.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wykonana usługa a wpis do ewidencji

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 28.01.2009

Jestem osobą fizyczną. Czy podpisanie umowy z kontrahentem na usługę, której nie wpisałem do ewidencji działalności gospodarczej, może skutkować nieważnością umowy? Wpis do ewidencji uzupełniłem dopiero po roku. Usługę wykonuję ja. Czynności w ramach tej umowy mają charakter cykliczny. Czy kontrahent może wycofać się z takiej umowy, podając jako powód to, że wpisu do ewidencji nie dokonałem przed podpisaniem umowy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

To, że zawarł Pan, jako osoba fizyczna, określoną umowę w ramach działalności gospodarczej, której nie zgłosił Pan do ewidencji działalności gospodarczej, w żaden sposób nie rzutuje na ważność takiej umowy. Umowa jest wiążąca i prawnie skuteczna.

 

Stosownie do art. 58 Kodeksu cywilnego czynność prawna (w tym umowa) jest nieważna tylko wtedy, gdy:

  • jest sprzeczna z ustawą albo ma na celu obejście ustawy, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy,
  • czynność prawna jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

 

Podkreślenia wymaga fakt, że wszystkie powyższe przesłanki mają charakter wyjątkowy, a sankcja za nieważność czynności prawnej zawsze winna być traktowana jako ostateczność.

 

W związku z tym w opisanej przez Pana sytuacji nie dopatruję się podstaw do uznania umowy za nieważną. Trzeba Panu bowiem wiedzieć, że o nabyciu statusu przedsiębiorcy decyduje spełnienie warunków ustawowych, określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (m.in. zarobkowy, ciągły i zorganizowany charakter podejmowanych czynności), wpis zaś do ewidencji działalności gospodarczej potwierdza tylko ten status i umożliwia wykonywanie działalności gospodarczej (tak K. Stoga, [w:] J. Sommer, K. Stoga, R. Potrzeszcz, Prawo działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2000, s. 45; Z. Kwaśniewski, Przedsiębiorca, czyli kto, „Rzeczpospolita” z dnia 21 marca 2001 r.; za pierwszym stanowiskiem: J. Sieńczyło-Chlabicz, E. Bieniek-Koronkiewicz, Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej, Warszawa 2002, s. 99).

 

Ustawodawca przewiduje możliwość prowadzenia określonej działalności, którą definiuje jako działalność gospodarczą, bez wpisu do ewidencji. Takie stanowisko wynika pośrednio również z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 21 kwietnia 2006 r. (II SA/Ke 636/2005).

 

Konsekwencją działalności gospodarczej bez wpisu do ewidencji działalności gospodarczej może być odpowiedzialność z art. 601 § 1 Kodeksu wykroczeń, przewidującego sankcje karne dla każdego, kto prowadzi działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Ponadto niewywiązywanie się z ewentualnych zobowiązań podatkowych (w opisanej przez Pana sytuacji, jak się wydaje, w grę wchodzą zwłaszcza zobowiązania związane z podatkiem VAT) może rodzić odpowiedzialność podatkową oraz karnoskarbową.

 

Innymi słowy, konsekwencje zawierania umów czy – mówiąc szerszej – prowadzenia działalności gospodarczej bez wpisu do ewidencji działalności gospodarczej określają przepisy obowiązującego prawa. Wśród tych konsekwencji nie ma sankcji za nieważność dokonanej czynności prawnej (zawartej umowy), w związku z czym nie ma również konieczności sięgania do treści przytoczonego wyżej przepisu art. 58 Kodeksu cywilnego.

 

Zresztą – tylko na marginesie – zwracam Pana uwagę na to, że nawet gdyby zarejestrował Pan działalność gospodarczą w ewidencji, to stroną umowy z kontrahentem byłby w dalszym ciągu Pan, nie zaś jakiś inny podmiot (tożsamość podmiotowa). I to Pan, nikt inny, byłby zobowiązany do wywiązania się z wynikających z tej umowy świadczeń, jak również odpowiadałby swoim osobistym majątkiem. Powyższe potwierdza zasadność stanowiska opisanego na wstępie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII - pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl