.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wymeldowanie zięcia alkoholika z mieszkania

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 15.03.2017

Chciałabym wymeldować zięcia alkoholika z mieszkania, którego jestem właścicielką i proszę o poradę w tej sprawie. Zięć zamieszkał w moim mieszkaniu wraz z moją córką po ślubie. Niestety jest alkoholikiem i często znęca się nad nami. Nie dokłada się do bieżących opłat. Dodam, że posiada on dom odziedziczony w spadku po swoich rodzicach, ale u mnie jest zameldowany i dobrowolnie nie chce opuścić mieszkania.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności zwanej dalej ustawą oraz przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c.

 

Z treści Pani pytania wynika, że wolą Pani jest wymeldowanie zięcia z miejsca zamieszkania (nieruchomości, której jest Pani właścicielem). Zięć jest alkoholikiem, znęca się nad Panią i córką. Jednocześnie jest właścicielem domu, który odziedziczył po swoich rodzicach.

 

Z uwagi na powyższe w pierwszej kolejności wskazać należy, iż zgodnie z art. 140 K.c. w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.

 

Dotychczas przyjąć można, iż Pani zięć korzysta z mieszkania na zasadzie użyczenia. Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Jako że umowa użyczenia de facto między Państwem nie była zawarta, a jedynie wynikała z domniemania faktycznego przyjąć należy, iż zięć miał możliwość korzystania z mieszkania w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy objętej użyczeniem. Innymi słowy, mógł w mieszkaniu przebywać celem zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.

 

Pani zięć naruszył swym zachowaniem przepis art. 713 K.c., zgodnie z którym biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej. Nadto wykorzystuje prawo w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, a zatem narusza art. 5 K.c. Umowa użyczenia została zawarta na czas nieoznaczony, a w takiej sytuacji użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić.

 

Nadto wyraźnie podkreślić należy, iż zgodnie z art. 716 K.c., jeżeli biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, jeżeli powierza rzecz innej osobie nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, albo jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony.

 

W chwili obecnej zasadnym byłoby skierowanie do zięcia pisma, w którym wypowiada Pani umowę użyczenia wraz z wezwaniem do opuszczenia lokalu i jego wydania Pani.

 

Pani jako właściciel mieszkania ma wyłączne prawo do władania swoją nieruchomością i w związku z tym przysługuje Pani prawo wystąpienia z żądaniem o nakazanie pozwanemu zięciowi opróżnienia wraz z rzeczami i osobami, których prawa reprezentuje i wydanie Pani zajmowanego lokalu mieszkalnego z jednoczesnym wskazaniem, iż zięciowi nie będzie przysługiwało prawo do lokalu socjalnego, albowiem ma prawo do innego lokalu.

 

Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:

1) kobiety w ciąży,

2) małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm.) lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,

3) obłożnie chorych,

4) emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,

5) osoby posiadającej status bezrobotnego,

6) osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały

– chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

 

Reasumując, przysługuje Pani prawo do wystąpienia z pozwem o eksmisję. Opłata sądowa wynosi 200 zł. Sądem właściwym jest sąd położenia nieruchomości.

 

Powyższe, w mojej ocenie znacznie lepiej zabezpieczy Pani interesy, aniżeli wymeldowanie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I plus I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »