Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wymeldowanie lokatora z prywatnego domu

Autor: Janusz Polanowski • Opublikowane: 08.01.2016

Jestem właścicielem prywatnego domu. Czy jest jakiś sposób na wymeldowanie lokatorki? Jest to obca osoba zameldowana u mnie na stałe – ale bez żadnej umowy. Dotychczas zwracała mi za media. Teraz przestała to robić. Żąda pokwitowań. Co robić i jak się jej pozbyć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Końcowa partia przedstawionych przez Pana informacji skłania do wniosku, że owa pani ma przynajmniej podstawową wiedzę na temat prawnych aspektów sytuacji, w której się znalazła, lub może taką wiedzę pozyskać (np. przy pomocy prawnika). To powinno Pana dodatkowo zmotywować do zachowań wyłącznie zgodnych z prawem. Każdy Pański błąd może być „wychwytywany” i akcentowany w ewentualnym (a nawet możliwym) sporze prawnym.

 

Jako prawnik mogę Panu przedstawić analizę prawną sytuacji oraz realne sposoby doprowadzenia do zaprzestania korzystania z Pańskiego domu przez ową panią. Określenia „pozbycie się” proponuję unikać, ponieważ może ono zostać odebrane w sposób mogący się wiązać z problemami prawnymi.

 

W świetle prawa w Polsce obowiązującego – a dokładniej ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych – zameldowania władny jest dokonać organ administracji publicznej szczebla gminnego; nigdy obywatel – obywatel jest uprawniony wnioskować o zameldowanie przez podmiot wyposażony we władztwo publiczne albo o wymeldowanie przez taki organ. Dopóki owa pani mieszka w odnośnym domu („pod danym adresem”), ma prawo oraz powinna być tam zameldowana. Zameldowanie (meldunek) nie jest tytułem prawnym do lokalu - ma ono głównie znaczenie ewidencyjne i administracyjne. Jeżeli dojdzie do zmiany miejsca zamieszkania przez ową panią, to zaistnieją przesłanki jej wymeldowania, np. na Pański wniosek. Skoncentrujmy uwagę na doprowadzeniu do utraty przez nią tytułu prawnego.

 

Pan raczył napisać (między innymi), że pani nie ma żadnej umowy, tylko meldunek. Skoro Pan doprowadził do zameldowania owej pani w swym domu, to Pański wniosek o jej zameldowanie lub wzmianka o nim w dokumentacji urzędowej może stanowić dowód na okoliczność przysługiwania jej tytułu prawnego do lokalu; i to dowód na piśmie; zwłaszcza w rozumieniu: art. 74 Kodeksu cywilnego (skrótowo: K.c.) oraz art. 244 i następne Kodeksu postępowania cywilnego (skrótowo: K.p.c.).

 

Brak formy pisemnej może skłaniać do zbadania, o jaki tytuł prawny do lokalu chodzi. Jeżeli strony (czyli Pan i owa pani) nie umówiły się co do czynszu – typowego dla umowy najmu (art. 459 i następne K.c.) – to można przypuszczać, że doszło do zawarcia umowy użyczenia. W przepisach ustawowych o umowie użyczenia (od art. 710 do art. 719 K.c.) brak jest wymogu formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wobec tego umowa użyczenia najprawdopodobniej jest ważna - z uwagi na treść artykułu 73 K.c.:

 

„§ 1.Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności.

 

§ 2.Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej inną formę szczególną, czynność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna. Nie dotyczy to jednak wypadków, gdy zachowanie formy szczególnej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej”.

 

Z samych podanych przez Pana informacji wynika, że owej pani przysługuje tytuł prawny do lokalu – zapewne na podstawie umowy użyczenia, choć została ona zawarta bez formy pisemnej (czyli ustnie).

 

Jednym z obowiązków osoby korzystającej z rzeczy (np. z lokalu) na podstawie umowy użyczenia jest pokrywanie odpowiednich „kosztów bieżących” (art. 713 K.c.). Jak widać, pani ta wywiązywała się ze swego ustawowego obowiązku. Prawdopodobnie zaryzykowała, nie dbając należycie o możliwość udowodnienia, że pieniądze płaciła. Prawdopodobnie, ponieważ teraz są tak duże możliwości rejestrowania zdarzeń, że spór prawny mógłby przynieść odpowiedź na pytanie, czy doszło do zarejestrowania okoliczności, w których Pan przyjmował pieniądze od owej Kobiety. Ewentualne ujawnienie nagrań po złożeniu przez kogoś fałszywych zeznań mogłoby poważnie uzasadniać prowadzenie postępowania karnego „pod kątem” artykułu 233 Kodeksu karnego.

 

Żądanie pokwitowania jest całkowicie legalne, zaś Pańska odmowa pokwitowań może mieć poważne następstwa prawne. Artykuł 462 K.c. brzmi:

 

„§ 1.Dłużnik, spełniając świadczenie, może żądać od wierzyciela pokwitowania.

 

§ 2.Dłużnik może żądać pokwitowania w szczególnej formie, jeżeli ma w tym interes.

 

§ 3.Koszty pokwitowania ponosi dłużnik, chyba że umówiono się inaczej”.

 

Również na Panu – jako na wierzycielu (w zakresie otrzymywania określonych kwot pieniężnych) – spoczywa obowiązek zachowania należytej staranności w zakresie wykonania zobowiązania (art. 354 K.c.). Jeżeli ta Pani skorzysta (albo już skorzystała) z pomocy prawnej, to można spodziewać się wysłania przelewu lub złożenia pieniędzy do depozytu sądowego.

 

Odwołajmy się do treści artykułu 463 K.c.: „jeżeli wierzyciel odmawia pokwitowania, dłużnik może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia albo złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego”. Dłuższe powstrzymywanie się od wpłaty mogłoby być ryzykowne dla owej pani, więc raczej należy brać pod uwagę jedno z dwóch wyżej wskazanych rozwiązań. W przepisach K.c. o złożeniu przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego przewidziano (między innymi) obowiązek powiadomienia wierzyciela o złożeniu do depozytu sądowego. Jeżeli nadejdzie takowe powiadomienie, to sprawa (w tym zakresie szczegółowym) się wyjaśni. Proszę zwrócić uwagę również na brzmienie artykułu 470 K.c.: „ważne złożenie do depozytu sądowego ma takie same skutki jak spełnienie świadczenia i zobowiązuje wierzyciela do zwrotu dłużnikowi kosztów złożenia”. Jeśli ta pani pokryje obciążające ją koszty złożenia do depozytu sądowego, to Pan również będzie zobowiązany pokryć obciążające Pana koszty w celu uzyskania pieniędzy z depozytu sądowego.

 

Same przepisy o umowie użyczenia nie precyzują okresu jej wypowiedzenia. Pomocna może okazać się wykładnia prawa. Sama nieodpłatność takiej umowy (w zakresie korzystania z cudzej rzeczy) skłania do wniosku, że okres wypowiedzenia powinien być krótszy, niż w przypadku umowy najmu – na co wskazują przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów (dość mocno chroniące osoby odpłatnie korzystające z cudzych lokali mieszkalnych). Przykład z wykładnią praktyczną znajdujemy w tezie wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2007 r. (sygnatura akt: I ACa 283/07): „w doktrynie przyjmuje się, że umowa użyczenia zawarta na czas nieoznaczony może zostać przez użyczającego wypowiedziana z tym, że termin wypowiedzenia winien uwzględniać interesy i sytuację obu stron”. Pan jest uprawniony wypowiedzieć umowę użyczenia owej Pani–- najlepiej określając realny czas na opuszczenie Pańskiego domu (wezwanie do opuszczenia go można by zawrzeć w pisemnym wypowiedzeniu umowy). Szczególnie dobrym rozwiązaniem byłoby porozumienie się stron co do czasu rozwiązania umowy użyczenia oraz opuszczenia określonej części Pańskiego domu.

 

Pani owa stała się (w odpowiednim zakresie) posiadaczką zależną Pańskiego domu – Pan nadal pozostaje jego posiadaczem samoistnym (na co wskazuje chęć owej Pani dalszego dokonywania wpłat); oba rodzaje posiadania (samoistne i zależne) ustawowo określono w artykule 336 K.c. Odradzam bezprawne pozbawianie posiadania (art. 342 i następne K.c.) – np. przez wymianę zamków (bez udostępnienia odpowiednich nowych kluczy) lub „wystawienie walizek za próg”. Osoba bezprawnie pozbawiona posiadania jest uprawniona skorzystać z samopomocy lub obrony koniecznej (art. 343 K.c.) – niekiedy oznacza to dopuszczalność nawet wywalenia drzwi (np. siekierą). Ponadto osoba taka jest uprawniona wytoczyć powództwo o przywrócenie naruszonego posiadania (art. 344 K.c.).

 

Jeżeli owa pani odmówi wyprowadzenia się po ustaniu (rozwiązaniu) umowy użyczenia, to będzie można wystąpić do sądu z roszczeniem z zakresu ochrony własności (art. 222 K.c.) – np. z powództwem o orzeczenie eksmisji. Sąd zapewne badałby, czy umowa przestała Państwa wiązać.

 

Proszę pamiętać o tym, że legalnie dokonywanie czynności egzekucyjnych zastrzeżone jest dla komorników – w sprawach cywilnych: dla komorników sądowych. Odpis wyroku prawomocnego (z tak zwaną klauzulą prawomocności) powinien wystarczyć do wszczęcia postępowania egzekucyjnego - art. 776 i następne K.p.c.) – prawdopodobnie odpis taki byłby załączony do ewentualnego Pańskiego wniosku o wszczęcie egzekucji.

 

Gdyby owa pani mieszkała u Pana po ustaniu (rozwiązaniu) umowy użyczenia, to Panu mogłoby przysługiwać odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu – rozwiązanie to przewidziano w art. 18 ustawy o ochronie praw lokatorów . W jednym postępowaniu cywilnym powinno być możliwe zarówno domaganie się odszkodowania, jak i orzeczenia eksmisji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden plus trzy =

»Podobne materiały

Choroba zawodowa wychowawcy w ośrodku szkolno-wychowawczym

Jestem nauczycielem w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Wiele lat pracowałam jako wychowawca. Musiałam ciągle dźwigać wychowanków, którzy często mieli nadwagę i ociężałość fizyczną oraz umysłową. Wskutek tego dźwigania mój kręgosłup uległ uszkodzeniu i przeszłam operację. Obecnie nadal pracuj

 

Opieka nad małym dzieckiem po rozwodzie

Jestem mężatką i mam kilkumiesięczne dziecko. Komu sąd powierzyłby opiekę nad dzieckiem, jeżeli doszłoby do rozwodu? Jak mogłyby wyglądać widzenia z ojcem i z dziadkami ze strony ojca?

 

Umorzenie kosztów skargi kasacyjnej

Zamierzam złożyć skargę kasacyjną. Koszt to ok. 10 tys. zł plus wynagrodzenie adwokata. Niestety przewyższa to moje możliwości finansowe. Dlatego chcę wnioskować o umorzenie ww. kosztów. Czy mogę najpierw złożyć wniosek o umorzenie kosztów, a po jego rozpatrzeniu – skargę kasacyjną? Czy złożen

 

Kara z funduszu gwarancyjnego za brak ubezpieczenia

W wyniku kontroli z zeszłego roku ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny nałożył na mnie karę 5300 zł za brak OC. Samochód został sprzedany za 500 zł, a nie ubezpieczałem go wtedy, bo nie miałem pracy. Obecnie zarabiam bardzo mało, mam kredyt i nie mam środków na zapłatę tej kary. Czy mogę starać się o

 

Wniosek o wymeldowanie męża z domu po rozwodzie

Złożyłam wniosek o wymeldowanie byłego męża z domu. Gdy został poinformowany o wszczęciu takiej procedury, zwrócił się do sądu o przywrócenie mu naruszonego posiadania. Co to oznacza dla mnie i co mogę zrobić, aby wniosek o wymeldowanie był skuteczny? Jesteśmy 2 lata po rozwodzie i nie mamy podziału

 

Śmierć przedsiębiorcy i dalsza działalność firmy

Czy po śmierci przedsiębiorcy możliwa jest dalsza działalność firmy? Właścicielka zakładu jest bardzo chora i wkrótce umrze. Firmę chciałby przejąć jej mąż. Co powinien zrobić? Firma zajmuje się produkcją wędlin, zatrudnia pracowników; sprzedaż jest prowadzona za pomocą kasy fiskalnej; pomieszc

 

Dzicy lokatorzy, którzy zajęli dom pod nieobecność właściciela

Mieszkam we Włoszech, ale w Polsce mam dom. Zajmowali go do tej pory dwaj lokatorzy, ale niedawno jeden zmarł, a na jego miejsce, „na dziko”, wprowadziły się dwie inne osoby. Wiem od sąsiadów, że dom jest zaniedbany, a nawet zdezelowany. Chcę uregulować tę sytuacje i pozbyć się lokatorów

 

Eksmisja z mieszkania własnościowego za długi

Dostałam eksmisję z mieszkania własnościowego, zadłużyłam się, mając działalność gospodarczą. Komornik zajął moje mieszkanie i zlicytował. Mieszkam wraz z mężem. Jestem na rencie, oprócz tego pracuję na umowę-zlecenie, muszę spłacić jeszcze inne zobowiązania. Mąż nie pracuje, nie mamy lokalu zastępc

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »