.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wyjazd dziecka do rodzica za granicę

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 26.10.2010

W orzeczeniu rozwodowym zostały mi ograniczone prawa rodzicielskie. Obecnie mieszkam za granicą. Za zgodą byłej żony nasze dziecko czasami odwiedza mnie na kilka dni. Ostatnio jednak była żona rozmyśliła się i nie zgadza się na następną wizytę dziecka u mnie, mimo że już kupiłem bilety i wszystko zorganizowałem. Czy ma do tego prawo?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestia pobytu dziecka należy niewątpliwie do istotnych spraw rodziny. Zgodnie z art. 97 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie niezależnie od tego rodzice są małżeństwem czy też żyją poza nim; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

 

Tym samym ojciec dziecka może wystąpić do sądu opiekuńczego w Polsce, by sąd pomógł rozstrzygnąć spór rodziców. W tym celu winien Pan skierować wniosek do sądu opiekuńczego, którym jest sąd rejonowy, wydział rodzinny i nieletnich (art. 568 Kodeksu postępowania cywilnego), miejsca zamieszkania dziecka (art. 569 Kodeksu postępowania cywilnego). Wniosek musi być złożony w dwóch egzemplarzach i opłacony opłatą sądową w wysokości 40 zł.

 

Warto jednak pamiętać, że jeśli zabierze Pan dziecko bez zgody jego matki (i bez zgody sądu), to dopuści się Pan czynu zabronionego polegającego na uprowadzeniu dziecka w rozumieniu Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze 25.10.1980 r.

 

Głównym celem omawianej konwencji jest zapewnienie niezwłocznego powrotu dziecka do państwa, na którego terytorium znajduje się jego stałe miejsce pobytu.

 

Zgodnie z art. 1 lit. 1 Konwencji postanowienia tej umowy mają zastosowanie, jeżeli dziecko zostało uprowadzone lub jest przetrzymywane na terytorium państwa, które jest stroną Konwencji. Ponadto dziecko to musi mieć również stałe miejsce pobytu w państwie, które jest jej sygnatariuszem. Dopiero wtedy możemy mówić o zakresie terytorialnym Konwencji. Polska jest stroną konwencji od 1992 r., umowa ta wiąże Polskę m.in. z Holandią, USA, Luksemburgiem, Francją, Austrią, Wielką Brytanią, Irlandią, Kanadą, Argentyną, Szwecją, Norwegią, Izraelem, Niemcami. Aktualny wykaz państw miedzy którymi obowiązuje Konwencja haska z podaniem daty wejścia jej w życie można uzyskać na stronach internetowych Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego (http://www.hcch.net).

 

Informacje na ten temat można także uzyskać, zwracając się do Ministerstwa Sprawiedliwości – Wydziału Prawa Międzynarodowego. Postanowienia Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze w dniu 25 października 1980 r. stanowią część krajowego porządku prawnego i są stosowane w Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio.

 

Jeżeli chodzi o zakres podmiotowy, to Konwencja nie ma zastosowania wobec małoletnich, którzy ukończyli 16. rok życia.

 

Gdy jedno z rodziców wyjeżdża z dzieckiem na stałe za granicę, nie powiadamiając drugiego, mamy do czynienia z bezprawnym uprowadzeniem, do którego mają zastosowanie postanowienia wyżej cytowanej Konwencji. Zgodnie z jej art. 3 uprowadzenie jest bezprawne, jeżeli spełnione są dwie przesłanki: naruszone zostało prawo do opieki oraz prawo to w chwili uprowadzenia było skutecznie wykonywane.

 

W razie uprowadzenia dziecka drugie z rodziców może wystąpić o pomoc w zapewnieniu powrotu dziecka.

 

Z pismem tym można wystąpić do organu centralnego państwa, w którym dziecko ma miejsce stałego pobytu, jak i organów każdego państwa – strony Konwencji. W Polsce takim organem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Do jego obowiązków w związku z wykonywaniem tej funkcji należy m.in. ustalenie miejsca pobytu dziecka, zapobieżenie dalszemu zagrożeniu dziecka, wymiana informacji dotyczących sytuacji dziecka, działania zmierzające do polubownego rozwiązania sporu, przygotowanie procedury bezpiecznego powrotu dziecka. Oprócz tego wszczynane jest przed sądem opiekuńczym postępowanie o wydanie dziecka.

 

Orzeczenie o odebraniu osoby zostaje wydane przez sąd opiekuńczy (w składzie jednoosobowym) po przeprowadzeniu rozprawy, która jest obligatoryjna. Od postanowienia służy apelacja.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 - dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl