.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wydzielenie wspólnoty ze spółdzielni mieszkaniowej

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 29.03.2012

Większość mieszkańców naszego bloku chce odłączyć się od spółdzielni mieszkaniowej i wydzielić wspólnotę. Ustalono datę zebrania w celu podjęcia odpowiednich uchwał. Zawiadomiono oczywiście o tych zamiarach spółdzielnię, która wypowiedziała się na piśmie. Zdaniem zarządu spółdzielni jej własnością są przyłącza wody i to uniemożliwi wspólnocie podpisanie umowy z dostawcą. Czy to możliwe i zgodne z prawem? Załączam pismo od spółdzielni.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odnosząc się do Pani pytania, należy stwierdzić, iż stanowisko spółdzielni jest tylko w pewnym zakresie słuszne. Zgodnie z treścią art. 241 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych „większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, może podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Do podjęcia uchwały stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 1a, art. 31 i 32 ustawy o własności lokali”.

 

Przepis ten zawiera odmienności co do obliczania większości i uprawnień do zwoływania zebrania właścicieli lokali w celu podjęcia tej uchwały. Powołana zmiana oznacza zatem, że w obowiązującym stanie prawnym właściciele lokali mogą – co do zasady – podjąć uchwałę, że do zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali. Poddanie przez właścicieli lokali sytuacji prawnej ustawie o własności lokali skutkuje tym, że w pełnym zakresie zastosowanie znajdują przepisy tej ustawy. Stosownie też do regulacji zawartej w ustawie o własności lokali, niezależnie od tego, czy chodzi o wspólnotę z art. 19, czy z art. 20, możliwe jest powierzenie zarządu (administrowania) nieruchomością wspólną zarządcy (art. 18 ustawy o własności lokali). W ten sposób więc może dojść do pozbawienia spółdzielni zarządu wykonywanego jako zarząd powierzony – zgodnie art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, skoro regulacja z art. 18 ustawy o własności lokali daje właścicielom możliwość wyboru sposobu zarządu, w tym w szczególności co do podmiotu, któremu zastanie powierzony zarząd. Powyższe stanowisko znajduje także uzasadnienie w nowelizacjach dokonanych w brzmieniu art. 27 ust. 2 i art. 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

Reasumując, stwierdzić należy, iż w warunkach objętych dyspozycją art. 241 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wspólnota może pozbawić spółdzielnię zarządu nieruchomością wspólną, pomimo że w nieruchomości pozostała część (czy choćby jeden) niewyodrębnionych lokali.

 

Dokonując analizy przedstawionego stanu faktycznego, nie należy zapominać o treści art. 26, który nakłada na właścicieli lokali obowiązek partycypacji w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej:

 

„Art. 26. 1. Jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich lokali, po wyodrębnieniu własności ostatniego lokalu stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, niezależnie od pozostawania przez właścicieli członkami spółdzielni.

 

2. Właściciele lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu”.

 

Teoria prezentowana przez zarząd spółdzielni jest chybiona. Nie ma żadnej przesłanki dla uznania, iż przyłącza stanowią własność spółdzielni. Zupełnie niezrozumiały jest dla mnie brak możliwości zawarcia umów o dostawę ciepła czy wody. Co do zasady przyjmuje się, iż własnością spółdzielni może być co najwyżej główny wodomierz jako urządzenie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 + 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl