsekwencją tego orzeczenia było zatrzymanie stronie dokumentu prawa jazdy, potwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdami. Oznacza to, że P. R. nie utracił nabytego w Polsce uprawnienia do kierowania pojazdami i jego prawo jazdy jest nadal ważne, nie może on natomiast z tego uprawnienia korzystać i stan ten będzie trwał do chwili spełnienia warunków do odzyskania prawa jazdy.

(…)

Skoro, jak wyżej powiedziano, skarżący nadal posiada ważne krajowe prawo jazdy, tym samym nie może ubiegać się o wymianę w trybie art. 14 ustawy o kierujących pojazdami ukraińskiego prawa jazdy, ponieważ prowadziłoby to do naruszenia zasady, że kierujący może posiadać tylko jedno ważne krajowe prawo jazdy.”

 

Podobnie wypowiedział się także Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 15 marca 2010 r., (sygn. akt I OSK 753/09), gdzie sformułowano tezę, że „kierowca posiadający ważne polskie prawo jazdy, które zostało mu zatrzymane w związku z kierowaniem samochodem w stanie nietrzeźwości i który w tym czasie uzyskał zagraniczne prawo jazdy, nie może skorzystać z uprawnienia określonego w art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym” (obecnie art. 14 ustawy o kierujących pojazdami).

 

Jak wynika z cytowanych wyroków, niezależnie od powodu zatrzymania Pańskiego prawa jazdy przed trzydziestu laty, wymiana brytyjskiego prawa jazdy na jego polski odpowiednik nie będzie możliwa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy - VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl