.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyłudzenie danych osobowych

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 04.10.2013

Padłam ofiarą oszusta, który udając pracownika firmy rekrutacyjnej, wyłudził moje dane osobowe (skserował dowód osobisty, prawo jazdy, polecił wypełnić ankietę, w której podałam także dane mojego męża oraz podpisałam się). Obawiam się, że ta osoba może wykorzystać moje dane np. do zaciągnięcia kredytu. Czy mogę się przed tym zabezpieczyć? Czy powinnam np. złożyć wniosek o rozdzielność majątkową, aby w razie czego nie zajęto majątku mojego męża?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyłudzenie danych osobowych

Wyłudzenie danych osobowych przez oszusta

Po pierwsze powinna Pani udać się na policję i zgłosić wyłudzenie danych osobowych przez oszusta. Jest to przestępstwo, gdyż za przetwarzanie danych, do których przetwarzania osoba nie jest uprawniona lub gdy te dane nie zostały dopuszczone do przetworzenia, grozi kara grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do dwóch lat. Policja różnie reaguje na takie zgłoszenia, jednak proszę nie dać się zbyć i przynajmniej wziąć potwierdzenie zgłoszenia takiego zdarzenia.

 

Wprawdzie w Pani przypadku doszło do skopiowania (a nie kradzieży) dokumentów, a do wzięcia kredytu nie wystarczy skan dowodu osobistego, zapewne jednak osoba ta wyłudziła dane w celu dalszej sprzedaży. Takie pełne dane mają swoją wartość. Jeśli chodzi o ksero dowodu, to wydawać by się mogło, że w zasadzie nie da się nic z nim zrobić, ale przecież na takiej kopii są wszystkie dane osobowe, a także numer dokumentu i inne ważne informacje. Moim zdaniem fałszerze zdecydowanie mogą więc wykorzystać wyłudzone dane osobowe. Naniesienie danych na kolejny skradziony dokument zapewne nie sprawia im wiele trudności, pozostaje kwestia jakości i wyglądu takiej podróbki.

Zaciągniecie kredytu w banku na cudze dane osobowe

Oczywiście może zdarzyć się sytuacja, gdy bank, komornik lub też firma windykacyjna wysyła zawiadomienie o zaciągniętym kredycie lub innych umowach. Wszystkie dane dotyczące wysokości zaległości, tego, jaka instytucja udzieliła kredytu, powinny znaleźć się w takim dokumencie upominawczym.

 

W majestacie prawa jest to wyłudzenie w banku takiego kredytu na cudze dane osobowe. Problem polega na tym, że w takim przypadku to Pani musi udowodnić, że nie brała żadnego kredytu.

 

Jeśli otrzyma Pani taką dokumentację, to warto zwrócić się osobiście do danej instytucji w celu ustalenia, gdzie, kiedy i na jakiej podstawie (umowa, dokumenty, zaświadczenie o zarobkach) został zaciągnięty kredyt. Warto z taką dokumentacją niezwłocznie zgłosić taki fakt na policji, powołać biegłego grafologa, żeby potwierdził sfałszowane podpisy.

 

Teraz sprawa cywilna: jeżeli pozostaje Pani we wspólności majątkowej, to w przypadku zaciągnięcia kredytu bez wiedzy współmałżonka wierzyciel ma ograniczone prawo do egzekwowania należności od Pani męża.

Czy odpowiedzialność wobec wierzyciela obejmuje majątek wspólny małżonków?

Zgodnie z art. 41 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie: K.r.o.) jeżeli jedno z małżonków zaciągnęło zobowiązanie bez zgody drugiego z nich, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika i z wchodzących w skład majątku wspólnego małżonków pobranego przez dłużnika wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskanych przez niego z innej działalności zarobkowej (art. 31 § 2 pkt 2 K.r.o.) oraz korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy (art. 33 pkt 9 K.r.o.), a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa należącego do majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa.

 

Odpowiedzialność wobec wierzyciela obejmuje zatem w tym wypadku cały majątek osobisty Pani jako dłużnika, w tym wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej (art. 33 pkt 7). Nie rozciąga się natomiast na należące do majątku wspólnego inne, poza już wymienionymi, składniki, w szczególności na przedmioty, które zostały nabyte za środki pochodzące z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej oraz z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a także – co może budzić wątpliwości (por. System prawa rodzinnego i opiekuńczego, red. J. Piątkowski, Wrocław 1985, s. 453) – na dochody z majątku osobistego Pani jako dłużnika (art. 31 § 2 pkt 2).

 

Jeżeli jednak komornik zająłby przedmiot majątkowy, niepodlegający zajęciu, na podstawie przytoczonego powyżej przepisu, to wówczas Pani mężowi służy powództwo przeciwegzekucyjne. Oczywiście najpierw powinien zawiadomić komornika, iż dany przedmiot należy do niego lub nie podlega zajęciu.

 

Często zdarza się, że potencjalni dłużnicy dowiadują się o wytoczeniu powództwa przeciwko nim dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego. Wtedy warto też ustalić na podstawie jakiego orzeczenia komornik prowadzi egzekucję. Najczęściej będzie to nakaz zapłaty.

 

Wtedy do opisanego przez Panią przypadku będą miały zastosowanie regulacje mówiące, że jeżeli doręczenie nakazu zapłaty nie może nastąpić dlatego, że miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju, sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty, a przewodniczący podejmuje odpowiednie czynności.

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty

W praktyce dla bezpieczeństwa należałoby wnieść wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty wraz z takim sprzeciwem.

 

Jak wynika z art. 168. § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie: K.p.c.) jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Jednak przywrócenie nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie pociąga za sobą ujemnych dla strony skutków procesowych. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek oraz równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności procesowej.

 

Po upływie roku od uchybionego terminu jego przywrócenie jest dopuszczalne tylko w wypadkach wyjątkowych – dlatego fakt niezamieszkiwania w miejscu, na który była wysyłana korespondencja, musi być wykazany odpowiednimi dowodami.

Podstawą więc do przywrócenia terminu byłoby (jeżeli takie okoliczności zajdą) wysłanie na adres, który nie jest Pani adresem zamieszkania.

Oczywiście gdy uda się Pani przywrócić termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty, pozostaje kwestia zasadności przytoczonych przez Panią zarzutów procesowych. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, oraz pozostałe zarzuty przeciwko żądaniu pozwu, a także wszystkie okoliczności faktyczne i dowody na ich potwierdzenie.

 

Tutaj może pomóc zgłoszenie na policji oraz fakt, że Pani nie zawarła umowy z wierzycielem (bankiem). Potrzebny byłby także wniosek o biegłego z zakresu pisma porównawczego, czy podpis złożony w banku pochodzi od Pani.

Jak sprawdzić czy ktoś mógł zaciągnąć kredyt na nasze dane osobowe?

Aby przez ten czas nie żyć w niepewności, jeżeli ma Pani podejrzenie, że ktoś mógł posłużyć się Pani danymi w celu wyłudzenia kredytu, sugeruję kontakt z biurem obsługi klienta Biura Informacji Kredytowej. Ma Pani możliwość sprawdzenia tam swojej historii kredytowej – zapisanej w BIK.

 

Z BIK współpracują prawie wszystkie banki komercyjne i spółdzielcze w Polsce. Biuro Informacji Kredytowej przetwarza zarówno pozytywne informacje przekazywane przez poszczególne instytucje, jak i te negatywne – o kredytach spłacanych z opóźnieniem. Dla kredytodawców dostęp do tego typu informacji jest wsparciem w podejmowaniu decyzji kredytowych. Informacje o zobowiązaniach klienta pomagają ocenić jego sytuację i określić, czy będzie w stanie terminowo regulować raty.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej celem zabezpieczenia części majątku przed wierzycielami

Co do ustanowienia rozdzielności majątkowej – można oczywiście ją ustanowić u notariusza. Zważywszy jednak na regulację wskazanego art. 41 K.r.o., ma ona sens jedynie wtedy, jeżeli posiada Pani znaczny majątek osobisty i chce Pani go ustrzec przed przyszłymi wierzycielami i egzekucją. Ustanowienie rozdzielności powoduje, że ustaje wspólność majątkowa małżeńska i od tej pory małżonkowie mają swoje odrębne majątki.

 

Po ustanowieniu rozdzielności majątkowej swój majątek osobisty powinna Pani, w drodze umowy notarialnej (jeżeli w skład tego majątku wchodzi nieruchomość) lub w drodze zgodnego podziału majątku wspólnego, przenieść nieodpłatnie na męża. W taki sposób cały majątek będzie należał do niego, a potencjalni wierzyciele nie będą mogli od Pani egzekwować należności z majątku trwałego. Pozostanie im wynagrodzenie za pracę.

 

Oczywiście w określonych okolicznościach przysługuje im skarga pauliańska, jednak jej uwzględnienie będzie wymagało od wierzycieli trochę starań i procesów sądowych.

 

Innych sposobów nie ma. Oczywiście dla Pani najlepszym wyjściem będzie walka formalna z bezpodstawnym pozwem czy też egzekucją w sposób podany przeze mnie. Dopiero gdy wszystkie działania okażą się bezskuteczne, ucieczka z majątkiem będzie odpowiednim rozwiązaniem.

Walka formalna z wierzycielami jest także o tyle skuteczniejsza, gdyż mogą oni twierdzić, że nie wiedzieli o umowie i traktują Panią jako osobę pozostającą we wspólności (mimo ustanowienia rozdzielności).

 

Podstawą takiego stanowiska będzie mógł być art. 471 K.r.o., zgodnie z którym małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome. 

Ograniczenie skuteczności małżeńskich umów majątkowych przewidziane w powyższym artykule ma na celu ochronę wierzycieli, którym przysługuje prawo zaspokojenia ich wierzytelności z majątku wspólnego małżonków albo z majątku osobistego jednego z nich.

 

Jak więc z powyższego wynika, skuteczność małżeńskiej umowy majątkowej względem innej osoby uzależniona jest od wiedzy tej osoby o fakcie zawarcia umowy oraz jej rodzaju, tj. czy jest to umowa rozszerzająca wspólność ustawową, ograniczająca tę wspólność, ustanawiająca rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Nie jest wymagane, żeby inna osoba znała treść umowy i szczegółowy zakres rozszerzenia lub ograniczenia wspólności.

Małżeńska umowa majątkowa jest skuteczna względem innej osoby wówczas, gdy o jej zawarciu oraz rodzaju osoba ta powzięła wiadomość przed powstaniem przysługującej jej wierzytelności (uchwała SN z 3 kwietnia 1980 r., III CZP 13/80, LexPolonica nr 303500, OSNCP 1980, nr 7-8, poz. 140, z glosami: A. Dyoniaka, OSPiKA 1981, nr 5, poz. 76 i Z. Świebody, NP 1981, nr 10-12, s. 220).

 

Niestety ciężar dowodu, że inna osoba wiedziała o zawarciu małżeńskiej umowy majątkowej oraz jej rodzaju, spoczywa na małżonkach lub jednym z nich, którzy powołują się na zawarcie umowy (art. 6 Kodeksu cywilnego).

 

Jeżeli zawarcie przez małżonków umowy majątkowej oraz jej rodzaj nie były wiadome innej osobie, zachodzi w stosunku do tej osoby bezskuteczność względna częściowa umowy, sięgająca tak daleko, jak tego wymaga ochrona jej interesów. Względem tej innej osoby stosunki majątkowe małżonków ocenia się wówczas tak jakby postanowienia umowy godzące w ich interes nie istniały: zamiast postanowień umowy, które są bezskuteczne, mają zastosowanie zasady ustroju majątkowego, jakiemu małżonkowie podlegaliby, gdyby nie zawarli umowy.

 

Reasumując: powinna Pani najpierw udać się na policję, aby zgłosić wyłudzenie danych osobowych, a ponadto co jakiś czas kontaktować się z BIK. W razie pism z banków powinna Pani ich nie lekceważyć, tylko podjąć określone działania w celu wyjaśnienia sprawy, także na drodze sądowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa + trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »