.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyłączenie z dziedziczenia nieślubnego dziecka

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 18.03.2015

Posiadam nieślubne dziecko, które jest przeze mnie uznane. Wraz z żoną zastanawiamy się nad sprawami majątkowymi. W tym momencie posiadamy wspólność majątkową. Żona w niedługim czasie ma dostać w darowiźnie lub w drodze testamentu mieszkanie od rodziców. W jaki sposób można wyłączyć moje nieślubne dziecko z dziedziczenia majątku, który żona otrzyma?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z chwilą wstąpienia w związek małżeński między małżonkami powstaje wspólność ustawowa, chyba że zawarli oni małżeńską umowę majątkową. W małżeństwie, w którym panuje ustawowa wspólność majątkowa, istnieją trzy masy majątkowe: majątek wspólny oraz dwa majątki osobiste (żony i męża). O przynależności danego przedmiotu decydują tu względy obiektywne, a nie wola małżonków.

 

Do majątku wspólnego – zgodnie z wolą ustawodawcy – należą przedmioty majątkowe nabyte przez obojga małżonków lub jednego z nich w czasie trwania wspólności ustawowej, chyba że dany przedmiot z mocy ustawy należy do majątku osobistego małżonka (art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – K.r.io.).

 

Ustawodawca w § 2 art. 31 K.r.io. wskazał trzy przykładowe składniki, które należą do majątku wspólnego małżonków, a mianowicie:

 1. pobrane wynagrodzenie za pracę lub z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, choćby przedsiębiorstwo wchodziło w skład majątku osobistego jednego z małżonków;
 2. dochody z majątku wspólnego i majątku osobistego;
 3. środki zgromadzone na otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnym każdego z małżonków.

 

Przy ustaleniu, czy dany przedmiot majątkowy należy do majątku wspólnego pomocny jest również art. 33 K.r.io., który wymienia elementy należące do majątku osobistego każdego z małżonków.

 

W ustroju ustawowej wspólności majątkowej do majątku wspólnego nie wchodzą następujące prawa majątkowe:

 

 • przedmioty nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
 • przedmioty nabyte w zamian za rzeczy należące do majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;
 • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków (chodzi tu o wynagrodzenie jeszcze niepobrane);
 • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie (np. służebność osobista, prawo pierwokupu);
 • prawa majątkowe wynikające ze współwłasności łącznej, np. prawa ze stosunku spółki cywilnej;
 • przedmioty majątkowe nabyte przez zapis, dziedziczenie, darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca wyraźnie zastrzegł, że przedmioty te wejdą do majątku wspólnego;
 • przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
 • przedmioty uzyskane z odszkodowania z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia oraz z zadośćuczynienia za krzywdę (cierpienia fizyczne, psychiczne), z wyjątkiem renty uzyskanej przez jednego z małżonków w związku z utratą zdolności do pracy, zmniejszeniem szans na przyszłość, zwiększeniem się jego potrzeb;
 • przedmioty uzyskane z nagrody za osobiste osiągnięcia małżonka (chodzi tu o te konkursy, które wymagają wiedzy, ale już nie te, które wynikają ze stosunku pracy, czy jeśli o wygranej zadecydował czynnik losowy);
 • prawa autorskie i pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy.

 

Z powyższego wynika, że jeśli Pana żona otrzyma nieruchomość w spadku lub w darowiźnie, to wejdzie ona wyłącznie do jej majątku osobistego. Ani Pan, ani Pana dzieci nie mają prawa do tego majątku. Pana dziecko nieślubne nie dziedziczy po Pana żonie, a więc nie ma tutaj żadnych niebezpieczeństw dla Państwa. Problem może powstać tylko w sytuacji, kiedy Pan dostanie po żonie jej majątek (za życia – np. darowizna lub po śmierci żony – np. testament). Wówczas Pana dziecko po Pana śmierci będzie mogło domagać się spadku lub zachowku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • V - 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »