Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyłączenia spod regulacji ustawy o opłacie skarbowej

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 27.04.2009

Autor wskazuje wyłączenia spod regulacji ustawy o opłacie skarbowej.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na podstawie art. 1 ust 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 08.12.2006 r. ze zm.) opłacie skarbowej podlega:

 

 1. w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
  1. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
  2. wydanie zaświadczenia na wniosek,
  3. wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
 2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

 

Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

 

Dokładny wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz niektóre zwolnienia zawiera załącznik do wymienionej na wstępie ustawy, zgodnie z nim, przykładowo:

 

 1. Sporządzenie aktu małżeństwa podlega opłacie w wysokości 84 złotych.
 2. Decyzja o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion) podlega opłacie w wysokości 37 złotych.
 3. Wydanie duplikatu decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej podlega opłacie w wysokości 15 złotych.
 4. Decyzja w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego lub działalności w rozumieniu przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej podlega opłacie w wysokości 523 złotych.
 5. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) podlega opłacie w wysokości 17 złotych (tu ustawa przewiduje pewne zwolnienia – w załączniku).

 

Wyłączenia spod regulacji ustawy o opłacie skarbowej przewidują art. 2, 3 i 3a ustawy, zgodnie z ich treścią nie podlega opłacie skarbowej:

 

 1. dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:
  a) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
  b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
  c) świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
  d) wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,
  e) powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,
  f) zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,
  g) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
  h) załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.2)),
  i) nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,
  j) (2) pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają,
  k) o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie azylu, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej,
  l) rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418 oraz z 2006 r. Nr 195, poz. 1437);
 2. dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego;
 3. dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo Agencję Rynku Rolnego w sprawach z zakresu wykonywania przez te agencje zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, w tym w sprawach płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego określonych przepisami Unii Europejskiej, pomocy de minimis w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa oraz innych zadań dotyczących organizacji rynków rolnych, z wyłączeniem zadań w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolno-spożywczymi;
 4. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach określonych w pkt 3;
 5. wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w sprawach wymienionych w pkt 1-4;
 6. dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę nazwiska i imienia (imion) oraz w sprawach o ustalenie pisowni imienia i nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób;
 7. wydanie zezwolenia przez ministra właściwego do spraw środowiska lub wojewodę na działania związane z czynną ochroną przyrody,
 8. dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione,
 9. dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczenia, jeżeli dokonanie tej czynności lub wydanie zaświadczenia następuje na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, które przekazane zostały za pośrednictwem polskiego konsula albo jeżeli doręczenie dokumentu potwierdzającego dokonanie czynności urzędowej lub zaświadczenia dokonywane jest za pośrednictwem polskiego konsula, za pobraniem opłaty konsularnej.

 

Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej, zostanie użyte w innej sprawie niż wymieniona w pkt. 1, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej.

 

Należy pamiętać iż „niepodleganie” jest czymś innym niż zwolnienie. Zapis „Nie podlega opłacie skarbowej” oznacza, iż przepisów o opłacie skarbowej nie stosuje się; zapis „zwolnienie” oznacza, że czynność podlega opłacie skarbowej lecz z określonych powodów, w ściśle określonych przypadkach ustawodawca zwalnia od opłaty. Ustawodawca określa zwolnienia w załącznik do ww. ustawy.


Stan prawny obowiązujący na dzień 27.04.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • V - 8 =

 

»Podobne materiały

Zwolnienia z opłaty skarbowej

Autor omawia krąg zwolnień z opłaty skarbowej.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »