Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wycofanie lokali z działalności gospodarczej

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 04.02.2011

Przed kilkoma laty wykupiłem dwa lokale od spółdzielni. Włączyłem je do swojego przedsiębiorstwa, dzięki amortyzacji czynsz stanowił koszt dla zakładu. Czy mogę teraz te pomieszczenia sprzedać, podarować synowi lub przestać amortyzować i zostawić dla siebie (by np. zacząć je wynajmować)? Czy przerwanie amortyzacji spowoduje wyłączenie tych lokali z firmy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Źródłem przychodu jest m.in. odpłatne zbycie:

 

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy

    – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

 

Powyższych zasad nie stosuje się do odpłatnego zbycia:

 

  1. na podstawie umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności, w tym pożyczki lub kredytu – do czasu ostatecznego przeniesienia własności przedmiotu umowy;
  2. w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki lub spółdzielni środków obrotowych, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
  3. składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (m.in. środków trwałych), nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

 

Ograniczenie to nie ma zastosowania jedynie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

 

Jak zatem widać, co do zasady, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku będących środkami trwałymi ujętymi w ewidencji środków trwałych – odpłatne ich zbycie, nawet jeżeli przed zbyciem wycofane zostaną z działalności gospodarczej, podlegać będzie opodatkowaniu jako przychód z działalności gospodarczej, gdy między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności, i dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynie 6 lat.

 

Pan jako prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i wykorzystujący w prowadzonej działalności nieruchomość będącą środkiem trwałym może jednak w każdym momencie wycofać z ewidencji środków trwałych lokale, o których mowa, i przeznaczyć je na cele osobiste. Wystarczy, że napisze Pan oświadczenie, że z określonym dniem wycofuje lokal/lokale z działalności gospodarczej i zaprzestaje amortyzacji. Konsekwencją jest oczywiście konieczność zaprzestania odpisów amortyzacyjnych, które byłyby zaliczane do kosztów podatkowych, nie ma jednak konieczności korygowania wcześniej już dokonanych odpisów amortyzacyjnych, gdyż na moment ich dokonywania istniało do takiego odpisu prawo.

 

Wycofanie z działalności lokali nie powoduje powstania podatku, ponieważ nie stanowi odpłatnego zbycia; nie osiąga Pan przychodu podlegającego opodatkowaniu. Może Pan po wycofaniu czerpać dochody w wynajmu przedmiotowych lokali. Po wycofaniu, bez konsekwencji w podatku dochodowym, może je Pan również darować.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - VIII =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »