.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyjaśnienie do ZUS-u

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 28.06.2012

Prowadzę firmę, zatrudniam 9 pracowników. Muszę napisać wyjaśnienie do ZUS-u z powodu zadłużenia w opłacaniu składek (za właściciela i pracowników). Jakich argumentów użyć, by ZUS zgodził się rozłożyć zadłużenie na raty?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowi ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74), zwana dalej ustawą systemową, oraz pomocniczo rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 141, poz. 1365).

 

Zgodnie z art. 29 ustawy systemowej:

 

„1. Ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie Zakład może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek oraz rozłożyć należność na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych. Odroczenie terminu płatności może dotyczyć jedynie należności finansowanej przez płatnika składek.

 

1a. Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozłożenie należności na raty następuje w formie umowy.

 

2. Od składek, które rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę począwszy od następnego dnia po dniu wpływu wniosku o udzielenie tych ulg.

 

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie ustalonych przez Zakład rat, pozostała kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi na zasadach określonych w ustawie – Ordynacja podatkowa.

 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Zakład ustala opłatę prolongacyjną na zasadach i w wysokości przewidzianej w ustawie – Ordynacja podatkowa dla podatków stanowiących dochód budżetu państwa”.

 

Nie mogą jednakże podlegać rozłożeniu na raty składki finansowane przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek [art. 30 ustawy systemowej; por. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 września 2004 r., sygn. akt III AUa 570/2003 LexPolonica nr 419250, Gazeta Prawna 2006/212, str. 18: „Jeśli organ rentowy przy podejmowaniu decyzji w kwestii odroczenia terminu płatności składek oraz rozłożenia ich na raty – należności obligatoryjnych i możliwych do zaplanowania – obowiązany jest brać pod uwagę względy gospodarcze, inne przyczyny zasługujące na uwzględnienie, możliwości płatnicze dłużnika, stan finansów ubezpieczeń społecznych, to powinien je uwzględnić również w odniesieniu do opłaty dodatkowej (art. 24 ust. 1) stanowiącej dla płatnika składek obciążenie dodatkowe.”].

 

Składki za zatrudnionych pracowników nie można zatem rozpatrywać w kategorii rozłożenia na raty, gdyż z mocy art. 30 ustawy systemowej nie podlegają one możliwości zawarcia układu, bowiem cytowany przepis znajduje zastosowanie wyłącznie do należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami składek na to ubezpieczenie. Oznacza to, iż układowi ratalnemu mogą podlegać wyłącznie składki za osobę prowadzącą działalność gospodarczą.

 

„Ustawa systemowa przewiduje w przepisie art. 28 i 29 możliwość umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, odraczanie terminu ich płatności, a także rozkładanie tych płatności na raty. Jednakże z literalnego i niebudzącego wątpliwości interpretacyjnych brzmienia art. 30 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika, iż powyższe regulacje prawne nie znajdują zastosowania w odniesieniu do składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek. Oznacza to, że wskazanych w tym przepisie składek nie dotyczą ulgi w spłacie należności, tj. umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności” (wyrok SN, sygn. akt I UK 360/2007).

 

Odnosząc się do argumentacji, jaką będzie Pan chciał wykorzystać przy negocjacji z ZUS-em (organem rentowym), składając wyjaśnienia do ZUS-u, to w pierwszej kolejności należy odnieść się do treści art. 29 ustawy systemowej, wskazuje on jako podstawę rozłożenia należności na raty względy gospodarcze lub inne przyczyny zasługujące na uwzględnienie.

 

Wskazując na względy gospodarcze, w pierwszej kolejności należy zauważyć, iż co do zasady rozłożenie na raty powinno nastąpić w ten sposób, aby przedsiębiorca miał możliwość spłacenia owych składek, nie może to zatem prowadzić do pozbawienia przedsiębiorcy możliwości prowadzenia dalszej działalności gospodarczej.

 

Pożądane wydaje się w przedmiotowej sprawie przedstawienie ZUS-owi całościowej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, należy wskazać, że nierozłożenie na raty spowoduje konieczność zakończenia przez Pana działalności gospodarczej, co będzie skutkować pozbawieniem Pańskich pracowników miejsc pracy. Warto odwołać się do faktu, że tworzy Pan miejsca pracy, ponosi ciężary publicznoprawne, które zasilają finanse samorządu i państwa,; jeżeli jest taka możliwość, należy również wskazać powody opóźnienia w spłacie, szczególnie jeżeli powstały one z przyczyn niezależnych od Pana, np. kryzysu, pogarszającej się koniunktury.

 

Warto również zwrócić uwagę organowi rentowemu na obciążenia firmy z tytułu spłaty kredytów, stałych opłat za media czy też innych kosztów działalności gospodarczej.

 

Kolejnym argumentem na Pana korzyść może być również fakt, iż w związku z kryzysem spadły obroty firmy, jednakże utrzymał Pan zatrudnienie, ale spowodowało to niemożność poniesienia innych wydatków, w tym z tytułu składek na ubezpieczenie.

 

Konieczne wydaje się również wskazanie organowi rentowemu swojej trudnej sytuacji materialnej, należy podnieść, iż konieczność zapłaty całej należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne spowoduje niemożność utrzymania Pana i rodziny.

 

Jeżeli ma Pani taką możliwość, można wykonać zestawienie przychodów i wydatków: z jednej strony wydatki gospodarstwa domowego, w tym wydatki związane z codziennym życiem i utrzymaniem domu, z drugiej dochody. Podobny zabieg można wykonać w stosunku do firmy.

 

W takim zestawieniu należy wskazać na wszystkie obciążenia gospodarstwa i firmy, wykazać, że w związku z tym nie ma fizycznej możliwości spłaty należności w całości, a jedyną możliwością jest spłata ratalna, która pozwoli utrzymać Panu firmę, a jednocześnie spłacić zadłużenie.

 

Reasumując: w tym, co zostało wskazane powyżej, należy upatrywać spełnienia przesłanek istnienia zarówno interesu publicznego, jak i interesu prywatnego. Interes publiczny objawia się poprzez możliwość dalszego kontynuowania zatrudnienia pracowników i dalsze prowadzenie działalności gospodarczej, natomiast interes prywatny objawia się w fakcie, iż prowadzona działalność gospodarcza stanowi Pana jedyne źródło utrzymania.

 

Przy argumentacji swojego stanowiska we wniosku do ZUS-u można również posłużyć się pomocniczo wskazanym powyżej rozporządzeniem, które w § 3 pkt 1 stanowi:

 

„Zakład może umorzyć należności z tytułu składek, jeżeli zobowiązany wykaże, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną nie jest w stanie opłacić tych należności, ponieważ pociągnęłoby to zbyt ciężkie skutki dla zobowiązanego i jego rodziny, w szczególności w przypadku:

 

1) gdy opłacenie należności z tytułu składek pozbawiłoby zobowiązanego i jego rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych;

2) poniesienia strat materialnych w wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia powodujących, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić zobowiązanego możliwości dalszego prowadzenia działalności;

3) przewlekłej choroby zobowiązanego lub konieczności sprawowania opieki nad przewlekle chorym członkiem rodziny, pozbawiającej zobowiązanego możliwości uzyskiwania dochodu umożliwiającego opłacenie należności”.

 

Powyższe rozporządzenie dotyczy co prawda kwestii umorzenia składek, jednakże można się treścią § 3 posiłkować w wykazywaniu przesłanek rozłożenia na raty.

 

Proszę również mieć na uwadze, że ewentualna zgoda organu na rozłożenie na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami ma charakter uznaniowy, nie ma w systemie prawnym szczegółowych przepisów, które regulowałyby tę kwestie w sposób szczegółowy i wyczerpujący. Tym samym możliwość rozłożenia będzie w dużej mierze zależeć o tego, jak obszernej argumentacji Pan użyje we wniosku do ZUS-u i czy argumentacja przekona Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz od uznania organu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem + 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »