.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyburzenie ścianek działowych w mieszkaniu

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 26.05.2014

W przypadku gdy właściciel mieszkania zamierza dokonać wyburzenia ścianek działowych, może mieć uzasadnione wątpliwości, czy takie działanie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Pomocne w rozstrzygnięciu tego problemu, może być orzecznictwo sądów administracyjnych.Wyburzenie ścianek działowych w mieszkaniu

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy wyburzenie ścianek działowych w mieszkaniu wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane1, roboty budowlane co do zasady można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Ustawa przewiduje wyjątki od tej zasady, kiedy to do rozpoczęcia robót budowlanych wymagane jest jedynie zgłoszenie tego faktu właściwemu organowi, którym w przypadku budownictwa mieszkaniowego jest starosta powiatowy.

 

W celu oceny, czy wyburzenie ścianek działowych w mieszkaniu wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, należy przeanalizować definicje robót budowlanych, a także przebudowy oraz remontu (za które ewentualnie można by uznać wyburzenie ścianek działowych) zawarte w Prawie budowlanym. Przez pojęcie:

 

  1. robót budowlanych – należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
  2. przebudowy – należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji (…).
  3. remontu – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

 

W przypadku ścianek działowych można stwierdzić, iż w wyniku ich wyburzenia nie ulegają zmianie parametry użytkowe lub techniczne, co potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 stycznia 2013 r.2, uznając, że „robót budowlanych w ścianach działowych, które nie ingerują w konstrukcję obiektu nie można zakwalifikować jako przebudowy”. W ocenie NSA za przebudowę, która wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, można natomiast uznać roboty odnoszące się do ściany nośnej.

 

Podobnie wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 5 stycznia 2012 r.3, stwierdzając że „trudno mówić, by lekka ścianka działowa stanowiąca »przepierzenie« mogła zmienić parametry użytkowe lub techniczne istniejącego obiektu budowlanego, o jakich mowa w przepisach Prawa budowlanego. Przeciwnie – uznać należy, iż taka ścianka – »przepierzenie« nie zmienia parametrów użytkowych lub technicznych obiektu budowlanego, tak jak nie zmienia ich na przykład zasłona wykonana z materiału, kotara”.

Dopuszczalności uznania wyburzenia ścianek działowych w mieszkaniu za remont

W kwestii dopuszczalności uznania wyburzenia ścianek działowych w mieszkaniu za remont wypowiedział się natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie4, stwierdzając, że remont pojedynczego lokalu w budynku mieszkalnym wielolokalowym niedotykający części konstrukcyjnych budynku i niemający żadnego wpływu na funkcjonowanie budynku jako całości, nie jest remontem obiektu budowlanego i nie wymaga zgłoszenia. W tym samym wyroku sąd stwierdził również, że zmiana układu poszczególnych pomieszczeń przez zmianę ścianek działowych, nie wymaga pozwolenia na budowę.

 

 

 

 

_______________________

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.)

2 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2013 r. (sygn. II OSK 627/2012)

3 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 stycznia 2012 r. (sygn. II OSK 1852/10)

4 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2006 r. (sygn. VII SA/Wa 1431/05)


Stan prawny obowiązujący na dzień 26.05.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »