Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykonanie zastępcze

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 01.06.2012

Deweloper miał oddać skończony dom pół roku temu. Nie wywiązał się z umowy. Udało nam się uzyskać akt notarialny, w sądzie trwa sprawa o wykonanie zastępcze. Sędzia ma zamiar przydzielić wykonanie zastępcze, ale nie chce przyznać sumy pieniężnej, mimo że nas teraz nie stać na wykończenie domu. Jak uzyskać taką rekompensatę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W zakresie pozwolenia na budowę przepisy ustawy Prawo budowlane przewidują możliwość zmiany inwestora (a więc wykonania zastępczego) w trakcie wykonywania robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę. Kwestię tę reguluje art. 40 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którym organ wydający pozwolenie na budowę jest obowiązany – za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana – do przeniesienia go na inny podmiot.

 

„Decyzja o przeniesieniu pozwolenia może być wydana na żądanie dotychczasowego inwestora bądź osoby zamierzającej we własnym imieniu realizować wcześniej wydane pozwolenie na budowę” (tak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 6 grudnia 2001 r., sygn. akt II SA/Kr 76/98). Wniosek składa się do organu administracji architektoniczno-budowlanej, który wydał to pozwolenie (starosty lub prezydenta miasta powiatowego). Należy do niego dołączyć:

 

  1. Pisemną zgodę poprzedniego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana, na przeniesienie pozwolenia na budowę na nowego inwestora (zazwyczaj oświadczenie w tym zakresie zamieszcza się w akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości).
  2. Oświadczenie nowego inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, złożone w trybie art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.
  3. Oświadczenie nowego inwestora o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w przenoszonej decyzji o pozwoleniu na budowę.
  4. Dziennik budowy – jeśli roboty budowlane zostały rozpoczęte i minęły ponad dwa lata od wydania pozwolenia na budowę. Do wniosku możemy dołączyć kopię dziennika budowy poświadczoną jako zgodną z oryginałem (wskazaną kopię możemy wykonać u notariusza) lub przedstawić jedynie do wglądu oryginał dziennika.

 

Zgodnie z treścią art. 37 ust. 1 ustawy Prawo budowlane „pozwolenie na budowę wygasa w sytuacji, gdy inwestor nie rozpoczął budowy przed upływem trzech lat od dnia, w którym pozwolenie na budowę stało się ostateczne, lub też gdy budowa została przerwana na okres dłuższy niż trzy lata”. Aby stwierdzić, czy nie doszło do wygaśnięcia pozwolenia, organy administracji architektoniczno-budowlanej wymagają dołączenia do wniosku dziennika budowy. Wpisy w dzienniku wskazują bowiem na termin rozpoczęcia budowy oraz ewentualne przerwy w budowie.

 

Jeśli przerwa we wpisach wynosi 3 lata – pozwolenia na budowę wygasło.

 

Zmiana inwestora w trybie art. 40 nie prowadzi do ponownej oceny bądź podważenia pozwolenia na budowę (tak m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 marca 1999 r., sygn. akt IV SA 1053/97).

 

Zgodnie z treścią Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie z dnia 6 grudnia 2001 r., sygn. akt II SA/Kr 76/98, LexPolonica nr 358291, Monitor Prawniczy 2002/19, str. 867:

 

„Uprawnienia z decyzji o pozwoleniu na budowę uzyskuje jedynie osoba, na rzecz której decyzja ta została wydana, tj. jej adresat, względnie osoba, na rzecz której przeniesione zostało wcześniej wydane pozwolenie. To przeniesienie pozwolenia na budowę następuje przy tym w drodze decyzji przewidzianej art. 40 Prawa budowlanego”.

 

Decyzja ta może być wydana na żądanie dotychczasowego inwestora bądź na żądanie osoby zamierzającej we własnym imieniu realizować wcześniej wydane pozwolenie na budowę.

 

Prawo budowlane nie zna innej formy (sposobu) uzyskania uprawnień wynikających z pozwolenia na budowę przez osobę, która nie była adresatem decyzji zawierającej takie pozwolenie.

 

„Przepis art. 40 ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 ze zm.; dalej PrBudU) jako jedną z przesłanek (jeden z warunków) przeniesienia praw z decyzji o pozwoleniu na budowę na inny podmiot przewiduje wyrażenie na to zgody przez podmiot, który jako inwestor uzyskał tę decyzję. Nie jest możliwe uznanie, że zgoda uprawnionego decyzją o pozwoleniu na budowę została wyrażona, jeżeli zgłosił on sprzeciw w sprawie przeniesienia jego uprawnień na inną osobę” (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27.07.2006 r., sygn. akt II OSK 1012/05).

 

Jednakże gdyby pozwolenie na budowę nie wygasło, należy zażądać od sądu zobowiązania do złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu uprawnień wynikających z pozwolenia na budowę – czyli do wykonania zastępczego.

 

Uzyskanie orzeczenia sądowego zastąpi zgodę dewelopera na wykonanie zastępcze.

 

Orzeczenie sądu stwierdzające zobowiązanie danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, nie będąc samo oświadczeniem woli, tworzy taki stan, jak gdyby oświadczenie woli zostało w rzeczywistości złożone.

 

Jeśli zaś chodzi o niewykonanie w terminie inwestycji, podstawą będą tu kolejne przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Zgodnie z art. 471 „dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

 

Sędzia idzie w kierunku wykonania zastępczego z bardzo prostego powodu. Nakazuje mu to art. 480 § 1: „w razie zwłoki dłużnika w wykonaniu zobowiązania czynienia, wierzyciel może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, żądać upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika”.

 

Jednakże być może umowa z deweloperem zawiera jakieś regulacje w tej materii, aby można było się podeprzeć jej rozwiązaniami umownymi w tym zakresie i żądać świadczenia finansowego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć - IV =

»Podobne materiały

Niewywiązanie się z umowy przez wykonawcę remontu elewacji

Minął termin wykonania prac remontowych elewacji. Wykonawca ich nie zakończył, a przy elewacji zostało rusztowanie, co stwarza realne zagrożenie włamania. Chcę zmusić go do ich demontażu i wywiezienia. Dwa kolejne wezwania nie przyniosły skutku. Co mogę zrobić, aby pilnie zlikwidować rusztowania?

Usterki techniczne mieszkania a odpowiedzialność dewelopera

Pół roku temu w nowym, kupionym od dewelopera bloku, po uruchomieniu instalacji centralnego ogrzewania zostało zalane nasze mieszkanie. Po naszej interwencji i samodzielnym zlokalizowaniu miejsca wycieku (zleciliśmy badanie termowizyjne połogi), firma wykonująca instalację wymieniła wadliwie działaj

Zniesienie współwłasności działki a rozpoczęcie budowy

Złożyłam w sądzie wniosek o zniesienie współwłasności działki, której jestem współwłaścicielką. Sprawa jest w toku. Chciałabym jednocześnie jak najszybciej rozpocząć budowę na „swojej” części niepodzielonej jeszcze działki (istnieje już opinia rzeczoznawcy z projektem podziału), na co ni
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »