Mamy 11 432 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wydanie świadectwa pracy

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 18.09.2012

Przez 20 lat pracowałem w jednej firmie. Po 12 latach otrzymałem podwyżkę, ale nie zmieniono mi pisemnie umowy, określając nowe stanowisko. Doszło jednak do wydania świadectwa pracy, w którym oznaczono dwa stanowiska. Jest to dla mnie niekorzystne, bo zdaniem ZUS-u przez 8 lat nie pracowałem w warunkach szczególnych, co nie jest prawdą. Jak uzyskać sprostowanie świadectwa pracy?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Świadectwo pracy jest jedynie oświadczeniem wiedzy, dokumentem prywatnym, a nie urzędowym, nie tworzy więc żadnych praw ani ich nie pozbawia. Stanowi ono dowód tego, że osoba, która je podpisała, złożyła w imieniu pracodawcy zawarte w nim oświadczenie. Pracownik może prowadzić więc dowody przeciwko treści świadectwa, a także udowadniać innymi środkami dowodowymi aniżeli świadectwo pracy okoliczności, które powinny być objęte treścią wydanego świadectwa pracy.

 

Zgodnie z art. 97 § 21 Kodeksu pracy pracownik może w ciągu 7 dni od wydania mu świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. Jednak zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 16 lipca 2009 r., sygn. akt II PK 1/09, „dowód przeciwko stwierdzeniom zawartym w świadectwie pracy jako dokumencie może być przeprowadzony w każdym czasie w ramach postępowania o konkretne roszczenie, także po upływie terminów określonych w art. 97 § 21 k.p.” (np. w postępowaniu wszczętym z odwołania od decyzji ZUS w sprawie emerytury albo w pozwie o ustalenie treści stosunku pracy na podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

Z treści pytania wynika, iż w sporze z pracodawcą ma Pan zamiar podnieść, iż zmiana stanowiska pracy w rzeczywistości nie nastąpiła, gdyż pracodawca nie dochował warunków przewidzianych przez ustawodawcę dla wypowiedzenia zmieniającego.

 

Wypowiedzenie zmieniające zostało uregulowanie w art. 42 Kodeksu pracy. Zgodnie z powołanym wyżej artykułem „wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. Dodatkowo pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie, iż jeśli pracownik nie chce przyjąć nowych warunków pracy, to musi przed upływem połowy okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków pod rygorem uznania, że pracownik wyraził zgodę na nowe warunki. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków”. Nadto w przypadku pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony pracodawca winien podać przyczynę zmiany warunków pracy i pracy, przy czym przyczyna ta winna być prawdziwa i rzeczywista.

 

Musi mieć Pan jednak świadomość, iż nawet jeśli pracodawca nie dochował powyższych warunków, to dokonane zmiany pozostają w mocy, jeśli nie wystąpił Pan albo z powództwem o uznanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy za bezskuteczne, albo o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach. Takowe powództwa mógł Pan wnieść w terminie 7 dni od otrzymania nowego angażu. Potwierdza to Sąd Najwyższy w wyroku z 24 listopada 2004 r., sygn. akt I PK 17/04: „pracownik, który nie wniósł powództwa o uznanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy za bezskuteczne (o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach) nie może powoływać się na niezgodność wypowiedzenia z prawem lub jego niezasadność i na tej podstawie żądać wynagrodzenia wynikającego z warunków umowy o pracę sprzed ich zmiany”.

 

Dlatego też jeśli minęły terminy przewidziane dla sprostowania wydanego świadectwa pracy, to w ewentualnym odwołaniu od decyzji ZUS odmawiającej Panu prawa do wcześniejszej emerytury ze względu na nieudowodnienie co najmniej 15-letniego stażu pracy w warunkach szczególnych, będzie Pan musiał wykazać, iż mimo zmiany angażu praca w rzeczywistości była wykonywana na warunkach przed zmianą angażu, tj. w warunkach szczególnych. Ewentualnie przed wystąpieniem z wnioskiem o emeryturę może Pan na podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego wystąpić do sądu z pozwem o ustalenie, iż praca w danym okresie była wykonywana w warunkach szczególnych mimo zmiany angażu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + IX =

»Podobne materiały

Zwolnienie w trybie dyscyplinarnym a świadectwo pracy i rozliczenie z firmą

Trzy tygodnie temu zostałem zwolniony dyscyplinarnie przez pracodawcę. Sprawa została skierowana na drogę sądową, ponieważ nie czuję się winny. Do dnia dzisiejszego jednak nie otrzymałem świadectwa pracy, choć z tego, co wiem, powinno być wydane niezwłocznie, a najpóźniej do 7 dni od rozwiązani

 

Świadectwo wykonywania prac w szczególnych warunkach

Byłem właścicielem firmy transportowej; w 2000 r. zakończyłem działalność. Teraz zwrócił się do mnie pracownik, który był zatrudniony jako kierowca ciężarówki powyżej 3,5 t, z prośbą o wydanie świadectwa wykonywania prac w szczególnych warunkach (w 2000 r. wydałem mu „zwykłe” świadectwo)

 

Praca w szczególnych warunkach – jak ją udowodnić, jeżeli nie ma dowodów?

Tematem mojego pytania jest praca w szczególnych warunkach. Jak ją udowodnić, jeżeli nie mam odpowiednich dokumentów? Na moją prośbę o wystawienie świadectwa pracy w szczególnych warunkach oświadczono mi, że „w dokumentacji stoi: kierownik sekcji dróg” i takowe nie przysługuje.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »