Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykup mieszkania spółdzielczego

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 06.03.2014

Mój mąż za nasze wspólne pieniądze wykupił mieszkanie spółdzielcze, w którym kilkanaście lat temu mieszkał ze swoją pierwszą – obecnie nieżyjącą – żoną (oboje dostali na nie przydział). Czy w związku z tym jestem teraz współwłaścicielką tego lokalu? Dodam, że ja nigdy tam nie mieszkałam (mąż po ślubie wprowadził się do mnie).


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zwanego dalej K.r.o.

 

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pani pytania wynika, że Pani mąż wykupił mieszkanie spółdzielcze, skutkiem czego było powstanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Przydział mieszkania nastąpił jednak w momencie, kiedy Pani mąż pozostawał w pierwszym małżeństwie. Przydział obejmował Pani męża i jego pierwszą żonę. Mieszkanie zostało jednak wykupione dopiero po zawarciu przez Państwa małżeństwa. Środki na wykup pochodziły zarówno od Pani męża, jak i od Pani.

 

Należy wyraźnie podkreślić, że do dnia 15 stycznia 2003 r. obowiązywał przepis art. 215 Prawa spółdzielczego, z którego treści wynikało, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przydzielonego obojgu małżonkom lub jednemu z nich w czasie trwania małżeństwa dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych rodziny należy wspólnie do obojga małżonków bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe. Jeżeli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa, do wspólności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w kwestiach nieuregulowanych w przepisach niniejszego artykułu przepisy o wspólności ustawowej stosuje się odpowiednio.

 

Innymi słowy, mieszkanie przydzielone Pani mężowi w trakcie związku małżeńskiego z pierwszą żoną objęte było wspólnością Pani męża i jego pierwszej żony. Nie wskazuje Pani, czy mąż przyjął spadek po niej, czy też go odrzucił. Ponadto ważne jest ustalenie, czy z pierwszego małżeństwa Pani męża pochodziły jakieś dzieci. Mniemam, że poprzednia żona Pani męża nie pozostawiła testamentu. W takiej sytuacji mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Pani mąż odziedziczył zatem udział w majątku wspólnym, który przypadał zmarłej małżonce. Jak wynika z treści Pani pytania, podział majątku między Pani mężem a jego pierwszą żoną nie został dokonany.

 

Jeżeli Pani mąż przyjął spadek po swojej pierwszej żonie, a z małżeństwa nie było dzieci, to stał się on wyłącznym właścicielem tego, co było objęte wspólnością ustawową majątkową małżeńską. Innymi słowy, wykupienie mieszkania spółdzielczego i powstanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego rodzi po Pani stronie prawo do nabycia prawa do tego lokalu w drodze spadkobrania.

 

Do śmierci męża mieszkanie winno być traktowane jako mieszkanie stanowiące jego majątek osobisty, ponieważ przydział nastąpił przed zawarciem z Panią małżeństwa. Powyższe rodzi po Pani stronie prawo żądania zwrotu nakładów poczynionych z Pani majątku osobistego lub wspólnego na majątek odrębny męża.

 

Celem przypomnienia wskazać należy, iż do majątku wspólnego należą w szczególności:

 

 1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
 2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
 3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
 4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.1).

 

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 

 1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
 2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
 3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
 4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
 5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
 6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
 7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
 8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
 9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
 10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

Powyższa koncepcja znajduje uzasadnienie w treści art. 45, zgodnie z którym każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

 

Innymi słowy, może Pani żądać zwrotu poczynionych nakładów m.in. na wykup mieszkania spółdzielczego. W zależności od tego, czy nakłady pochodziły z Pani majątku osobistego, czy z majątku wspólnego, będzie to żądanie zwrotu pełnej kwoty lub połowy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • X plus dziesięć =

»Podobne materiały

Wykup mieszkania na własność a problemy spółdzielni z własnością gruntu

Próbuję dokonać przekształcenia mieszkania lokatorskiego w odrębną własność. Zarząd spółdzielni utrzymuje, że ze względu na brak tytułu własności do gruntu, na którym postawiony jest blok, nie mogę otrzymać prawa własności, a tylko spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Czy spółdzielnia pos

 

Kupno mieszkania spółdzielczego własnościowego

Moja mama jest głównym najemcą mieszkania lokatorskiego. Mama opłaciła wkład mieszkaniowy. Chcielibyśmy wykupić mieszkanie na własność i przenieść je na mnie. Czy spółdzielnia zwróci nam wkład mieszkaniowy? Jakie kroki powinniśmy podjąć, aby zminimalizować koszty wykupu mieszkania spółdzielczego wła

 

Mieszkania spółdzielcze lokatorskie

Moi rodzice w trakcie trwania małżeństwa otrzymali mieszkanie spółdzielcze lokatorskie. Najemcą został ojciec, mieszkania nie wykupili. Doszło do rozwodu w 1998 r., rok później ojciec się wymeldował i wyprowadził, założył nową rodzinę. Od tego czasu mama sama utrzymuje mieszkanie, ojciec się ni

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »