Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykazanie zakupu nieruchomości ze środków własnych przy podziale majątku

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 19.10.2020

Rozwodzę się z żoną i przeprowadzamy podział majątku. Posiadamy wspólność majątkową. W 2011 r. sprzedałem nieruchomość aktem notarialnym, żona w akcie potwierdziła, że kupiona była wyłącznie z moich środków. Później kupiłem nieruchomość ze środków własnych, za pieniądze kupione ze sprzedanej, kupiłem ją aktem notarialnym do wspólnoty małżeńskiej. Słyszałem o wyroku sądowym, że ważne jest, z czyich środków została zakupiona nieruchomość, a nie wpis, że została zakupiona na wspólnotę małżeńską. Czy nieruchomość zakupiona w 2011 r. może należeć tylko do mnie (zakupiona ze środków własnych) i jak to wykazać przy podziale majątku? Kupiona nieruchomość jest tańsza od sprzedanej.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykazanie zakupu nieruchomości ze środków własnych przy podziale majątku

Zakup nieruchomości do majątku wspólnego

Niestety nie. Wolą małżonków nieruchomość została zakupiona do majątku wspólnego. Stanowi ona majątek wspólny małżonków.

 

Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.io.) majątkiem wspólnym małżonków są przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Przepis art. 43 § 1 K.r.io. zawiera domniemanie, iż oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

 

Zgodnie z art. 46 K.r.io. od chwili ustania wspólności ustawowej do majątku, który był nią objęty, jak również do podziału tego majątku w sprawach nieunormowanych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego i dziale spadku. Podobne odesłanie w kwestiach proceduralnych do przepisów o dziale spadku zawiera przepis art. 567 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Skład i wartość majątku ulegającego podziałowi ustala sąd (art. 567 § 3 w zw. z art. 684). Zasadą jest, iż podział majątku wspólnego obejmuje składniki należące do danego majątku w dacie ustania wspólności oraz istniejące w chwili dokonywania podziału.

 

Przepisy regulujące postępowanie o dział spadku (art. 680–689), jak i przepisy normujące podział majątku wspólnego (art. 566–567) nie określają wprost sposobów podziału majątku. Odsyłają do uregulowań dotyczących zniesienia współwłasności (art. 688).

Udziały małżonków w majątku wspólnym

Zgodnie z art. 43 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym (§ 1). Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji (§ 2). Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym (§ 3).

 

W orzecznictwie Sądu Najwyższego wielokrotnie podkreślano, że odejście od zasady równości udziałów możliwe jest jedynie wtedy, gdy małżonek, przeciwko któremu skierowane jest żądanie, w sposób rażący i uporczywy nie przyczynia się do powstania bądź powiększenia majątku wspólnego stosownie do swoich sił i możliwości zarobkowych. Nie w każdym zatem przypadku istnienia różnicy w przyczynianiu się do powiększania majątku wspólnego przepis art. 43 § 2 K.r.io. powinien znaleźć zastosowanie (vide postanowienia Sądu Najwyższego z 26 listopada 1973 r. w sprawie III CRN 227/73 i z 30 listopada 1972 r. w sprawie III CRN 235/72).

Zakup nieruchomości ze środków własnych – odzyskanie wkładu

Przechodząc do określenia zasad podziału praw majątkowych, stwierdzić należy, iż sąd musi uwzględniać konstytucyjne gwarancje równej dla wszystkich ochrony prawnej (art. 64 ust. 2 Konstytucji RP). W tym pojęciu mieści się nakaz stosowania formuły podziału, która zapewnia każdemu z uprawnionych uzyskanie wartości majątkowych nie tylko porównywalnych wartościowo, ale także w zakresie terminu i warunków ich otrzymania (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2001 r., sygn. akt II CKN 658/00). Sąd przy podziale nieruchomości powinien dążyć do ukształtowania sytuacji prawnej i ekonomicznej współwłaścicieli w sposób zbliżony do stanu sprzed zniesienia współwłasności. Tylko wówczas będzie można stwierdzić, że należne udziały zostały przekształcone w inne prawa, a nie odjęte uprawnionym. Przyznana zaś współwłaścicielowi spłata z tytułu jego udziału we współwłasności lokalu powinna umożliwiać mu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w rozsądnym terminie i na poziomie zbliżonym o stanu sprzed zniesienia współwłasności.

 

Reasumując – może Pan podnosić, że jako jedyny przyczynił się Pan do powstania tego składnika majątku, żądać rozliczenia nakładów z majątku odrębnego na majątek wspólny – na zakup nieruchomości.

 

Mimo, iż nieruchomość stanowi majątek wspólny, ma Pan prawo odzyskać swój wkład.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII minus osiem =

»Podobne materiały

Konkubinat a spłata kredytu

Żyję w konkubinacie, mamy dziecko. Posiadamy mieszkanie na kredyt z hipoteką. Wiem, że druga strona posiada zdolność kredytową, żeby przejąć kredyt, ale nie posiada zdolności, by oddać mi połowę wartości mieszkania. Ja mogę przejąć kredyt, jak również spłacić drugą stronę. Druga strona nie chce jedn

 

Polisa na życie i zakupiona z własnych środków działka a podział majątku po rozwodzie

Jestem po rozwodzie, ale nie doszło jeszcze do podziału majątku. W związku z tym chciałam zapytać o dwie kwestie. W czasie trwania małżeństwa opłacałam polisę na życie i emerytalną, a mąż tylko polisę na życie. Były mąż żąda, abym zwróciła mu różnicę w płaconych składkach. Czy ma do tego prawo?

 

Umowa na odkupienie części działki od sąsiada

Chciałabym odkupić od sąsiada fragment jego pola, na którym częściowo stoi nasz budynek, który otrzymaliśmy w darowiźnie, nie będąc świadomymi tego, jaka jest sytuacja. Zależy mi, aby zabezpieczyć się przed nierzetelnością sąsiada, aby po umówieniu się na kwotę sprzedaży nie odstąpił od sprzedaży lu

 

Korzystanie z mieszkania na zasadzie użyczenia a zmiana jego właściciela w drodze spadkobrania

Od kilku lat jestem zameldowany w mieszkaniu, którego właścicielem był mój zmarły kilka miesięcy temu dziadek. Niedawno zakończyła się sprawa spadkowa o podział jego majątku pomiędzy spadkobierców, którymi są członkowie najbliższej rodziny. Główną wartością spadku jest właśnie to mieszkanie. Jak wyg

 

Jak przepisać działalność gospodarczą na żonę po śmierci męża?

Tydzień temu zmarł mój ojciec. Prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, była zapisana tylko na niego. Mama chciałaby tę firmę przejąć, ale nie wie, czy można i jakie papiery trzeba by wypełnić i kogo poinformować. Konta bankowe były na tatę: prywatne z subkontami i firmowe z subkontami. Mama

 

Wydanie przez biegłego sądowego fałszywej opinii

Złożyłem do prokuratury rejonowej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez biegłego sądowego, wykazując w jego opiniach (działających na moją szkodę) kilka faktów, które poddają się weryfikacji z punktu widzenia ich prawdziwości lub fałszu (np. pomiary działki). Dzisiaj otrzymałem w

 

Niski czynsz za najem a urząd skarbowy

Ja i mój mąż mamy wspólność majątkową małżeńską. Niebawem kupujemy mieszkanie, które chcemy wynająć mojej siostrze. Chcemy, aby opłaty były symboliczne – np. 300 zł plus należności licznikowe. Mój małżonek i ja rozliczamy się oddzielnie. Czy urząd skarbowy może podważyć niski czynsz za na

 

Handel rzeczami używanymi

Zamierzam otworzyć działalność gospodarczą polegającą na handlu rzeczami używanymi (zakupionymi na pchlich targach, od osób prywatnych itp.). W jaki sposób mam się rozliczać, skoro nie będę miał dowodów zakupu tych przedmiotów? Jaką formę opodatkowania wybrać (będę prowadzić działalność wspólnie z ż

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »