Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykorzystanie domeny

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 21.05.2015

Zarejestrowaną domenę internetową można wykorzystywać w zasadzie w dowolny sposób, prawa do niej mogą być również przedmiotem obrotu. Ograniczeniem w tym zakresie mogą być jednak prawa osób trzecich, w szczególności prawa do nazwy handlowej.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czym jest domena internetowa?

 

Serwisy internetowe funkcjonują w sieci internetowej pod postacią zbioru stron WWW dostępnych w określonym miejscu, zwanym domeną internetową (np. serwis eporady24 znajduje się w domenie internetowej „eporady24.pl”). Korzystanie z domeny internetowej w większości przypadków jest płatne i może nastąpić na podstawie umowy z instytucją zarządzającą domenami. W przypadku domen „.pl” instytucją tą jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Umowę o korzystanie z domeny można zawrzeć bezpośrednio z NASK, bądź za pośrednictwem jednego z jej partnerów, którymi są w szczególności firmy oferujące również usługi hostingowe.

 

Wykorzystanie domeny internetowej – ograniczenia

 

Domeny internetowe mogą być w zasadzie wykorzystywane w sposób dowolny przez osoby, którym przysługują prawa z ich rejestracji. Ograniczenia wprowadzać tutaj może oczywiście prawo karne, jak i prawo cywilne. Na gruncie prawa karnego zabronione jest umieszczanie w domenie internetowej treści, jeżeli mogłoby to stanowić przestępstwo (np. treści pornograficznych z udziałem osób małoletnich). Natomiast na gruncie prawa cywilnego niedopuszczalne wydaje się zamieszczanie w domenie internetowej treści, które mogłyby naruszać czyjeś dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich (np. prawa autorskie).

 

Zgodnie z art. 23 Kodeksu cywilnego1 dobrami osobistymi są w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Zgodnie z art. 24 K.c. ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Ponadto jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

 

Przykładem bezprawnego wykorzystania domeny jest np. zarejestrowanie domeny wyłącznie w celu jej odsprzedaży określonemu podmiotowi, którego wizerunek może być ściśle związany z nazwą domeny, zwłaszcza jeśli podmiot ten posiada zarejestrowany znak towarowy, którego treść nawiązuje do nazwy domeny (tzw. „cybersquatting”). W takich przypadkach domena może być nawet odebrana w wyniku postępowania przed sądem polubownym przy NASK. Procedurę postępowania w tym zakresie określa regulamin NASK2, zgodnie z którym:

 

  1. w przypadku wystąpienia osoby trzeciej do Sądu Polubownego przeciwko Abonentowi z żądaniem opartym na stwierdzeniu, że Abonent w wyniku zawarcia lub wykonywania Umowy naruszył prawa tej osoby, Abonent doręczy Sądowi Polubownemu podpisany zapis na Sąd Polubowny w terminie wskazanym w wezwaniu do podpisania tego zapisu;
  2. niepodpisanie zapisu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, powoduje rozwiązanie Umowy po upływie terminu trzech miesięcy od daty wyznaczonej na podpisanie zapisu, przy czym termin ten ulega skróceniu do daty zakończenia okresu rozliczeniowego, wyznaczonego na podstawie Cennika, jeżeli ta data wypada przed końcem trzech miesięcy od daty wyznaczonej na podpisanie zapisu. W przypadku poinformowania NASK, w trakcie biegu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przez Sąd Polubowny o doręczeniu temu Sądowi podpisanego zapisu, skutek w postaci rozwiązania Umowy nie następuje;
  3. prawomocne orzeczenie sądu polubownego lub sądu powszechnego, stwierdzające naruszenie przez Abonenta praw osoby trzeciej stanowi podstawę do wypowiedzenia przez NASK Umowy z tym Abonentem bez zachowania terminów wypowiedzenia.

 

Sprzedaż domeny

 

Przedmiotem umowy zwanej potocznie „umową sprzedaży domeny” są w istocie z jednej strony zobowiązanie do dokonania przelewu (cesji) wierzytelności wynikających z umowy o korzystanie z domeny (czyli prawa do umieszczania w domenie własnych stron WWW), a z drugiej do przejęcia długów z niej wynikających (obowiązek uiszczania opłaty za korzystanie z domeny). Sama cesja uprawnień do domeny dokonana może być przez przesłanie zgodnych oświadczeń woli do NASK lub jej partnera. Niektórzy usługodawcy umożliwiają również bardzo prosty sposób dokonania cesji, poprzez użycie kodu authInfo – specjalnego kodu autoryzacyjnego umożliwiającego zmianę osoby uprawnionej do korzystania z domeny drogą elektroniczną.

 

 

 

 

__________________________

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)

2 Regulamin nazw domeny .pl z dnia 18 grudnia 2006 r. (https://www.dns.pl/regulamin.html)


Stan prawny obowiązujący na dzień 21.05.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - dziewięć =

 

»Podobne materiały

Proces o naruszenie prawa do nazwy domeny – gdzie i za ile?

W poprzednich artykułach szeroko omówiłem różne sytuacje, kiedy zarejestrowanie określonego adresu internetowego narusza cudze prawa. Jeśli więc wiemy już, że mamy prawną podstawę, by dochodzić ochrony, to gdzie powinniśmy się udać? Do jakiego sądu, a może do innego organu? Czy lepiej wystąpić do są

 

Naruszenie cudzych praw przez rejestrację i używanie nazwy domeny internetowej – podstawy prawne roszczeń – część 2

Artykuł odpowiada na pytanie, jakie przepisy prawa możemy powołać w przypadku, gdy rejestracja nazwy domeny internetowej narusza nasze prawa.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »