.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykonanie spisu inwentarza

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 27.02.2013

Po śmierci taty było trzech spadkobierców: ja, A i B. Pozostali odrzucili spadek, ja przyjąłem z dobrodziejstwem inwentarza. Okazało się, że ojciec pozostawił tylko długi. Spadkobierca A wystąpił o doręczenie uzasadnienia sądu. Sąd nie wydał z urzędu postanowienia o wykonaniu spisu inwentarza. Czy sąd może nie ograniczyć mojej odpowiedzialności, jeśli bank–wierzyciel postara się o nadanie klauzuli wykonalności swojemu tytułowi egzekucyjnemu? Kto ma obowiązek wystąpienia o wykonanie spisu inwentarza: ja czy bank? Jaki jest termin zaskarżenia wydanego przez sąd postanowienia przez spadkobiercę A?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Termin do ewentualnego zaskarżenia wydanego przez sąd postanowienia przez spadkobiercę A swój bieg rozpocznie dopiero z dniem doręczenia mu tego postanowienia z uzasadnieniem, a będzie on wynosił dwa tygodnie od dnia tego doręczenia. Należy zarazem zaznaczyć, że złożenie wniosku o doręczenie odpisu postanowienia z uzasadnieniem przesuwa początek terminu zaskarżenia jedynie dla tego uczestnika, który taki wniosek złożył – wobec pozostałych termin ten zaczyna biec po upływie tygodniowego terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie.

 

Okoliczność niewydania przez sąd postanowienia o wykonaniu spisu inwentarza w opisanej przez Pana sytuacji daje podstawę do zaskarżenia tego postanowienia, wskazując właśnie na uchybienie przez sąd przepisowi art. 644 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.).

 

Odnośnie zaś klauzuli wykonalności, to zgodnie z przepisem art. 783 § 1 zdanie 1 K.p.c. klauzula wykonalności powinna zawierać stwierdzenie, że tytuł uprawnia do egzekucji, a w razie potrzeby oznaczać jej zakres.

 

Wobec powyższego klauzula taka rzeczywiście powinna zawierać wskazanie ograniczenia Pana odpowiedzialności z tytułu przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, choć problemem może tu być brak dokonanego spisu tego inwentarza.

 

W przypadku zaś niezawarcia w klauzuli wyżej wymienionego ograniczenia zastosowanie znalazłby przepis art. 795 K.p.c., zgodnie z którym:

 

„§ 1. Na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności przysługuje zażalenie.

 

§ 2. Termin do wniesienia zażalenia biegnie dla wierzyciela od daty wydania mu tytułu wykonawczego lub postanowienia odmownego, dla dłużnika – od daty doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji”.

 

Ewentualnie zaś można byłoby skorzystać z możliwości wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego, o którym mowa w art. 840 § 1 pkt 1) K.p.c., a zgodnie z którym „dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście”.

 

Niemniej jednak takie powództwo to raczej ostateczność i należy wcześniej wykorzystać możliwość zaskarżenia postanowienia o nadaniu klauzuli zażaleniem w trybie art. 795 K.p.c.

 

W przedstawionej przez Pana sytuacji zasadne byłoby więc z pewnością zaskarżenie postanowienia sądu w zakresie niewykonania z urzędu spisu inwentarza (art. 644 K.p.c.), a gdyby okazało się to nieskuteczne, Pan z własnej inicjatywy powinien zlecić komornikowi wykonanie takiego spisu inwentarza.

 

Zgodnie bowiem z § 25 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza z dnia 1 października 1991 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 411 z późn. zm.) „wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może być zgłoszony bezpośrednio komornikowi, który byłby właściwy do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza. W tym wypadku komornik przystąpi niezwłocznie do spisu, zawiadamiając o tym sąd spadku, który wyda postanowienie o sporządzeniu spisu”. Jeżeli postanowienie takie nie zostanie wydane, spis dokonany przez komornika nie rodzi skutków przewidzianych w art. 1032 Kodeksu cywilnego.

 

Należy bowiem podkreślić, że istnienie spisu inwentarza ma za zadanie chronić właśnie Pański interes, a nie interes wierzycieli spadkodawcy.

 

Wobec tego zatem oraz z uwagi na to, że koszty związane z wykonaniem spisu inwentarza czy też jego uzupełnieniem, są długami spadkowymi (tak m.in. K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, wyd. 6, Warszawa 2011), o wartość których pomniejsza wartość spadku stanowiącą granicę odpowiedzialności spadkobiercy, niestety to nie bank, a właśnie Pan koszty te powinien ponieść we własnym zakresie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl