Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wymeldowanie syna i synowej

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 13.01.2019

W moim domu zameldowany jest mój syn i jego żona. Mieszkają w innym miejscu, ale nie chcą się ode mnie wymeldować. Jak mogę wyegzekwować wymeldowanie syna i synowej z mojego domu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności zwanej dalej ustawą.

 

Z treści Pana pytania wynika, że wolą Pana jest wymeldowanie z mieszkania syna i synowej. Mieszkanie stanowi własność Pana. Syn i synowa nie chcą dobrowolnie się wymeldować.

 

Obowiązek meldunkowy polega na:

1) zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;

2) wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;

3) zameldowaniu o urodzeniu dziecka;

4) zameldowaniu o zmianie stanu cywilnego;

5) zameldowaniu o zgonie osoby.

 

Osoba zameldowana na pobyt czasowy i przebywająca w tej samej miejscowości nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące jest obowiązana zameldować się na pobyt stały, chyba że zachodzą okoliczności wskazujące na to, iż pobyt ten nie utracił charakteru pobytu czasowego.

 

Wyraźnie podkreślić należy, iż meldunek nie rozstrzyga i nie ma wpływu na prawo własności nieruchomości, a rozstrzyga tylko o przebywaniu określonej osoby pod wskazanym, danym adresem. Przebywaniu temu towarzyszy zamiar stałego pobytu.

 

Jak wskazuje się w orzecznictwie „miejsce stałego pobytu danej osoby, to miejsce gdzie dana osoba realizuje swoje podstawowe funkcje życiowe tj. w szczególności mieszka, nocuje, spożywa posiłki, wypoczywa, przechowuje rzeczy niezbędne do codziennego funkcjonowania (odzież, żywność, meble), przyjmuje wizyty członków rodziny lub znajomych, utrzymuje chociażby okazjonalne kontakty z sąsiadami, przyjmuje i nadaje korespondencję” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 maja 2009 r., sygn. akt VIII SA/Wa 745/08).

 

Pana syn i synowa nie zrealizowali obowiązku wymeldowania. Nie zmianie to jednak faktu, że konieczne będzie złożenie wniosku o wymeldowanie wraz z wnioskiem o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadków na okoliczność ustalenia, czy syn i synowa zamieszkują na stałe w Pana domu, czy widywani są codziennie w okolicy mieszkania, celem przeprowadzenia oględzin w mieszkaniu na okoliczność stwierdzenia, czy w mieszkaniu znajdują się ich rzeczy osobiste.

 

Organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.

 

Innymi słowy, jeżeli syn i synowa wyprowadzili się z mieszkania i ustanowili dla siebie nowe miejsce zamieszkania, w którym będą koncentrować się ich interesy życiowe, krótkotrwały pobyt, a nawet jednodniowy, nie będzie świadczył o tym, że nie mamy do czynienia z opuszczeniem lokalu.

 

W treści uzasadnienia ww. wyroku wskazano, iż „o opuszczeniu stałego miejsca zamieszkania można mówić wtedy, gdy jest ono dobrowolne i ma charakter trwały, a zgodnie z poglądem wyrażonym przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 stycznia 2007 r. (sygn. akt II OSK 133/06, LEX 327831) – który to pogląd Sąd orzekający w sprawie podziela, opuszczenie lokalu jest to nie tylko fizyczne nieprzebywanie, ale i zamiar opuszczenia danego lokalu, z jednoczesnym zerwaniem związków z dotychczasowym lokalem i założeniem w nowym ośrodku swoich osobistych i majątkowych interesów. O opuszczeniu miejsca pobytu stałego w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych można mówić także wówczas, gdy dana osoba nie skorzystała z przysługujących jej środków prawnych umożliwiających powrót do lokalu (por. wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 kwietnia 2000 r., sygn. akt V SA 1424/99, LEX nr 79243, z dnia 22 sierpnia 2000 r., sygn. akt V SA 108/00, LEX nr 49954 i z dnia 12 kwietnia 2001 r., sygn. akt V SA 3078/00, LEX nr 78937), a także kiedy opuszczenie lokalu jest konsekwencją wykonania wyroku orzekającego eksmisję (wyrok NSA z dnia 6 października 2006 r., sygn. akt II OSK 65/05), bądź też samego wyroku orzekającego eksmisję (por. wyrok NSA z dnia 20 stycznia 2009 r., sygn. akt II OSK 1895/07)”.

 

Zauważyć należy nadto, iż sformułowanie „opuszczenie miejsca pobytu stałego” nie oznacza jedynie fizycznego przebywania w miejscu innym niż miejsce pobytu stałego. Dla zaistnienia tej przesłanki konieczne jest, aby fizycznemu przebywaniu osoby w tym innym miejscu towarzyszyła wola opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu oraz zamiar stałego związania się z nowym miejscem (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 11 września 2013 r., sygn. akt IV SA/Po 669/13).

 

W chwili obecnej zasadnym jest poinformowanie urzędu gminy/miasta, w którego zasobach znajduje się lokal, by wszczęto postępowanie z urzędu celem wymeldowania syna i synowej z mieszkania. Jednym z wniosków będzie wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznań sąsiadów, celem wykazania, że syn z synową wyprowadzili się z domu z zamiarem opuszczenia dotychczas stałego miejsca pobytu. Nadto wnosić proszę o przeprowadzanie wizji lokalnej. Na podstawie wizji lokalnej pracownik administracji stwierdzi, czy w domu są jeszcze jakiekolwiek rzeczy, które świadczyłyby o ich pobycie w tymże domu, czy też nie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 minus osiem =

»Podobne materiały

Możność załatwienia spraw osoby w śpiączce

Wiem, że procedura ubezwłasnowolnienia i wyznaczenia opiekuna prawnego trwa bardzo długo. Tymczasem nasz syn jest w śpiączce, która może trwać 8 do 10 miesięcy (zdaniem lekarzy). Wraz z żoną chcielibyśmy móc załatwiać jego sprawy urzędowe i administracyjne. Co możemy zrobić?

 

Podział spadku po rodzicach

Moja mama zmarła w 2002 r., natomiast tata – w 2006 r. Rodzice posiadali działkę i znajdujący się na niej dom (był to ich majątek wspólny). Nie sporządzili testamentu. Dom rodzinny wraz z gruntem nie został jeszcze notarialnie podzielony (dzieci jest czworo: ja, moi dwaj bracia

 

Kupno domu a wymeldowanie poprzedniego właściciela

Kupiłem dom jednorodzinny. Poprzedni właściciel nie wymeldował się. Jak wymeldować osobę, która nie mieszka od 10 lat w tym domu i nie mam z nią żadnego kontaktu?

 

Wymeldowanie brata z mieszkania w którym nie przebywa od kilku lat

Jak wymeldować brata nieprzebywającego w danym mieszkaniu od lat? Jestem jedyną właścicielką tego mieszkania.

 

Zameldowanie matki i dziecka w domu rodziców

Czy zameldowanie przyniesie jakieś korzyści dla ojca dziecka, jeżeli moi rodzice zameldują mnie, matkę i dziecko w swoim domu? Ojciec dziecka nie utrzymuje z nami kontaktów, ale płaci alimenty.

 

Problemy w spółce jawnej - odpowiedzialność cywilna za zobowiązania

Sprawa dotyczy odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania spółki jawnej. Jestem wspólnikiem 2-osobowej spółki jawnej. Mój wspólnik odpowiadał za budowy, ja za handel. Miał miejsce wypadek na budowie, wspólnikowi wytoczono sprawę karną i uznano go winnym, będzie sprawa cywilna o odszkodowanie. Jeżel

 

Rozwiązanie umowy o pracę i założenie działalności a mały ZUS

Potrzebuję porady prawnej dotyczącej mniejszych składek ZUS przy założeniu działalności gospodarczej. Obecnie pracuję na zasadach umowy o pracę, jestem zatrudniony na stanowisku programisty. W związku z chęcią rozszerzenia działalności będę zakładał jednoosobową działalność gospodarczą i rezygnuję z

 

Brak pisemnej umowy najmu

W 2011 r. wynajęłam mieszkanie. Podpisałam umowę, której ważność skończyła się jakiś czas temu, ale najemcy nadal mieszkali w lokalu. Często płacili za mieszkanie z opóźnieniem. W końcu wyprowadzili się, ale nie zapłacili należności za ostatni miesiąc. Z kaucji (1300 zł) zostaną pokryte szkody

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »