Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wycofanie z rynku produktu niebezpiecznego

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 12.08.2014

Wprowadzenie do obrotu produktu niebezpiecznego może skutkować przymusowym jego wycofaniem z rynku przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów. Poprzedzone jest to kontrolą przeprowadzaną przez organy wyspecjalizowane, w szczególności przez Inspekcje Handlową.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Problematyka bezpieczeństwa produktów może być w zależności od rodzaju produktu rozpatrywana na gruncie dwóch aktów prawnych – ustawy o systemie oceny zgodności1 lub ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów2. W większości przypadków organem, który może nakazać wycofanie z rynku produktu niebezpiecznego, jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Wycofanie z obrotu produktu niespełniającego zasadniczych wymagań

 

Ocenie bezpieczeństwa pod kątem spełniania zasadniczych wymagań, czyli wymagań w zakresie cech wyrobu, jego projektowania lub wytwarzania, podlegają wyłącznie wyroby określone w dyrektywach Wspólnoty Europejskiej, zwanych dyrektywami nowego podejścia. Do tych produktów należą między innymi zabawki, maszyny oraz niskonapięciowy sprzęt elektryczny. Ewentualne postępowanie, które może zakończyć się przymusowym wycofaniem produktu z rynku, poprzedzone jest zawsze kontrolą jednego z organów wyspecjalizowanych, do których należą:

 

 1. wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej;
 2. inspektorzy pracy;
 3. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
 4. organy Inspekcji Ochrony Środowiska;
 5. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego;
 6. organy nadzoru budowlanego;
 7. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego;
 8. dyrektorzy urzędów morskich;
 9. wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego.

 

Oprócz Prezesa UOKiK postępowania zmierzające do wycofanie produktu z rynku prowadzą również:

 

 1. okręgowi inspektorzy pracy;
 2. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
 3. wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska;
 4. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego;
 5. organy nadzoru budowlanego;
 6. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego;
 7. dyrektorzy urzędów morskich;
 8. wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego.

 

W przypadku stwierdzenia przez organ wyspecjalizowany niespełniania przez kontrolowany wyrób zasadniczych wymagań, właściwy organ wszczyna z urzędu postępowanie, które może zakończyć się nawet wycofaniem produktu z rynku. Stroną postępowania jest osoba, która wprowadziła do obrotu lub oddała do użytku wyrób niezgodny z wymaganiami, może nią być również dystrybutor produktu. W wyniku przeprowadzonego postępowania właściwy organ może, w drodze decyzji:

 

 1. nakazać wycofanie wyrobu z obrotu lub z użytku;
 2. zakazać udostępniania wyrobu;
 3. ograniczyć udostępnianie wyrobu;
 4. nakazać stronie postępowania powiadomienie konsumentów lub użytkowników wyrobu o stwierdzonych niezgodnościach z zasadniczymi lub innymi wymaganiami, określając termin i sposób powiadomienia.

 

Należy zaznaczyć, że stwierdzenie niespełniania zasadniczych wymagań nie zawsze musi zakończyć się wydaniem decyzji nakładającej na stronę postępowania powyższe sankcje. Jeżeli w wyniku dobrowolnych działań naprawczych niezgodności wyrobu zostaną usunięte, postępowanie może zostać umorzone. Dobrowolne działania naprawcze można podjąć zarówno w toku właściwego postępowania, jak i trakcie kontroli prowadzonej przez organ wyspecjalizowany.

 

Wycofanie z obrotu produktu niebezpiecznego w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów

 

W stosunku do produktów, dla których wymagania bezpieczeństwa nie są określone przez akty prawne wydane na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności, oceny bezpieczeństwa dokonuje się na gruncie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Organem, który może nakazać wycofanie produktu jest w tym przypadku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W przypadku stwierdzenia, że produkt nie jest bezpieczny, może on po przeprowadzeniu postępowania, w drodze decyzji:

 

 1. w przypadku produktów, które nie zostały wprowadzone na rynek:
  1. nakazać wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkt,
  2. zakazać wprowadzania produktu na rynek i nakazać podjęcie czynności niezbędnych do zapewnienia przestrzegania tego nakazu;
 2. w przypadku produktów wprowadzonych na rynek, nakazać:
  1. wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkt,
  2. natychmiastowe wycofanie produktu z rynku,
  3. ostrzeżenie konsumentów, określając termin i formę ostrzeżenia,
  4. wycofanie produktu od konsumentów i jego zniszczenie.

 

Stroną postępowania jest producent lub dystrybutor, w szczególności przedsiębiorca odpowiedzialny za pierwszy etap dystrybucji na polskim rynku. Postępowanie prowadzone przez Prezesa UOKiK poprzedzone jest kontrolą przeprowadzaną przez Inspekcję Handlową.

 

 

 

 

______________________________

1 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 12.08.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • dwa + II =

 

»Podobne materiały

Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny

W artykule zostały opisane przesłanki odpowiedzialności za produkt niebezpieczny oraz podmioty, które mogą zostać pociągnięte do tego rodzaju odpowiedzialności.

 

Wprowadzenie produktu na rynek Unii Europejskiej – wybrane problemy

W jednym z wcześniejszych artykułów tego działu omówione zostały zasady odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (wadliwy) w prawie polskim. Dzisiejszy rynek produktów jest jednak rynkiem międzynarodowym. Wielu przedsiębiorców, wprowadzając towar do obrotu, obejmuje swoim zakresem działania obszar

 

Kiedy Inspekcja Handlowa może zakazać sprzedaży produktu?

Inspekcja Handlowa posiada szereg uprawnień, które pozwalają jej nakładać na przedsiębiorców zakaz sprzedaży produktów lub usług. W zależności od charakteru stwierdzonych nieprawidłowości oraz od tego, jaka jest podstawa prowadzonej przez ten organ kontroli, zakaz taki może być nałożony czasowo lub

 

Bezpieczeństwo produktu

Za bezpieczeństwo produktów przeznaczonych dla konsumentów odpowiadają przede wszystkim ich producenci. Jednak również dystrybutorzy mają pewne obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa.

 

Stosowanie prawa Unii Europejskiej w Polsce

Zgodnie z zasadami pierwszeństwa oraz bezpośredniego skutku wypracowanymi w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, prawo wspólnotowe może być bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich nawet przed normami krajowymi. Zakres tego stosowania zależeć jednak będzie od rodza

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »