.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wymeldowanie męża po wyprowadzce przy rozdzielności majątkowej

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 05.08.2018

Mamy z mężem rozdzielność majątkową, w jej ramach jestem właścicielką mieszkania. Mąż rok temu wprowadził się, ale nie wymeldował i opłaca media związane z mieszkaniem. Czy w związku z tym będzie potrzebna jego zgodą na sprzedaż mieszkania, czy gdy nie będzie chciał sam się wymeldować, mogę to zrobić ja sama? Czy jest jakakolwiek hipotetyczna szansa na otrzymanie emerytury po mężu (moja będzie dużo niższa). Mąż jest skłonny zawrzeć ugodę sądową.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Napisała Pani, że ma Pani mężem rozdzielność majątkowa i jest Pani właścicielką mieszkania. Rozumiem z tego, iż w księdze wieczystej prowadzonej dla tego mieszkania tylko Pani widnieje jako właściciel. Jeśli tak jest, oczywiście może Pani samodzielnie, bez zgody męża sprzedać mieszkanie, bo jest to Pani majątek odrębny.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 37 § 1 pkt 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków – ale tylko wówczas, gdy dana nieruchomość stanowi majątek wspólny obojga małżonków. Jeśli zaś nieruchomość należy wyłącznie do jednego z małżonków, to on samodzielnie dysponuje swoim majątkiem.

 

Jeśli mąż Pani się nie wymelduje, to oczywiście nie jest to przeszkodą do sprzedaży nieruchomości, ewentualnie ten „problem” przejdzie na nabywcę mieszkania, ale zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności „obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się”. Jeżeli mąż dobrowolnie tego obowiązku nie dokona, to jest możliwość wszczęcia postępowania mającego na celu jego przymusowe wymeldowania. Art. 35 cytowanej ustawy mówi bowiem, że organ gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu wskazanych w art. 28 ust. 2, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się. W razie problemu z wymeldowaniem będzie Pani mogła jako właściciel zgłosić ten fakt w urzędzie miasta/gminy i organ ten rozpocznie procedurę administracyjną i jeśli ustali, że mąż Pani nie mieszka w lokalu, wymelduje go, wydając stosowną decyzję administracyjną.

 

Ostatnią kwestią, o którą Pani pyta, jest możliwość uzyskania po mężu emerytury – od razu prostuję, iż nie jest to emerytura, a renta rodzinna po zmarłym mężu. Reguluje tę kwestię art. 70 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stanowiąc:

 

„1. Wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli:

 

1) w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy albo

2) wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole – 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.

2. Prawo do renty rodzinnej nabywa również wdowa, która osiągnęła wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania osób wymienionych w ust. 1 pkt 2.

3. Małżonka rozwiedziona lub wdowa, która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia warunków określonych w ust. 1 lub 2 miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.

4. Wdowa niespełniająca warunków do renty rodzinnej określonych w ust. 1 lub 2 i niemająca niezbędnych źródeł utrzymania ma prawo do okresowej renty rodzinnej:

1) przez okres jednego roku od chwili śmierci męża;

2) w okresie uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od chwili śmierci męża”.

 

Cytowany pkt 3 utracił jednakże moc z dniem 26 maja 2014 r. w zakresie, w jakim uprawnienie małżonki rozwiedzionej do uzyskania renty rodzinnej uzależnia od wymogu posiadania w dniu śmierci męża prawa do alimentów z jego strony, ustalonych wyłącznie wyrokiem lub ugodą sądową, na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2014 r., sygn. akt SK 61/13 (Dz. U., poz. 683).

 

Jeśli nie będziecie Państwo ze sobą zamieszkiwać, to właśnie ten przepis będzie miał do Pani zastosowanie. Oznacza to zatem, że aby potrzymać rentę po zmarłym mężu, będzie musiała Pani spełniać następujące warunki: mieć ukończone 50 lat albo wychowywać dzieci, o których mowa w przepisie, oraz mieć w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony z tym, że na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego potwierdzeniem prawa do alimentów może być już nie tylko orzeczenie lub ugoda sądowa, ale również umowa zawarta między nie zamieszkującymi razem małżonkami. Umowa taka może być zawarta również w sposób dorozumiany, a o jej istnieniu może świadczyć fakt, że alimenty były faktycznie uiszczane przez byłego małżonka do dnia jego śmierci na rzecz osoby uprawnionej.

 

Najlepiej jednak zawrzeć pisemną umowę, na mocy której mąż będzie Pani płacił alimenty, bo te są niezbędne do uzyskania prawa do renty. Dodam jeszcze, że renta rodzinna wynosi dla jednej osoby uprawnionej 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, więc w Pani przypadku chodziłoby tu o rentę niższą o 15% niż emerytura Pani męża.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 + 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton