.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykonywanie grafiki - praca z Polski dla firmy w USA

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 15.03.2016

Pracuję z Polski zdalnie dla firmy w USA. Jest to rodzaj pracy polegający na wykonywaniu grafiki. Firma za wykonany pakiet zadań płaci daną sumę pieniędzy. Sam muszę natomiast rozliczyć się z urzędem skarbowym. Jak powinienem to zrobić? Czego żądać od firmy z USA – umowy, jakichś rachunków? Proszę o pomoc.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Bezsporne jest to, że osiągane przez Pana z tytułu przedmiotowej umowy przychody podlegają opodatkowaniu w Polsce. Umowa między Rządem RP a Rządem USA o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobiżeniu uchylaniu się od opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu z 08.10.1974 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178) reguluje opodatkowania tzw. należności licencyjnych.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 3 umowy „należności licencyjne oznaczają:

 

  1. wszelkiego rodzaju należności, które są płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich z tytułu twórczości literackiej, artystycznej lub prac naukowych, włączając prawa autorskie, związane z filmami i taśmami magnetofonowymi używanymi przez rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne, patentami, znakami towarowymi, wzorami użytkowymi i zdobniczymi, dokumentacją, formułami, technologią produkcyjną, informacjami dotyczącymi doświadczeń przemysłowych, handlowych lub naukowo-badawczych lub umiejętności (know-how), oraz
  2. zyski osiągnięte ze sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji taką wartością majątkową lub prawami w takim zakresie, w jakim kwoty uzyskane z takiej sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji za odpłatnością uzależnione są od produktywności, używania lub dysponowania taką wartością majątkową lub prawami”.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 „należności licencyjne powstałe w jednym Umawiającym się Państwie i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie będą opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie. W każdym razie takie należności mogą być opodatkowane także w tym Państwie, w którym powstały i zgodnie z prawem tego Państwa, ale podatek w ten sposób pobierany nie może przekroczyć 10% kwoty należności brutto. Zgodnie z ust. 5 należności licencyjne będą uważane za powstałe w Umawiającym się Państwie tylko wtedy, kiedy takie należności licencyjne są wypłacane jako zaspokojenie używania lub praw do używania wartości majątkowych lub praw wymienionych wyżej na terytorium tego Umawiającego się Państwa”. Podsumowując, należności licencyjne są opodatkowane w Polsce jako państwie Pana rezydencji podatkowej.

 

Z tego, co Pan pisze, wykonuje Pan grafikę i, jak zakładam, udziela Pan licencji na korzystanie z niej. W związku z czym mamy do czynienia z umową o dzieło wraz z udzieleniem licencji, ewentualnie przeniesieniem autorskich praw majątkowych do korzystania z dzieła (grafiki) na wymienionych w umowie polach eksploatacji. W takim wypadku taki dochód podlega opodatkowaniu jako działalność wykonywana osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym). Zgodnie z art. 13 pkt 8 za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się m.in. przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

W przypadku takiej umowy nie trzeba płacić ZUS-u, nie trzeba też rejestrować działalności gospodarczej. Płacimy podatek dochodowy według skali, z tym że z zastosowaniem 50% stawki kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 9 pkt 3) „koszty uzyskania niektórych przychodów określa się z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami – w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód”. De facto podatek wynosi 9%, a więc jest relatywnie niski. Ulga ta ma zniknąć od następnego roku, ale tylko w zakresie dochodów powyżej 85 tys. zł, więc jeśli nie osiąga Pan wyższych, będzie Pan mógł korzystać z tej korzystnej formy opodatkowania.

 

(…)

 

Nadto, tak jak Pan wskazał, konieczne jest, aby miał Pan dowód wykonywania przez Pana tego typu usług. Powinna więc zostać sporządzona umowa z firmą amerykańską, z której wyraźnie wynikać będzie zakres Pana obowiązków – tj. tworzenie grafiki i przenoszenie praw autorskich lub udzielanie licencji (bardzo ważne – aby uprawniało Pana do zastosowania kosztów uzyskania przychodu). Co miesiąc powinien Pan ponadto wystawiać rachunki według określonego wzoru. Powinien Pan także zachować dowody wykonywania usług, np. wykonaną grafikę oraz maile, w których Pan grafikę przesyła. W razie kontroli ze strony urzędu skarbowego nie będzie miał wówczas problemów z wykazaniem, jaką pracę Pan wykonuje, dla kogo i dlaczego stosuje Pan preferencyjną 50% stawkę kosztów uzyskania przychodu.

 

Tak jak wskazałem, proponuję, aby Pan jeszcze upewnił się w Pana urzędzie skarbowym, czy taki sposób rozliczenia będzie akceptowany, lepiej się zapytać, niż potem mieć problemy, praktyka urzędów jest bardzo różna, tym bardziej w odniesieniu do dochodów zagranicznych i nieraz nie do końca niestety jest zgodna z prawem. Tutaj jednak kwestia wydaje się dojść przejrzysta. (…)

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »