Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykreślenie z urzędu przedsiębiorcy z ewidencji

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 30.12.2014

O zakończeniu działalności gospodarczej, a co za tym idzie – wykreśleniu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, decyduje co do zasady wyłącznie przedsiębiorca, składając wniosek o wykreślenie wpisu. W pewnych jednak przypadkach wykreślenia wpisu przedsiębiorcy z ewidencji może również dokonać z urzędu organ administracji, jakim jest Minister Gospodarki.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej* przedsiębiorca podlega wykreśleniu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z urzędu (a więc bez stosownego wniosku), w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw gospodarki, w przypadku:

 

  1. gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę;
  2. wpisania do rejestru przedsiębiorców KRS jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej wskutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą;
  3. stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej;
  4. niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  5. niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej od dnia następującego po dniu, do którego przedsiębiorca zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
  6. utraty uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę będącego obcokrajowcem (organy administracji rządowej, które posiadają informacje o utracie tych uprawnień, są obowiązane do przekazywania ich ministrowi właściwemu do spraw gospodarki za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji);
  7. gdy został dokonany z naruszeniem prawa.

 

Ponadto, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Minister Gospodarki może w drodze decyzji administracyjnej usunąć przedsiębiorcę z CEIDG również w przypadku, gdy wpis w ewidencji zawiera dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. Obwarowane jest to jednak wcześniejszym wezwaniem do dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

 

Należy zaznaczyć, że wykreślenie wpisu w CEIDG nie oznacza usunięcia danych z tej ewidencji. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dane zawarte w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej co do zasady nie mogą być z niej usunięte. Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG będzie skutkowało tym, iż widniał on będzie po prostu w ewidencji jako przedsiębiorca nieaktywny.

 

Jeżeli Minister Gospodarki dokona wykreślania z urzędu przedsiębiorcy z ewidencji, jest obowiązany do przekazania drogą elektroniczną, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego, informacji o tym fakcie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, Głównemu Urzędowi Statystycznemu, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz organom koncesyjnym, organom prowadzącym rejestry działalności regulowanej oraz organom właściwym do spraw zezwoleń i licencji.

 

 

 

 

__________________________

*Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 30.12.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III + trzy =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki