Mamy 10 708 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykreślenie spółki z KRS

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 13.04.2015

W 2008 r. zarejestrowaliśmy w KRS spółkę jawną. Nigdy nie rozpoczęliśmy działalności, nie zgłosiliśmy się do nadania jej numerów NIP i REGON. Obecnie chcemy ją zamknąć i wykreślić z KRS. Na druku musimy jednak wpisać numery NIP i REGON, których spółka nie ma nadanych. Co zrobić w tej sytuacji?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Pani kłopot jest niezwykle rzadkim problemem, gdyż obecnie warunkiem wpisu do KRS jest złożenie wniosku o nadaniu numeru REGON i NIP.

 

Według obecnie obowiązującego art. 19b ustawy z dnia z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

 

„1. Wraz z wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców wnioskodawca składa:

 

1) wniosek o wpis albo zmianę wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

2) zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;

3) zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2) wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku.

 

2. Sąd rejestrowy przesyła z urzędu wnioski i zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu, odpowiednio do:

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

1) urzędu statystycznego województwa, na terenie którego przedsiębiorca ma siedzibę, oraz

2) wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego

 

– wraz z odpisem postanowienia o wpisie i zaświadczeniem o dokonaniu wpisu”.

 

Nadanie numeru REGON i wpis do odpowiedniego rejestru reguluje ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

 

Zgodnie z art. 2 pkt 11 „podmiotem gospodarki narodowej jest osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą”.

 

Spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców, niezależnie od spełnienia obowiązków ewidencyjnych wynikających z innych ustaw.

 

Sam obowiązek posiadania numeru REGON wynika z art. 30 ustawy, który stanowi, iż „podmioty gospodarki narodowej są obowiązane do:

 

1) posiadania numeru identyfikacyjnego krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o którym mowa w rozdziale 6, i posługiwania się nim przy przekazywaniu informacji wykorzystywanych dla celów statystycznych;

2) stosowania w prowadzonej ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości standardów klasyfikacyjnych ustalonych na podstawie art. 40;

3) przekazania jednorazowo, przekazywania systematycznie lub okresowo, nieodpłatnie informacji i danych statystycznych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników w formach i terminach oraz według zasad metodologicznych określonych szczegółowo w programie badań statystycznych statystyki publicznej oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 31”.

 

Natomiast według art. 42 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej „krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej »rejestrem podmiotów«, obejmuje:

 

1) osoby prawne;

2) jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej;

3) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą”.

 

Według ust. 6 tego artykułu „z zastrzeżeniem przepisu ust. 7, podmioty określone w ust. 1 są zobowiązane do składania w urzędzie statystycznym województwa, na terenie którego mają siedzibę albo adres zamieszkania, wniosku o wpis do rejestru podmiotów, wniosku o zmianę cech objętych wpisem oraz wniosku o skreślenie – w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających wpis, zmianę lub skreślenie. Do wniosku dołącza się dokumenty określone przepisami innych ustaw, potwierdzające powstanie podmiotu albo podjęcie działalności, zmianę cech objętych wpisem bądź skreślenie podmiotu”.

 

Jak więc z powyższego wynika, spółka jawna powinna być wpisana do rejestru w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Oczywiście wobec podmiotów, które nie wywiązały się z obowiązków ewidencyjnych mogą być podjęte sankcje karne.

 

Zgodnie, bowiem z art. 58 omawianej ustawy „kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne po upływie oznaczonego terminu, podlega karze grzywny”. Powyższy przepis chroni terminowość przekazywania danych statystycznych.

 

Zachowanie sprawcy wykroczenia będzie polegało na przekazywaniu danych statystycznych po upływie oznaczonego terminu. Komentowane wykroczenie można popełnić zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie, a ponieważ jego istota nie jest uzależniona od nastąpienia jakiegokolwiek skutku, mamy do czynienia z wykroczeniem formalnym. Sprawcą wykroczenia stypizowanego w art. 58 może być tylko osoba zobowiązana do terminowego przekazywania danych statystycznych (wykroczenie indywidualne).

 

Orzekanie w sprawach o czyn wymieniony w art. 58 następuje na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Nie jest to więc aż tak bardzo znaczna dolegliwość.

 

Podobnie jest z obowiązkiem uzyskania numeru identyfikacji podatkowej, który reguluje Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

 

Według art. 2 tej ustawy:

 

„1. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.

 

2. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy podatków.

 

3. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają także podmioty będące, na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek ubezpieczeniowych”.

 

Zgodnie z Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 9 maja 2005 r. (sygn. akt I SA/Po 390/2003, LexPolonica nr 2266402) „zarówno obowiązek rejestracji dla celów podatku VAT (art. 9 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym), jak również obowiązek zgłoszenia ewidencyjnego NIP (art. 2, art. 5 i art. 6 ust. 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników) spoczywa na podatnikach, a nie przedsiębiorcach”.

 

Na podstawie tezy tego wyroku można byłoby się pokusić o taką interpretację, że występowanie o numer NIP obciąża jedynie podatników, zaś jeżeli spółka nie podjęła żadnej działalności gospodarczej, to można ją uznać za podmiot niebędący podatnikiem żadnego podatku.

 

Podobnie neutralna podatkowo jest likwidacja spółki jawnej. Oznacza to, że wspólnicy takiej spółki generalnie nie muszą płacić podatku dochodowego od majątku otrzymanego w związku z jej likwidacją, w tym także od środków pieniężnych otrzymanych z tytułu likwidacji. W przepisach tych mowa jest jednak tylko o „likwidacji”, natomiast brak jest wzmianki dotyczącej rozwiązania spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

 

Odpowiedź na to pytanie przynosi analiza interpretacji podatkowych. Odmiennie niż to się zazwyczaj dzieje, organy podatkowe w tym przypadku zajmują stanowisko korzystne dla podatników. Opierając się na przepisach prawa spółek oraz celach regulacji podatkowych, stwierdzają one słusznie, że także rozwiązanie spółki osobowej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego jest wolne od podatku. Pogląd taki został wyrażony m.in. w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 29.03.2013 r. (sygn. ILPB4/423-450/12-5/ŁM), Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22.03.2013 r. (sygn. IPPB1/415-100/13-2/EC) oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 08.03.2013 r. (sygn. ITPB1/415-1302a/12/MR).

 

Odnosząc się do aspektu praktycznego pytania, wyjaśniam, iż niezałączenie formularza NIP-2 i REGON stanowi brak formalny, którego nieusunięcie skutkuje zwrotem wniosku. Referendarze sądowi nie mają kompetencji do badania właściwego wypełnienia wniosków ani zasadności dokonanych w nich wpisów. Wymogiem formalnym jest złożenie załączników, a nie badanie ich pod kątem zasadności i prawidłowego wypełnienia. Stąd też konieczne jest załączenie dokumentacji nawet bez wpisu numeru NIP i REGON.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V - 2 =

»Podobne materiały

Brak zgłoszenia aktualizacyjnego do KRS

Sprzedałem 100% udziałów spółki z o.o. W tym samym dniu zostałem odwołany ze stanowiska prezesa zarządu. Do dzisiaj nie dokonano w KRS zmian dotyczących wspólników i posiadanych udziałów, zarządu (w tym prezesa), siedziby spółki. Na wysłane do KRS pisma o zdyscyplinowanie

Przerejestrowanie spółki do KRS

Czy możliwa jest likwidacja spółki z o.o. wpisanej do RHB bez przerejestrowania spółki do KRS? Spółka została wpisana do rejestru w 1990 r. Otwarcie likwidacji nastąpiło w 1997 r., zaś jej zamknięcie – w 1999 r. Spółka nie została wpisana do KRS.

Zmiana siedziby firmy przed otrzymaniem wpisu z KRS

Prowadzimy spółkę, złożyliśmy w KRS wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców – zmianę siedziby. Czy możemy ją jednak zmienić jeszcze przed otrzymaniem wpisu z KRS?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »