Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykup mieszkania PKP – nieuregulowane grunty

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 04.01.2010

Mój teść 40 lat pracował na PKP, zajmuje mały domek od 68 lat. Obecnie ma 85 lat i chciałby wykupić ten domek na własność. Z powodu nieregulowanych gruntów nie może tego zrobić. Administracja poradziła mu, aby zameldował w tym domku jedno ze swoich dzieci, ale one są już głównymi najemcami swoich mieszkań i nie chcą się zameldować. Poprosił więc mnie, czyli synową, bym zameldowała się u niego. Urzędnik administracji PKP stwierdził jednak, że ja nie będę mogła w razie śmierci teścia wykupić mieszkania. Czy miał rację? Jeśli tak, co stanie się z tym mieszkaniem po śmierci teścia? I jak długo PKP może przeciągać sprawę uregulowania sytuacji prawnej tej nieruchomości, przecież ustawa działa od 2000 roku, a mamy już 2010?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykup mieszkania PKP – nieuregulowane grunty

Zasady i warunki sprzedaży mieszkań należących do PKP

Zasady i warunki sprzedaży mieszkań należących do PKP uregulowane są w ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2000 r. Nr 84, poz. 948).

 

Stosownie do art. 42 ust. 1 wymienionej ustawy prawo do nabycia lokalu mieszkalnego przysługuje osobom, które zajmują lokal mieszkalny na podstawie umowy najmu po śmierci najemcy, jeżeli są osobami wymienionymi w art. 691 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli są lub były pracownikami podmiotów utworzonych z zakładów lub jednostek organizacyjnych wydzielonych z PKP w okresie od dnia 1 lipca 1991 r., jeżeli są lub były pracownikami przedsiębiorstw państwowych lub jednostek organizacyjnych podmiotów utworzonych z zakładów lub jednostek organizacyjnych wydzielonych z przedsiębiorstw państwowych po dniu 1 sierpnia 1990 r. A także osobom, które wykonywały lub nadal wykonują zadania na rzecz zbywcy lub jego poprzednika prawnego, bądź też, gdy budynki, w których są oni najemcami lokali, były budowane w ramach wspólnych inwestycji tych podmiotów wraz ze zbywcą lub jego poprzednikiem prawnym, jeżeli rozwiązanie z nimi stosunku pracy nastąpiło w związku ze zmianami organizacyjnymi lub zmniejszeniem stanu zatrudnienia w PKP lub PKP SA, jeżeli zostały przejęte przez innych pracodawców w trybie przepisu art. 231 Kodeksu pracy.

Uprawnienie do nabycia lokalu mieszkalnego po śmierci pracownika lub byłego pracownika PKP

Uprawnienie do nabycia lokalu mieszkalnego przysługuje również osobom bliskim także w stosunku do lokalu, którego prawo najmu osoby te uzyskały w zamian za lokal dotychczas zajmowany w dniu śmierci pracownika lub byłego pracownika PKP. Uprawnienie to przysługuje tylko jednej osobie bliskiej i tylko przy nabyciu jednego lokalu (art. 42 ust. 1a).

 

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że mieszkanie może zostać wykupione z bonifikatą przez Pani teścia, a po jego śmierci jego bliskich, jeżeli będą zajmowali lokal mieszkalny.

 

Krąg bliskich uprawnionych do wykupu mieszkania po śmierci najemcy jest ograniczony – są to wyłącznie osoby wymienione w art. 691 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, a więc osoby, które po śmierci najemcy wstąpią w stosunek najmu po nim.

 

Stosownie do art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego, w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą (pozostająca w konkubinacie).

 

Osoby wymienione powyżej wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci (art. 691 § 2 K.c.).

 

Pani teść, a po jego śmierci jego dzieci, o ile będą stale z nim zamieszkiwać, w chwili śmierci mogą nabyć mieszkanie po preferencyjnych cenach, czyli z bonifikatą.

 

Według art. 44 ust. 2 ustawy, sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje po cenie ustalonej na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami, pomniejszonej o 6% za każdy rok pracy najemcy w PKP, PKP SA oraz w przedsiębiorstwach państwowych, jednostkach organizacyjnych i podmiotach, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 3 i 3a, oraz 3% – za każdy rok najmu mieszkania od PKP albo PKP i PKP SA łącznie, nie więcej jednak niż o 95%.

 

Pani jako synowa nie zalicza się do kręgu osób wymienionych w art. 691 § 1 i 2 K.c. Dlatego też nie wstąpi Pani w stosunek najmu po swoim teściu, ani nie będzie Pani miała możliwości wykupu mieszkania z bonifikatą.

 

Stosownie do art. 42 ust. 3 ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, osobom zajmującym lokal, niespełniającym warunków, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, może być sprzedany ten lokal bez możliwości zastosowania przepisu art. 44 ust. 2.

Czy synowa może wykupić mieszkanie od PKP zajmowane przez teścia po jego śmierci?

PKP może więc sprzedać Pani mieszkanie (ale nie musi), które zajmuje teść, o ile zamieszka Pani z nim i będzie Pani zamieszkiwać w mieszkaniu po jego śmierci. Jednak nie będzie Pani miała prawa nabyć mieszkania z bonifikatą. PKP może sprzedać Pani lokal mieszkalny wyłącznie za cenę rynkową.

 

Proszę pamiętać, że zamieszkując z teściem w chwili jego śmierci, nie wstąpi Pani w stosunek najmu mieszkania. Po śmierci teścia, jeżeli będzie Pani zamieszkiwała w lokalu zajmowanym przez niego, to będzie tam Pani zamieszkiwać bez tytułu prawnego. Ta okoliczność może stanowić podstawę eksmisji z lokalu. PKP może też zawrzeć z Panią umowę najmu, ale nie będzie się to wiązało z możliwością wykupu mieszkania z bonifikatą.

 

Jeżeli Pani teść w chwili śmierci będzie mieszkał sam, to prawo najmu wraz z jej śmiercią wygaśnie. Nikt nie wstąpi po nim w stosunek najmu. Nikt z rodziny teścia nie będzie mógł ubiegać się o wykup mieszkania od PKP.

 

PKP nie może zbyć mieszkania, dopóki sytuacja prawna gruntu nie zostanie uregulowana. Tylko w sytuacji, w której PKP będzie prawnym właścicielem nieruchomości, będzie możliwość kupienia z bonifikatą mieszkania przez teścia.

 

Tak więc dopóki PKP nie ureguluje spraw własności nieruchomości, sprzedaż mieszkania nie będzie możliwa.

Czy uprawnienie do wykupienia mieszkania z bonifikatą podlega spadkobraniu?

Proszę też pamiętać, że uprawnienie teścia do zakupu mieszkania z bonifikatą nie podlega spadkobraniu. Jego spadkobiercy nie będą mogli żądać, jako jego następcy prawni, by PKP sprzedało im lokal z bonifikatą. Sprzedaż lokalu może się odbyć wyłącznie na zasadach i na rzecz osób wskazanych w ustawie o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”.

 

Przepisy prawa nie wskazują, w jakim terminie powinien nastąpić wykup mieszkania. Przepisy prawa wskazują, iż o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego PKP S.A. zawiadamia na piśmie osoby uprawnione, wyznaczając 3-miesięczny termin na złożenie oświadczenia o zamiarze nabycia lokalu mieszkalnego, liczony od dnia doręczenia zawiadomienia osobie zainteresowanej.

 

PKP nie może sprzedać mieszkania, jeżeli nie jest formalnie właścicielem gruntu lub sprawy własności gruntów nie zostaną definitywnie załatwione. Dopiero po uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości będzie możliwość wykupu mieszkania przez Pani teścia.

 

Pani teść powinien wystąpić z pismem do PKP z prośbą o wskazanie, kiedy nabycie mieszkania będzie możliwe i na jakim etapie są postępowania dotyczące uregulowania stanu prawnego nieruchomości.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 plus 8 =

»Podobne materiały

Eksmisja z mieszkania komunalnego po śmierci ojca

Ojciec mojej córki (nie mieliśmy ślubu) zmarł trzy miesiące temu. Ponad pół roku przed śmiercią, jako główny najemca mieszkania, złożył dokumenty odnośnie jego wykupu od urzędu miasta. Zaraz po tym zameldował w tym mieszkaniu córkę. Odpowiedź przyszła dwa tygodnie po jego śmierci. Córka wystąpiła z

 

Przyspieszenie wykupu lokalu komunalnego i możliwość zostania współnajemcą

Jestem opiekunem prawnym mojego syna, który jest osobą dorosłą całkowicie ubezwłasnowolnioną. Syn jest głównym najemcą lokalu komunalnego. Od kilku lat staramy się o wykupienie tego mieszkania od miasta, ale bezskutecznie (wciąż nie ma stosownej uchwały). Jak jeszcze możemy przyspieszyć sprawę?

 

Testament notarialny a prawo do zachowku

Nasz ojciec zmarł 3 miesiące temu. W testamencie notarialnym zapisał cały majątek na obecną żonę. Czy należy się nam (3 dzieci) zachowek?

 

Zapłata mandatu za niepełnoletnie dziecko

Moja siedemnastoletnia córka dostała mandat za jazdę autobusem bez biletu. Dostałam od zakładu komunikacji miejskiej wezwanie, z którego wynika, że to ja powinnam uiścić należność. Córka stwarza spore problemy wychowawcze i nie chcę regulować za nią jej długów. Czy faktycznie jako matka mam obowiąze

 

Domek holenderski na działce bez zgłoszenia

Postawiłem na działce dwa domki holenderskie na kołach o wymiarach każdy 8 x 3 m. Działaka jest budowlana i ma około 1500 m2. Są ustawione w odpowiednich odległościach od sąsiadujących działek. Jaka kara grozi mi za legalizację, ponieważ nie złożyłem zgłoszenia w terminie? Czy jest możliwość zalegal

 

Uprawnienie do wykupu mieszkania z bonifikatą

Moja mama była najemcą mieszkania zakładowego; pracowała w przedsiębiorstwie, które było jego właścicielem, przez ponad 20 lat. Mieszkałem tam razem z nią od 1990 r. Kiedy zmarła, podpisałem umowę najmu tego lokalu na czas nieokreślony (było to w 2005 r.). W tej chwili właściciel nieruchomości chce

 

Zakaz wjazdu do Niemiec

W 2000 r. nałożono na mnie grzywnę w wysokości 350 euro za pracę w Niemczech „na czarno”, zostałem deportowany do Polski i otrzymałem zakaz wjazdu do Niemiec. W tym roku sprawdziłem, czy moje dane figurują w Centralnym Rejestrze Cudzoziemców (SIS), i okazało się, że zakazu nie anulowano.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »