.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wydanie towaru niezgodnego z opisem

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 02.05.2012

Zakupiłem na Allegro przez opcję „Kup teraz” traktor. Zgodnie z opisem aukcji i z dodatkowymi zapewnieniami sprzedającego, pojazd miał nowe ogumienie (o wartości kilku tysięcy złotych). Po dokonaniu zakupu sprzedający poinformował mnie, że traktor czeka na odbiór, ale bez nowych kół. Nie chciałem zgodzić się na tę opcję, posłałem pracowników po odbiór kompletnego pojazdu wraz z sumą zgodną z aukcją. Sprzedawca ich nie wpuścił. Jak doprowadzić transakcję do końca na zasadach podanych w aukcji? Dodam, że sporo straciłem na tym nieudanym zakupie. Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Artykuł 3 ust. 2 Regulaminu Allegro wskazuje na cztery rodzaje aukcji, za pomocą których może być zawarta umowa w ramach portalu. Umowa zostaje zawarta wówczas, kiedy wszystkie jej warunki dojdą do skutku. Moment zawarcia umowy uzależniony jest od trybu, w jakim sprzedający zamierza sprzedać produkt. W przypadku wystawienia produktu na sprzedaż w trybie licytacji umowa zostaje zawarta w chwili przybicia. W trybie ofertowym (określanym mianem „Kup teraz”) umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez kupującego skorzystania z opcji „Kup teraz”, o czym sprzedający jest automatycznie powiadamiany. Jak wynika z art. 7 ust. 2 zdanie 2 Regulaminu Allegro, po zawarciu umowy dalszy tok postępowania kontrahentów wynika z obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego umowa sprzedaży jest umową wzajemną, odpłatną, konsensualną, a także zobowiązującą, przy czym jednocześnie może wywołać skutki rozporządzające. Co do zasady umowę sprzedaży zawiera się w formie dowolnej, ale niekiedy przepisy wymagają formy szczególnej, np. aktu notarialnego (dotyczy nieruchomości).

 

Generalnie umów zawartych należy dotrzymywać (łac. pacta sunt servanda). W sytuacji będącej przedmiotem rozważań wskazać należy, że czasami można próbować uznać taką umowę za niedoszłą do skutku. Podstawą takiego twierdzenia jest instytucja błędu, której poświęcony jest art. 84 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.).

 

„Błąd” w ogólnym znaczeniu oznacza mylne wyobrażenie człowieka o rzeczywistości. Zgodnie bowiem z poglądem wyrażonym w literaturze przez błąd uznaje się „mylne wyobrażenie o prawdziwym stanie rzeczy przy składaniu oświadczenia woli lub mylne wyobrażenie o treści składnego oświadczenia własnego lub drugiej strony”. Zważywszy, że błąd może być przyczyną złożenia określonego oświadczenia woli, a istnieje konieczność ochrony adresata tego oświadczenia, który nie musi przecież wiedzieć o błędzie składającego oświadczenie, ustawodawca wskazuje pewne przesłanki, których spełnienie uzasadnia dopuszczalność powołania się na działanie pod wpływem błędu. Znaczenie ma zatem tylko błąd prawnie doniosły. Wpisanie kwoty 75 zł zamiast 75 000 zł stanowi mylne wyobrażenie o treści składanego oświadczenia, jest to tzw. omyłka.

 

W niniejszym przypadku druga strona może próbować bronić się tym, iż mamy do czynienia z wadą oświadczenia woli. Nie każdy błąd może być jednak podstawą do uchylenia się od jego skutków prawnych. Przesłanki warunkujące możliwość uchylenia się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu określa art. 84 Kodeksu cywilnego. Wszystkie przesłanki wymagane przepisami prawa muszą wystąpić kumulatywnie. Ustawodawca wskazał na obowiązek spełnienia trzech warunków:

 

  1. błąd musi dotyczyć treści umowy sprzedaży,
  2. błąd musi być istotny,
  3. jeżeli oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć.

 

Zgodnie z art. 535 K.c. skutkiem zawartej umowy sprzedaży sprzedawca zobowiązany jest do przeniesienia własności rzeczy i jej wydania, a kupujący do zapłaty ceny i odebrania rzeczy. Wygrana aukcja w internetowym serwisie aukcyjnym Allegro to umowa kupna–sprzedaży, ze wszystkimi konsekwencjami. Aukcję internetową należy traktować tak samo jak każdą inną aukcję, tak więc zastosowanie mają do niej przepisy Kodeksu cywilnego. Tak więc wygrana licytacja w ramach aukcji internetowej (przy założeniu, że spełnione zostały wszystkie warunki aukcji) oznacza, że zawarta została umowa kupna–sprzedaży. Kupujący musi więc zapłacić zaproponowaną cenę, a sprzedający wydać towar. Różnią się tylko narzędzia służące zawarciu takiej umowy.

 

Skoro powstał  bez względu na źródło (ustawa, czynność prawna jedno- i dwustronna, bezpodstawne wzbogacenie i inne) stosunek zobowiązaniowy, to wierzyciel ma prawo oczekiwać, że dłużnik spełni obciążające go świadczenie, a więc że ten zachowa się zgodnie z treścią zobowiązania, zaspokajając jednocześnie określony w jego treści interes wierzyciela. Jeżeli to nastąpi, zobowiązanie zostaje wykonane i jako takie wygasa. Brak spełnienia świadczenia oznacza niewykonanie zobowiązania, a taka sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie.

 

W myśl przepisu art. 471 K.c. „dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”. W niniejszej sprawie bezspornie mamy do czynienia z niewykonaniem zobowiązania leżącego po drugiej stronie. W mojej ocenie należy zachować całą dokumentację, włącznie z wydrukami wygranej aukcji „Kup teraz”, które potwierdzą opis pojazdu. Pierwszym krokiem winno być wezwanie dłużnika do wydania rzeczy zgodnej z opisem aukcji. Owo wezwanie powinno być wysłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z pouczeniem, iż w przypadku upływu terminu określonego przez Pana, skieruje Pan sprawę do sądu. Wskazać należy, że w przypadku wystąpienia na drogę sądową, to na Panu spoczywa obowiązek wykazania, że samochód nie jest zgodny z opisem aukcji. Zgodnie z art. 6 K.c. „ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”. Roszczenie odszkodowawcze wierzyciela z tytułu odpowiedzialności kontraktowej (zob. art. 471 K.c.) ma charakter zastępczy i powstaje w razie, gdy zobowiązanie umowne, mimo sięgnięcia po środki przymusu egzekucyjnego, nie zostało wykonane lub gdy zostało wykonane nienależycie (zob. też art. 477 K.c.). Przy tym, tak jak w ramach odpowiedzialności za czyn niedozwolony (zob. art. 415 i nast. K.c.), również w ramach odpowiedzialności kontraktowej przesłankami warunkującymi powstanie obowiązku naprawienia szkody są: szkoda, fakt będący źródłem szkody, z którym ustawa wiąże obowiązek odszkodowawczy, oraz istniejący pomiędzy szkodą a faktem związek przyczynowy. Odpowiedzialność dłużnika w ramach reżimu kontraktowego ograniczona jest do obowiązku naprawienia wierzycielowi poniesionej przezeń szkody majątkowej, tak w zakresie rzeczywistych strat, jak i utraconych korzyści (art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII plus 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl