Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykup lokalu użytkowego od gminy - zmiana uchwały o wykupie

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 20.11.2019

Mam pytanie co do wykupu lokalu użytkowego od gminy. Kiedy przed 7 laty podpisywałem z gminą umowę najmu, obowiązywała uchwała rady miejskiej, która stanowiła, że wykup lokalu w trybie bezprzetargowym jest możliwy po 5 latach wynajmu. W 2017 r. rada miejska, kolejną uchwałą, zmieniła ten zapis i teraz wykup jest możliwy po 10 latach najmu. Dowiedziałem się o tym dopiero teraz, gdy chciałem wykupić lokal. Czy nie jest tak, że mnie powinna dotyczyć uchwała, która obowiązywała w dniu podpisania umowy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykup lokalu użytkowego od gminy - zmiana uchwały o wykupie

Fot. Fotolia

Zgodnie z art. 87 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. – źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze działania organów, które je ustanowiły, są akty prawa miejscowego (np. uchwały rady miejskiej). Konstytucja w art. 94 do wydawania aktów prawa miejscowego upoważnia organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, jednak zastrzega, że przepisy te mogą być wydawane wyłącznie na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie.

 

Podstawową zasadą ustawową, od której istnieją wyjątki, jest niedziałanie prawa wstecz (lex retro non agit). Zasadę tę można wyprowadzić z przepisu art. 2 Konstytucji RP, statuującego konstrukcję państwa prawa, którą na gruncie prawa cywilnego wyraża art. 3 Kodeksu cywilnego (K.c.), w myśl którego ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że wynika to z jej brzmienia lub celu. Zasada powoduje, że do zdarzeń prawnych stosuje się te przepisy prawa, które obowiązują w chwili ich zaistnienia. Natomiast nowelizacje przepisów prawa, które miałyby miejsce już po zaistnieniu określonych zdarzeń (np. po zawarciu określonej umowy) nie powinny oddziaływać na ich ocenę prawną. W orzecznictwie podkreśla się, że zgodnie z zasadą lex retro non agit do zdarzeń prawnych zaistniałych w określonym czasie stosuje się przepisy prawa wówczas obowiązujące. Tym samym późniejsze przepisy nowelizujące określone regulacje prawne nie znajdują do nich zastosowania. Wskazuje się przy tym, że wyjątki od zasady niedziałania prawa wstecz są możliwe jedynie w tych przypadkach, gdy nowelizacja wprost przewiduje taki zapis, bądź też gdy powyższe jednoznacznie wynika z jej celu. W razie więc kolizji, czy w sprawie ma zastosowanie przepis dotychczasowy, czy nowy, przyjmuje się, że przepis dotychczasowy ma zastosowanie, jeżeli pod jego rządem powstał (zmienił się albo wygasł) stosunek prawny, którego treść została bezpośrednio wyznaczona przez ten przepis. Innymi słowy w razie wątpliwości należy więc przyjąć, że każdy przepis normuje przyszłość a nie przeszłość. Przyjmuje się, że zasada ta może mieć swoje wyjątki, gdy wymagają tego względy sprawiedliwości społecznej, albo gdy chodzi o modyfikacje prawa podmiotowego na korzyść obywateli. Zasada lex retro non agit obowiązuje oczywiście również w odniesieniu do prawa administracyjnego, gdyż organy administracji publicznej w znacznym zakresie są upoważnione do stanowienia prawa.

 

W myśl art. 88 ust. 1 Konstytucji RP warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Stąd data ogłoszenia przepisu prawnego jest datą początkową, od której może on wejść w życie. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; dalej „ustawa o samorządzie gminnym”) – zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa o ogłaszaniu aktów. W myśl art. 4 ust. 1 tej ustawy – akty normatywne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Ustawa dopuszcza nadanie aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa nie stoją temu na przeszkodzie (art. 5 cytowanej ustawy). W praktyce nadanie aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej sprowadza się do przypadku, gdy akt ten zawiera regulacje bardziej korzystne dla jego adresatów. Tymczasem przedmiotowa uchwała, o której Pan wspomina, w stosunku do uprzednio obowiązującej pogarsza prawa adresatów (najemców).

 

Zatem z całą pewnością obowiązuje Pana uchwała, pod rządami której została zawarta umowa. Proszę pamiętać, że obowiązuje w Pana przypadku tzw. ochrona praw dobrze nabytych. Jest ona pochodną szeroko zakreślonych zasad ochrony zaufania obywateli do państwa, przewidywalności prawa, bezpieczeństwa prawnego lub pewności prawa, znajdujących swój wyraz w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnoty Europejskiej. Chodzi w niej o to, że w systemie praworządnym obywatel musi mieć zapewnioną ochronę swoich przewidywań opartych na istniejących normach prawnych. Tj. „Organy prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej” (art. 8 K.p.a.).

 

Zasada ta jest realizowana w taki sposób, że raz „dobrze” nabyte prawo powinno być stabilne, a możliwości jego odjęcia (a jak twierdzą niektórzy – również możliwości jego modyfikacji), jeżeli mogą w ogóle istnieć, powinny być ściśle określone przez ustawę. Podstawowym przepisem realizującym tę kwestię jest art. 155 K.p.a., który pozwala na uchylenie lub zmianę prawidłowej decyzji administracyjnej, na mocy której strona nabyła prawo, wyłącznie za jej zgodą. Zatem określając kolokwialnie – „ jest Pan w prawie”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery plus osiem =

»Podobne materiały

Czy zastępca wójta może zostać prezesem stowarzyszenia?

Czy zastępca wójta może zostać prezesem stowarzyszenia lokalnego? Stowarzyszenie to, zgodnie ze statutem i KRS, może prowadzić działalność gospodarczą (z której dochód może być przeznaczony tylko na działalność statutową), ale jeszcze jej nie podjęło. Prezes pełni swoją funkcję nieodpłatnie. 

 

Wyprowadzanie psów – przepisy

Mieszkam na zamkniętym osiedlu. Niedawno na trawnikach pojawiły się tabliczki zakazujące wyprowadzania psów. Administracja osiedla wywiesza też informacje, że psy na osiedlu mają być wyprowadzane na smyczy (zgodnie z uchwałą Rady Miasta, którą załączam). Czy te regulacje są zgodne z przepisami prawa

 

Jak zmusić gminę do naprawy drogi?

Mieszkamy w małej miejscowości, w jednej z biedniejszych gmin. Mamy problem z drogą dojazdową do naszych domostw (6 rodzin). Droga należy do gminy, ale ponieważ działki, które zakupiliśmy na budowę domków jednorodzinnych, były wydzielone z pola ornego, gminnego, żeby jakoś funkcjonować, na własny ko

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »