Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykonywanie zlecenia przez podwykonawcę

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 30.01.2016

Wykonując roboty budowlane itp., muszę zleceniodawcę powiadamiać o moim podwykonawcy, a jednocześnie muszę uzyskać zgodę na podwykonawcę. Czy jest jakiś rodzaj umowy, który pozwoli mi przyjąć dane zlecenie, zlecić to podwykonawcy i dostać wynagrodzenie za to, iż usługa została zrealizowana?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Otóż, z tego, co Pan napisał, wynika, że chce Pan zawrzeć z inwestorem umowę o roboty budowlane, jak również umowy z dalszymi podwykonawcami. W przypadku, gdy spełni Pan poniżej wskazane warunki, to Pan solidarnie z inwestorem będzie odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia takim podwykonawcom, a więc podwykonawca o wynagrodzenie w razie braku jego zapłaty będzie mógł pozwać wprost inwestora.

 

Z tego też względu art. 6471 § 2 Kodeksu cywilnego stanowi, że „do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy”.

 

Przepis wymaga też aby umowa zawarta z podwykonawcą miała formę pisemną pod rygorem nieważności takiej umowy:

 

„§ 4. Umowy, o których mowa w § 2 i 3, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 5. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

 

§ 6. Odmienne postanowienia umów, o których mowa w niniejszym artykule, są nieważne”.

 

Jeśli zatem zawrze Pan umowę z podwykonawcą, to wówczas musi Pan wystąpić z pismem, które powinno wyglądać mniej więcej tak:

 

„[Dane inwestora]

 

W dniu … roku zawarłem z Państwem umowę o ….

 

Umowa ta przewiduje, że mam prawo zlecić wykonanie prac … podwykonawcom.

 

Zgodnie z powyższym informuję, że w dniu … r. zawarłem umowę, na której mocy zleciłem wykonanie … z …, a skuteczność tej umowy jest uzależniona od udzielenia przez Państwa zgody na jej zawarcie.

 

Na podstawie przepisu art. 6471 K.c. przesyłam Państwu kopię umowy zawartej z … i proszę o udzielenie zgody, względnie zgłoszenie sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. Brak odpowiedzi w tym terminie skutkował będzie przyjęciem, że zgodnie z art. 6471 § 2 K.c., wyrażacie Państwo zgodę na zawarcie tejże umowy.

 

Z poważaniem

…”.

 

Jeśli inwestor udzieli Panu zgody albo przynajmniej się nie sprzeciwi zawarciu takiej umowy z podwykonawcą, będzie on odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.

 

Umowa, jaką Pan zawrze z podwykonawcą, zależy oczywiście od zakresu Pana robót i zakresu zleconych podwykonawcy robót, więc tu nie potrafię Panu pomóc odgórnie. Nie ma jednego ogólnego wzoru takiej umowy.

 

Proszę zadbać jednak, aby w umowie z inwestorem było postanowienie, że część robót może Pan zlecić podwykonawcom. I dalej stosować taką procedurę – umowa warunkowa z podwykonawcą, a następnie pismo do inwestora z prośbą o udzielenie zgody.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + IX =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki