.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 16.09.2016

31 sierpnia wygasa mi ważność koncesji alkoholowej. Wniosek o przedłużenie złożyłem 22 sierpnia. Czy komisja antyalkoholowa może nie rozważyć wniosku z powodu krótkiego terminu i pozbawić mnie koncesji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Z treści Pana pytania wynika, że złożył Pan wniosek o przedłużenie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, potocznie zwanego „koncesją”. Wniosek miał Pan złożyć do dnia 31 sierpnia. Zastanawia się Pan, czy przez to, że złożył stosowany wniosek dopiero w dniu 22 sierpnia organ zezwalający może odmówić przyznania „koncesji”.

 

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwanego dalej „organem zezwalającym”. Nie ma przy tym znaczenia, czy Pana wniosek jest wnioskiem o przedłużenie, czy też byłby pierwszym wnioskiem o wydanie takiego zezwolenia.

 

Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:

1) oznaczenie rodzaju zezwolenia;

2) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;

3) numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej;

4) przedmiot działalności gospodarczej;

5) adres punktu sprzedaży;

6) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

 

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

1) (uchylony)

2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;

3) zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

4) decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r., poz. 594).

 

Z uwagi na powyższe Pana wniosek winien spełniać wymogi przewidziane w art. 18 ust. 6 ustawy, o której mowa powyżej, tj. tak, jak gdyby był składany po raz pierwszy. Stanowisko takie potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 10 sierpnia 2007 r., sygn. akt III SA/GL 1477/06, w którego tezie wskazano „Podmiot występujący o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w punkcie, w którym sprzedaż taką prowadził, znajduje się w takiej samej sytuacji, jak podmiot występujący po raz pierwszy o uzyskanie zezwolenia; a zatem jest zobowiązany do dołączenia do wniosku dokumentów, o których mowa w art. 18 ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”.

 

Termin złożenia przez Pana dokumentów nie będzie miał wpływu na wydanie Panu zezwolenia na sprzedaż, czy też nie, albowiem zgodnie z wymogami zmieścił się Pan w zakreślonym do złożenia wniosku terminie. Skoro wniosek miał być złożony do dnia 31, a złożył Pan go w dniu 22 sierpnia nie może być mowy o uchybieniu terminowi do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Złożenie wniosku w takim terminie może co najwyżej mieć wpływ na czas rozstrzygnięcia wniosku, ale nie na jego odrzucenie bądź oddalenie. Jeżeli wszystkie przewidziane prawem przesłanki zostaną spełnione nie widzę przeszkód w przyznaniu Panu zezwolenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl