Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wycofanie z rynku produktu niebezpiecznego

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 12.08.2014

Wprowadzenie do obrotu produktu niebezpiecznego może skutkować przymusowym jego wycofaniem z rynku przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów. Poprzedzone jest to kontrolą przeprowadzaną przez organy wyspecjalizowane, w szczególności przez Inspekcje Handlową.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Problematyka bezpieczeństwa produktów może być w zależności od rodzaju produktu rozpatrywana na gruncie dwóch aktów prawnych – ustawy o systemie oceny zgodności1 lub ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów2. W większości przypadków organem, który może nakazać wycofanie z rynku produktu niebezpiecznego, jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Wycofanie z obrotu produktu niespełniającego zasadniczych wymagań

 

Ocenie bezpieczeństwa pod kątem spełniania zasadniczych wymagań, czyli wymagań w zakresie cech wyrobu, jego projektowania lub wytwarzania, podlegają wyłącznie wyroby określone w dyrektywach Wspólnoty Europejskiej, zwanych dyrektywami nowego podejścia. Do tych produktów należą między innymi zabawki, maszyny oraz niskonapięciowy sprzęt elektryczny. Ewentualne postępowanie, które może zakończyć się przymusowym wycofaniem produktu z rynku, poprzedzone jest zawsze kontrolą jednego z organów wyspecjalizowanych, do których należą:

 

 1. wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej;
 2. inspektorzy pracy;
 3. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
 4. organy Inspekcji Ochrony Środowiska;
 5. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego;
 6. organy nadzoru budowlanego;
 7. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego;
 8. dyrektorzy urzędów morskich;
 9. wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego.

 

Oprócz Prezesa UOKiK postępowania zmierzające do wycofanie produktu z rynku prowadzą również:

 

 1. okręgowi inspektorzy pracy;
 2. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
 3. wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska;
 4. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego;
 5. organy nadzoru budowlanego;
 6. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego;
 7. dyrektorzy urzędów morskich;
 8. wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego.

 

W przypadku stwierdzenia przez organ wyspecjalizowany niespełniania przez kontrolowany wyrób zasadniczych wymagań, właściwy organ wszczyna z urzędu postępowanie, które może zakończyć się nawet wycofaniem produktu z rynku. Stroną postępowania jest osoba, która wprowadziła do obrotu lub oddała do użytku wyrób niezgodny z wymaganiami, może nią być również dystrybutor produktu. W wyniku przeprowadzonego postępowania właściwy organ może, w drodze decyzji:

 

 1. nakazać wycofanie wyrobu z obrotu lub z użytku;
 2. zakazać udostępniania wyrobu;
 3. ograniczyć udostępnianie wyrobu;
 4. nakazać stronie postępowania powiadomienie konsumentów lub użytkowników wyrobu o stwierdzonych niezgodnościach z zasadniczymi lub innymi wymaganiami, określając termin i sposób powiadomienia.

 

Należy zaznaczyć, że stwierdzenie niespełniania zasadniczych wymagań nie zawsze musi zakończyć się wydaniem decyzji nakładającej na stronę postępowania powyższe sankcje. Jeżeli w wyniku dobrowolnych działań naprawczych niezgodności wyrobu zostaną usunięte, postępowanie może zostać umorzone. Dobrowolne działania naprawcze można podjąć zarówno w toku właściwego postępowania, jak i trakcie kontroli prowadzonej przez organ wyspecjalizowany.

 

Wycofanie z obrotu produktu niebezpiecznego w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów

 

W stosunku do produktów, dla których wymagania bezpieczeństwa nie są określone przez akty prawne wydane na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności, oceny bezpieczeństwa dokonuje się na gruncie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Organem, który może nakazać wycofanie produktu jest w tym przypadku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W przypadku stwierdzenia, że produkt nie jest bezpieczny, może on po przeprowadzeniu postępowania, w drodze decyzji:

 

 1. w przypadku produktów, które nie zostały wprowadzone na rynek:
  1. nakazać wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkt,
  2. zakazać wprowadzania produktu na rynek i nakazać podjęcie czynności niezbędnych do zapewnienia przestrzegania tego nakazu;
 2. w przypadku produktów wprowadzonych na rynek, nakazać:
  1. wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkt,
  2. natychmiastowe wycofanie produktu z rynku,
  3. ostrzeżenie konsumentów, określając termin i formę ostrzeżenia,
  4. wycofanie produktu od konsumentów i jego zniszczenie.

 

Stroną postępowania jest producent lub dystrybutor, w szczególności przedsiębiorca odpowiedzialny za pierwszy etap dystrybucji na polskim rynku. Postępowanie prowadzone przez Prezesa UOKiK poprzedzone jest kontrolą przeprowadzaną przez Inspekcję Handlową.

 

 

 

 

______________________________

1 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 12.08.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 5 plus 5 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki