.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykorzystanie zdjęć

Bezprawne wykorzystanie zdjęć bez zgody autora może skończyć się odpowiedzialnością karną.

 Moja firma była agentem firmy angielskiej. Podczas wizyty dyrektora otrzymałem polecenie używania na swojej stronie internetowej zdjęć z zasobów witryny angielskiej (zdjęcia zrobione przez angielskiego fotografa). Później zostałem poproszony o usunięcie tych zdjęć ze względu na spór firmy angielskiej z fotografem – zakończony w maju 2009 r. porozumieniem. Pół roku temu otrzymałem od angielskiej kancelarii prawniczej (która rzekomo reprezentuje fotografa) e-maila dotyczącego wykorzystywania zdjęć bez zgody fotografa, za co należy mu się zapłata. Angielski dyrektor kazał zbagatelizować te informacje. Czy zostało złamane prawo? Czy e-maile są dokumentem uznawanym w sądzie? Czy takie wykorzystanie zdjęć było złamaniem praw autorskich?

Na wstępie pragnę zaznaczyć, że w danej sprawie należałoby zainteresować się treścią umowy agencyjnej między polską firmą a angielską, a także (i przede wszystkim) umową między firmą angielską a fotografem oraz porozumieniem między powyższymi z maja 2009. Bardzo możliwe, że są w nich zawarte zapisy o udostępnianiu zdjęć, które stanowią jedno z ich pól eksploatacji. Pragnę także zaznaczyć, że nie są mi znane regulacje prawa angielskiego w zakresie prawa autorskiego, dlatego rozważam sprawę tylko na gruncie prawa polskiego.

Rozwiązania należy przede wszystkim szukać w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

Art. 1. 1. „Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

 1. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie,
 2. publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
 3. plastyczne;
 4. fotograficzne;
 5. lutnicze;
 6. wzornictwa przemysłowego;
 7. architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
 8. muzyczne i słowno-muzyczne;
 9. sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
 10. audiowizualne (w tym filmowe).


(...) Dla sprawy kluczowe znaczenie mają art. 41 i art. 50, które wprost definiują, że w przypadku braku w umowie zapisu o możliwości obrotu zdjęciami (użyczenie, najem) prawo do tychże pól eksploatacji zachowuje twórca. Jak wspomniałem na wstępie, umowa między firmą angielską a fotografem może zawierać zapisy, jakie dokładnie pola eksploatacji zostają przekazane przez fotografa. Nie mogąc jednoznacznie stwierdzić, jakie prawa do utworu należą się firmie angielskiej, zaryzykuję wniosek, iż wykorzystanie zdjęć na Pańskiej stronie internetowej stanowiło naruszenie prawa autorskiego w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tym bardziej, iż nie posiada Pan pisemnej umowy użyczenia przedmiotowych zdjęć). Rozumiem, że z Pana strony sprawa wygląda mało poważnie, tym bardziej, że będąc przedstawicielem firmy angielskiej, działał Pan w dobrej wierze, zamieszczając przedmiotowe materiały na stronie, a także reklamował i promował Pan produkty. Ten fakt może działać na Pana korzyść w przypadku ewentualnej sprawy sądowej. Brak dowodu na użyczenie Panu praw do zdjęć stanowi jednak spory problem, który należałoby rozwiązać z partnerem z Anglii.

Jeśli chodzi o wezwanie do zapłaty za użytkowanie zdjęć e-mailem, to według prawa polskiego wezwanie do zapłaty odnosi skutek właściwego doręczenia, jeśli zostało potwierdzone przez pracownika firmy wezwanej lub wysłane listem poleconym. W przeciwnym wypadku nie będzie żadnej możliwości wykazania, że wezwanie faktycznie zostało wysłane czy też dotarło do dłużnika o określonej dacie. Z całą pewnością mogę stwierdzić, iż e-mail z wezwaniem do zapłaty nie jest skutecznie doręczonym wezwaniem, co za tym idzie – nie jest wiążący w przypadku chęci wystąpienia na drogę sądową w postępowaniu upominawczym czy też nakazowym.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

 Pracuję obecnie nad albumem o kawalerzystach pułku, w którym służył mój dziadek. Wydam może jedynie paręset egzemplarzy. Poza tym, że sam opiszę historię pułku, chciałbym wykorzystać zdjęcia innych autorów. Zdjęcia te pochodziłyby z przedwojennych gazet lub z internetu. Czy muszę uzyskać zgodę na wykorzystanie zdjęć od autorów fotografii? Co jeśli nie zdołam się skontaktować z tymi osobami?

Kwalifikacja prawna Pana albumu o kawalerzystach   Przede wszystkim należy określić, jak zakwalifikować Pana dzieło o kawalerzystach. Bez wątpienia jest ono przedmiotem prawa autorskiego, zgodnie bowiem z art. 1 ust. 1 ustawy z 04.02.1994 r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Obecnie – przy dzisiejszym dostępie do wiedzy – żaden utwór nie powstaje w intelektualnej próżni i praktycznie zawsze przy jego tworzeniu korzysta się z innych źródeł, w mniejszym lub większym stopniu nawiązując do czyjeś twórczości – różny jest jednak zakres tego nawiązania.

W zależności od sposobu (nasilenia) nawiązania wyróżniamy:

 1. utwory samoistne – utwór nawiązuje co prawda do cudzych dzieł, czerpie z dotychczasowego dorobku naukowego czy artystycznego, ale nie nawiązuje wprost do żadnego konkretnego dzieła (Komentarz do art. 2, teza 1 [w:] J. Barta, R. Markiewicz i in., Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dom Wydawniczy ABC 2001, wyd. 2);
 2. utwory niesamoistne – takie, które są w jakiś sposób powiązane z pewnym konkretnym przejawem czyjejś twórczości. Takie nawiązanie może przybrać następujące formy:
  1. opracowania – mówimy wówczas o tzw. utworze zależnym,
  2. inspiracji – mówimy wówczas o utworze inspirowanym.


(...) Wykorzystanie zdjęć
Przede wszystkim, podnieść należy, że nie każda fotografia jest przedmiotem prawa autorskiego. Szerzej na ten temat piszę w artykułach: Co jest chronione przez prawo autorskie? – część 1 oraz Co jest chronione przez prawo autorskie? – część 2.   Są dwie podstawowe cechy, które musi spełnić dzieło, by zostało uznane za utwór:

 1. musi mieć cechę osobistej twórczości (każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze);
 2. musi być ustalone w jakiejkolwiek postaci.


W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są według art. 1 ust. 2 pkt 3 utwory fotograficzne.

Kiedy fotografia jest przedmiotem prawa autorskiego?

Wtedy, kiedy ma cechę osobistej twórczości. Jej przejawami są: inwencja, samodzielność, oryginalność opracowania (orzeczenie SN z 05.03.1970 r., II CR 686/70).

„Utwór fotograficzny jest przedmiotem prawa autorskiego, jeżeli nosi cechę osobistej twórczości i jest zaopatrzony w zastrzeżenie praw autorskich [ten ostatni warunek jest od 1994 r. nieaktualny]. Nie będzie nim taka fotografia, która pełni funkcję wyłącznie rejestracyjną – jeżeli wykonana jest według wyraźnie dla autora określonego sposobu, przy zachowaniu ściśle określonych norm” (orzeczenie SN z 10.05.1976 r., IV CR 127/76).   „Zdjęcia typu dokumentacyjnego, reprodukcje płaskich obiektów, jak druki, rysunki itp. nie są chronione przez prawo autorskie (A. Karpowicz, Autor-Wydawca. Poradnik Prawa Autorskiego, Warszawa 1999, s. 129-130).    Przeczytaj pełną treść

 

 Pewna sieć handlowa wykorzystuje mój wizerunek oraz nazwę mojej firmy do własnych celów reklamowych już od kilku lat. Nie podoba mi się takie wykorzystanie zdjęć. W jaki sposób mogę żądać zadośćuczynienia i w jakiej kwocie?

Kwestię rozpowszechniania wizerunku reguluje artykuł 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Stanowi, iż „rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku zaś wyraźnego zastrzeżenia takiej zgody zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną opłatę za pozowanie”.

Zezwolenie może być udzielone w dowolnej formie. Nie mogą jednak zaistnieć jakiekolwiek wątpliwości, iż zgoda taka została udzielona, a ponadto nie może ona być ogólna. Zezwolenie powinno więc dotyczyć zarówno czasu, jak i miejsca rozpowszechniania wizerunku oraz formy, kontekstu i celu jego prezentacji. Zgodnie z ustawą, zezwolenie nie jest wymagane w przypadku, gdy osoba pozująca otrzymała umówioną opłatę za pozowanie, a ponadto nie zastrzegła w sposób niebudzący wątpliwości, iż dla rozpowszechniania jej wizerunku wymagana jest jej zgoda.

Art. 81 ust. 2 ustawy określa dwa wyjątki od zasady wymogu uzyskania zgody na rozpowszechnianie zezwolenia. Zgody takiej nie wymaga wykorzystanie zdjęć z wizerunkiem „osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych,  zawodowych” oraz „osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, czy publiczna impreza”. W odniesieniu do pierwszego z tych wyjątków może wystąpić wątpliwość, kogo należy uznawać za osobę powszechnie znaną. Ustawa nie wprowadza bowiem definicji tego pojęcia. Ustalenie, czy dany wizerunek jest wizerunkiem osoby powszechnie znanej będzie więc każdorazowo zależne od konkretnego przypadku jego rozpowszechnienia, kręgu jego odbiorców lub terytorialnego zasięgu.

(...) Zgodnie z art. 83 w związku z art. 78 ust. 1 ustawy w przypadku rozpowszechniania wizerunku osoby bez jej zezwolenia może ona żądać zaniechania tego działania oraz aby osoba, która dopuściła się takiego naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków. Do czynności takich należeć będzie w szczególności złożenie publicznego oświadczenia o odpowiedniej treści i formie. W przypadku gdy naruszenie było zawinione, sąd może przyznać osobie pokrzywdzonej odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub, na jej żądanie, zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez pokrzywdzonego cel społeczny. Roszczeń tych nie można dochodzić po upływie dwudziestu lat od śmierci osoby, której wizerunek został rozpowszechniony z naruszeniem przepisów ustawy.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Naruszenie praw autorskich (wykorzystanie zdjęć) – odpowiedzialność cywilna i karna
Przypadkiem ściągnęłam z niemieckiej strony internetowej trzy zdjęcia sprzętu AGD, które wykorzystałam później na swoich aukcjach na Allegro (prowadzę sklep). Okazało się, że zdjęcia były chronione prawem autorskim – zostałam oskarżona o naruszenie praw autorskich. Sprawa została zgłoszona na policję, prokurator wyznaczył mi karę 1000 zł. Zatrudniłam adwokata, który złożył wniosek o umorzenie, ale poszkodowany się na to nie zgodził. Doszło do następnych rozpraw, w końcu poszkodowany zażądał odszkodowania w wysokości 90 000 tys. zł. Co powinnam teraz zrobić, by załatwić sprawę polubownie, tym bardziej że wykorzystanie zdjęć było tylko częściowe? Czy poszkodowany nie powinien mnie najpierw poinformować, że łamię prawo, wykorzystując jego zdjęcia, zamiast od razu zgłaszać sprawę na policję? Dodam jeszcze, że żądanie odszkodowania zdenerwowało mnie tak bardzo, że przeszłam lekki zawał serca – czy mogę w związku z tym żądać jakiegoś zadośćuczynienia?

Zdjęcia gwiazd na koszulkach a wykorzystanie zdjęć
Planuję otworzyć firmę sprzedającą koszulki, na których rysownicy będą umieszczać podobizny gwiazd (m.in. sportowców), wzorując się na ich zdjęciach. Nie będzie to jednak ani portret, ani karykatura. Czy sprzedaż takich koszulek bez prawa do komercjalnego wykorzystania wizerunku jest możliwa? Czy wykorzystanie zdjęć jest możliwe?

Serwis internetowy sprzedający zdjęcia (wykorzystanie zdjęć)
Od kilku miesięcy sprzedaję prawo do wykorzystania zdjęć za pośrednictwem serwisu internetowego z Kanady. Zdjęcia wykonuję osobiście. Gdy któreś zostanie sprzedane, otrzymuję 40% zapłaconej kwoty. Mogę dokonywać wypłat po uzbieraniu 100$ na swoje konto. Jak rozliczyć się z tych dochodów? Czy powinien to być druk PIT-26 i załącznik PIT-ZG? Czy powinienem stosować koszty uzyskania przychodu?

Reklama działalności prywatnego ZOZ – wykorzystanie zdjęć
Jestem właścicielem przychodni lekarskiej, ale nie jestem lekarzem. Zleciłem wykonanie niewielkiej reklamy do umieszczenia na tablicach reklamowych (przesyłam projekt). W reklamę wkomponowane zostało zdjęcie jednego z moich pracowników bez jego zgody. Z pracownikiem tym mam podpisaną umowę o świadczeniu usług medycznych (indywidualna działalność gospodarcza). Wykorzystanie zdjęć nie dotyczy tej umowy. Czy mam prawo reklamować moje usługi medyczne z wykorzystaniem zdjęcia mojego pracownika?

Czy można używać loga znanego producenta w działalności własnej firmy?
Otwieram sklep odzieżowy. Kupiłem ubrania od legalnego hurtownika z Wielkiej Brytanii, co mogę potwierdzić fakturą. Chciałbym handlować ubraniami znanych marek. Czy mogę znaki firmowe tych znanych firm umieścić na witrynie sklepu, na jego ścianach, na ulotkach informacyjnych o sklepie, na banerze reklamowym przed sklepem? Oczywiście produkty tych firm będą znajdowały się w asortymencie mojego sklepu. Czy wykorzystanie zdjęć tych marek jest dozwolone?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl