.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykazanie zakupu nieruchomości ze środków własnych przy podziale majątku

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 19.10.2020

Rozwodzę się z żoną i przeprowadzamy podział majątku. Posiadamy wspólność majątkową. W 2011 r. sprzedałem nieruchomość aktem notarialnym, żona w akcie potwierdziła, że kupiona była wyłącznie z moich środków. Później kupiłem nieruchomość ze środków własnych, za pieniądze kupione ze sprzedanej, kupiłem ją aktem notarialnym do wspólnoty małżeńskiej. Słyszałem o wyroku sądowym, że ważne jest, z czyich środków została zakupiona nieruchomość, a nie wpis, że została zakupiona na wspólnotę małżeńską. Czy nieruchomość zakupiona w 2011 r. może należeć tylko do mnie (zakupiona ze środków własnych) i jak to wykazać przy podziale majątku? Kupiona nieruchomość jest tańsza od sprzedanej.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykazanie zakupu nieruchomości ze środków własnych przy podziale majątku

Zakup nieruchomości do majątku wspólnego

Niestety nie. Wolą małżonków nieruchomość została zakupiona do majątku wspólnego. Stanowi ona majątek wspólny małżonków.

 

Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.io.) majątkiem wspólnym małżonków są przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Przepis art. 43 § 1 K.r.io. zawiera domniemanie, iż oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

 

Zgodnie z art. 46 K.r.io. od chwili ustania wspólności ustawowej do majątku, który był nią objęty, jak również do podziału tego majątku w sprawach nieunormowanych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego i dziale spadku. Podobne odesłanie w kwestiach proceduralnych do przepisów o dziale spadku zawiera przepis art. 567 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Skład i wartość majątku ulegającego podziałowi ustala sąd (art. 567 § 3 w zw. z art. 684). Zasadą jest, iż podział majątku wspólnego obejmuje składniki należące do danego majątku w dacie ustania wspólności oraz istniejące w chwili dokonywania podziału.

 

Przepisy regulujące postępowanie o dział spadku (art. 680–689), jak i przepisy normujące podział majątku wspólnego (art. 566–567) nie określają wprost sposobów podziału majątku. Odsyłają do uregulowań dotyczących zniesienia współwłasności (art. 688).

Udziały małżonków w majątku wspólnym

Zgodnie z art. 43 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym (§ 1). Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji (§ 2). Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym (§ 3).

 

W orzecznictwie Sądu Najwyższego wielokrotnie podkreślano, że odejście od zasady równości udziałów możliwe jest jedynie wtedy, gdy małżonek, przeciwko któremu skierowane jest żądanie, w sposób rażący i uporczywy nie przyczynia się do powstania bądź powiększenia majątku wspólnego stosownie do swoich sił i możliwości zarobkowych. Nie w każdym zatem przypadku istnienia różnicy w przyczynianiu się do powiększania majątku wspólnego przepis art. 43 § 2 K.r.io. powinien znaleźć zastosowanie (vide postanowienia Sądu Najwyższego z 26 listopada 1973 r. w sprawie III CRN 227/73 i z 30 listopada 1972 r. w sprawie III CRN 235/72).

Zakup nieruchomości ze środków własnych – odzyskanie wkładu

Przechodząc do określenia zasad podziału praw majątkowych, stwierdzić należy, iż sąd musi uwzględniać konstytucyjne gwarancje równej dla wszystkich ochrony prawnej (art. 64 ust. 2 Konstytucji RP). W tym pojęciu mieści się nakaz stosowania formuły podziału, która zapewnia każdemu z uprawnionych uzyskanie wartości majątkowych nie tylko porównywalnych wartościowo, ale także w zakresie terminu i warunków ich otrzymania (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2001 r., sygn. akt II CKN 658/00). Sąd przy podziale nieruchomości powinien dążyć do ukształtowania sytuacji prawnej i ekonomicznej współwłaścicieli w sposób zbliżony do stanu sprzed zniesienia współwłasności. Tylko wówczas będzie można stwierdzić, że należne udziały zostały przekształcone w inne prawa, a nie odjęte uprawnionym. Przyznana zaś współwłaścicielowi spłata z tytułu jego udziału we współwłasności lokalu powinna umożliwiać mu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w rozsądnym terminie i na poziomie zbliżonym o stanu sprzed zniesienia współwłasności.

 

Reasumując – może Pan podnosić, że jako jedyny przyczynił się Pan do powstania tego składnika majątku, żądać rozliczenia nakładów z majątku odrębnego na majątek wspólny – na zakup nieruchomości.

 

Mimo, iż nieruchomość stanowi majątek wspólny, ma Pan prawo odzyskać swój wkład.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »