Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Okres najmu mieszkania komunalnego a wysokość bonifikaty

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 16.10.2009

Moje pytanie dotyczy możliwości wykupienia w przyszłości od gminy mieszkania z bonifikatą. Chodzi o mieszkanie komunalne w Warszawie, na które przydział otrzymał mój dziadek w latach 50-tych i zamieszkał tam ze swoją małżonką i synem (moim ojcem). Dziadek zmarł w 1982 r., po jego śmierci umowę najmu potwierdziła jego żona, natomiast mój ojciec nie występował do gminy w tej sprawie. Teraz jednak ojciec zamierza wystąpić o potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu z mocy prawa po śmierci dziadka. Wysokość bonifikaty zależy od ilości lat bycia najemcą, czy więc ojcu zaliczałby się okres zajmowania lokalu na podstawie umowy najmu od 1982 r., czy też dopiero od otrzymania od gminy potwierdzenia wstąpienia w stosunek najmu i ewentualnego podpisania aktualizacji umowy najmu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Okres najmu mieszkania komunalnego a wysokość bonifikaty

Kto wstępuje w stosunek najmu lokalu po śmierci najemcy?

Jako że Pani dziadek zmarł w roku 1982, zastosowanie będą miały przepisy dotyczące wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy obowiązujące w tamtym czasie.

 

Zgodnie z art. 691 Kodeksu cywilnego, w brzmieniu obowiązującym w roku 1982: w razie śmierci najemcy mieszkania osoby bliskie najemcy, które stale z nim mieszkały aż do chwili jego śmierci, wstępują w stosunek najmu. Jednakże osoby te mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia; w razie wypowiedzenia najmu przez niektóre z nich najem kończy się względem tych, które wypowiedzenia dokonały. W braku osób bliskich stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa.

 

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że w chwili śmierci dziadka w stosunek najmu wstąpił Pani ojciec, jako osoba bliska (dziecko) dziadka.

 

Można tu przytoczyć uchwałę Sądu Najwyższego – Izba cywilna z dnia 17 listopada 1993 r. (III CZP 154/93), w której stwierdzono, iż w razie śmierci jednego z małżonków będących współnajemcami mieszkania, w stosunek najmu wstępują osoby bliskie wspólnie z nim zamieszkujące (art. 691 K.c.).

 

Tu należy zaznaczyć, że babcia, żona dziadka była najemczynią z mocy prawa, niezależnie od tego, że przydział na mieszkanie otrzymał dziadek. Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 10 kwietnia 1974 r. Prawo lokalowe, małżonkowie wspólnie zajmujący lokal mieszkalny są z mocy prawa najemcami tego lokalu, chociażby umowa najmu została zawarta tylko przez jednego z nich lub przydział lokalu pozostającego w dyspozycji terenowego organu administracji państwowej nastąpił na rzecz jednego z małżonków (art. 9 ust. 3).

Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu komunalnego po śmierci najemcy - osoby bliskiej

Wstąpienie w stosunek najmu następuje z mocy prawa w chwili śmierci najemcy i nie jest zależne od późniejszego potwierdzenia tego faktu przez sąd. Ewentualne orzeczenie sądowe w tej kwestii tylko to potwierdza.

 

W chwili wstąpienia w stosunek najmu osoba wstępująca nabywa wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze stosunku prawnego, jaki łączył najemcę z właścicielem mieszkania – staje się najemcą, a więc prawo używania lokalu wynika z umowy najmu.

 

W przypadku Pani ojca od roku 1982 r. zajmował on lokal, a podstawą zajmowania tego lokalu była umowa najmu. Do chwili śmierci dziadka ojciec wywodził uprawnienie do zajmowania lokalu z prawa przysługującego ojcu (nie był najemcą).

§ 10 ust. 3 Uchwały Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie sprzedaży, zamiany i nabywania lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych

Zwrócę jeszcze uwagę, iż § 10 ust. 3 Uchwały Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie sprzedaży, zamiany i nabywania lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych wskazuje, iż do okresu najmu, od którego uzależnia się wysokość bonifikaty, zalicza się okres zajmowania lokalu, o którego nabycie ubiega się najemca, jeżeli podstawą zajmowania była umowa najmu. Do okresu tego zalicza się również:

 

 1. okres najmu poprzedniego najemcy, jeżeli ubiegający się o nabycie wstąpił w stosunek najmu lokalu będącego przedmiotem sprzedaży na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego albo na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 ze zm.),
 2. okres najmu innego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, jeżeli w zamian za ten inny lokal uzyskany został tytuł do zajmowania lokalu będącego przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy, gdy:
  1. uprzednio zajmowany lokal został opróżniony w związku z koniecznością wykonania decyzji administracyjnej organu nadzoru budowlanego,
  2. zamiana była konieczna ze względu na realizację inwestycji miejskich,
  3. dotychczas zajmowany przez najemcę lokal usytuowany był w domu wielolokalowym, w którym udział m.st. Warszawy w nieruchomości wspólnej wynosi mniej niż 1/5 ułamkowej części,
  4. zamiana prowadziła do likwidacji lokali niesamodzielnych.

 

Powyższe brzmienie § 10 ust. 3 Uchwały Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie sprzedaży, zamiany i nabywania lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych wprowadziła Uchwała Nr LII/1383/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 19 maja 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży, zamiany i nabywania lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych.

 

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że do okresu najmu, od którego uzależnia się wysokość bonifikaty, zaliczy się w przypadku Pani ojca okres zajmowania lokalu przez dziadka (a więc przez poprzedniego najemcę, po którym Pani ojciec wstąpił w stosunek najmu).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • dwa minus sześć =

»Podobne materiały

Urlop „tacierzyński” dla żołnierza zawodowego

Czy mnie, jako żołnierzowi zawodowemu, przysługuje tzw. urlop ojcowski z racji tego, że urodziło mi się dziecko?

 

Zgoda na przysposobienie dziecka – na piśmie czy osobiście?

Biologiczny ojciec dziecka wyraził zgodę na zrzeczenie się praw do niego, ale nie może przyjechać na rozprawę. Czy może więc wysłać do sądu potwierdzone notarialnie pismo, że zgadza się na zrzeczenie tych praw i przysposobienie dziecka przez mojego obecnego męża?  

 

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu spółdzielczego wybudowanego z KFM z powodu posiadania tytułu prawnego do innego mieszkania

Z początkiem 2004 r. nabyłem prawo do spółdzielczego mieszkania lokatorskiego. Z uwagi na fakt, iż budynek został wybudowany ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, w umowie ze spółdzielnią i w statucie spółdzielni jest zapis, że mieszkania lokatorskie tego typu nie mogą być sprzedane na własn

 

Wartość książeczki mieszkaniowej i jej znaczenie przy zakupie mieszkania

Żona i jej brat mieli założone książeczki mieszkaniowe. W 1991 r. brat żony kupował mieszkanie spółdzielcze i przywłaszczył sobie jej książeczkę (nie wiem dokładnie, co zyskał, mając dwie książeczki). Miał się z nią rozliczyć, ale do tej pory nie dotrzymał słowa. Czy po tylu latach można ubiega

 

Sprzedaż mieszkania a zwrot bonifikaty na wykup gruntu

Chcę sprzedać mieszkanie i równocześnie uniknąć zwrotu bonifikaty za wykup gruntu. Sytuacja przedstawia się następująco: u notariusza został podpisany 31 października 2006 r. akt notarialny w sprawie wykupu od gminy miejskiej X nieruchomości gruntowej zabudowanej. Nabycie gruntu odbywało się z 98% b

 

Co grozi za zakup sfałszowanego dokumentu?

Moja siostra została poproszona przez koleżankę o załatwienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy. Ogłoszenie o możliwości zakupienia takiego dokumentu znalazła na jednym z portali internetowych. Skontaktowała się z osobą podającą się za lekarza, który takie zaświadczenia wydaj

 

Zameldowanie i pobyt w Belgii a rozliczenie dochodów z Polski

Od maja 2010 r. mieszkam i pracuję w Belgii, jestem tu również zameldowana. Jednocześnie mam też meldunek w Polsce, choć na chwilę obecną nie planuję powrotu do kraju. W lutym 2009 r. otrzymałam wypłatę w Polsce z tytułu wykonania zlecenia – są to moje jedyne dochody w kraju. Jak rozliczyć te

 

Uprawnienie do wykupu mieszkania z bonifikatą

Moja mama była najemcą mieszkania zakładowego; pracowała w przedsiębiorstwie, które było jego właścicielem, przez ponad 20 lat. Mieszkałem tam razem z nią od 1990 r. Kiedy zmarła, podpisałem umowę najmu tego lokalu na czas nieokreślony (było to w 2005 r.). W tej chwili właściciel nieruchomości chce

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »