.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wycena praw autorskich książki

Autor: Agata Alberska • Opublikowane: 05.02.2016

Jak wycenić moje prawa autorskie, które chce odkupić ode mnie firma wydawnicza? Wydano moją książkę w nakładzie 5000 egzemplarzy, objętość: 30 arkuszy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Akty prawne: ustawa z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

 

Za przeniesienie praw autorskich majątkowych do dzieł należne jest wynagrodzenie. Sytuacja ta jest zgodna z Prawem autorskim:

 

„Art. 43. Wynagrodzenie autorskie

1. Jeżeli z umowy nie wynika, że przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia.

 

2. Jeżeli w umowie nie określono wysokości wynagrodzenia autorskiego, wysokość wynagrodzenia określa się z uwzględnieniem zakresu udzielonego prawa oraz korzyści wynikających z korzystania z utworu”.

 

A więc, aby wskazać prawidłowo kwotę, należy posłużyć się wykładnią art. 43 Prawa autorskiego: cenę określa się z uwzględnieniem zakresu udzielonego prawa oraz korzyści wynikających z korzystania z utworu.

 

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 2004 r., sygn. akt II CK 90/03:

 

„Wynagrodzenie stosowne w rozumieniu art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jedn. tekst: Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.), to takie wynagrodzenie, jakie otrzymałby autor (autor opracowania zależnego), gdyby osoba, która naruszyła jego prawa majątkowe, zawarła z nim umowę o korzystanie z utworu w zakresie dokonanego naruszenia. ! W orzeczeniu tym wskazano na sposób obliczania wynagrodzenia”.  

 

Sąd Okręgowy ustalił też, że „naruszenie to jest umyślne i zawinione, w związku z czym – stosownie do art. 79 ust. 1 Pr.aut. – powód może żądać od pozwanej potrójnej wysokości stosownego wynagrodzenia”. Sąd uznał, że powszechnie przyjmuje się, iż wysokość wynagrodzenia twórcy za dzieło odpowiada 10% (stawka stosowana przez ZAIKS) z iloczynu ceny sprzedaży jednego tomu i wysokości nakładu. Nawiązując do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 26 lutego 1998 r., sygn. akt I ACa 39/98 (OSA 1999, nr 2, poz. 6), oraz poglądów wyrażonych w doktrynie, przyjął, że „stosowne wynagrodzenie w rozumieniu art. 79 ust. 1 Pr.aut. to wynagrodzenie, jakie otrzymałby autor gdyby osoba, która naruszyła jego prawa majątkowe, zawarła z nim umowę o korzystanie z utworu w zakresie dokonanego naruszenia. W konsekwencji uznał za prawidłowe wyliczenie dochodzonej kwoty 47 700 zł (trzykrotność 10% z kwoty stanowiącej iloczyn ceny sprzedaży jednego egzemplarza – 15,90 zł i wysokości domniemanego nakładu – 10 000 egzemplarzy)”.

 

Sąd Najwyższy, sygn. akt V CSK 102/11:

 

„Jeżeli organizacja zbiorowego zarządzania nie dysponuje zatwierdzoną tabelą wynagrodzeń i strony nie określiły wysokości wynagrodzenia w drodze porozumienia (»stosowne wynagrodzenie«) powinno być określone przez sąd zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z art. 110 PrAut Przepis ten należy interpretować w kontekście całej ustawy, w szczególności mając na uwadze art. 43 ust. 2 PrAut. Określając stosowne wynagrodzenie Sąd powinien brać pod uwagę, jako element porównawczy w stosunku do propozycji stron, ceny wolnorynkowe stosowane na rynku krajowym i zagranicznym, w tym także stawki stosowane przez inne organizacje zbiorowego zarządzania za korzystanie utworu na takim samym polu eksploatacji”.

 

Zgodnie z Prawem autorskim (art. 110) „wysokość wynagrodzeń dochodzonych w zakresie zbiorowego zarządzania przez organizacje zbiorowego zarządzania powinna uwzględniać wysokość wpływów osiąganych z korzystania z utworów i przedmiotów praw pokrewnych, a także charakter i zakres korzystania z tych utworów i przedmiotów praw pokrewnych”.

 

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, sygn. akt I ACa 721/05:

 

„Przepisy art. 110 i 43 ust. 2 wskazują przesłanki do określenia wysokości wynagrodzenia dla organizacji zbiorowego zarządzania, a zatem również wynagrodzenia, które należy uznać za stosowne w rozumieniu art. 79 ust 1”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI plus VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »