.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wszystko straciliśmy, jak się bronić?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 15.04.2016

Wraz z partnerem mieszkamy za granicą. Przed dwoma laty kupiłam od partnera nieruchomość. Była to transakcja zabezpieczająca dla mnie pożyczkę, jakiej mu udzieliłam. Ja pracowałam w firmie partnera, on był właścicielem. Niestety po niedługim czasie firma zbankrutowała, pozostały długi u więcej niż jednego z dłużników. Oboje pozostaliśmy bez środków do życia. Wyjechaliśmy za granicę do pracy. W międzyczasie odbyły się sprawy pauliańskie założone przez niektórych wierzycieli, dzięki którym sukcesywnie wpisują się w księgi nieruchomości. Na dzień dzisiejszy oboje dostaliśmy wezwanie do stawiennictwa w prokuraturze w charakterze podejrzanych o przestępstwo z art. 300 K.k. pkt 3. Nie stać nas na adwokatów, nie chcemy utrudniać prac prokuratury, jednak oboje nie możemy stawić się w wyznaczonym terminie, bowiem mamy 2-miesięczne dziecko, które nie posiada paszportu. Już wszystko straciliśmy i nie wiemy, jak się bronić. Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. oraz przepisy Kodeksu postępowania karnego – w skrócie K.p.k.

 

Wyraźnie podkreślić należy, iż Państwa niestawiennictwo może skutkować wystawieniem za Państwem europejskiego nakazu aresztowania. „W razie podejrzenia, że osoba ścigana za przestępstwo podlegające jurysdykcji polskich sądów karnych może przebywać na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwy miejscowo sąd okręgowy, na wniosek prokuratora, a w postępowaniu sądowym i wykonawczym – z urzędu lub na wniosek właściwego sądu rejonowego, może wydać europejski nakaz aresztowania, zwany w niniejszym rozdziale »nakazem«”.

 

Wydanie nakazu jest niedopuszczalne:

 

  • w związku z prowadzonym przeciwko osobie ściganej postępowaniem karnym o przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do roku,
  • w celu wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze do 4 miesięcy albo innego środka polegającego na pozbawieniu wolności na czas nieprzekraczający 4 miesięcy.

 

Jeżeli istnieje podejrzenie, że osoba ścigana może przebywać na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a jej miejsce pobytu nie jest znane, prokurator, a w postępowaniu sądowym i wykonawczym sąd okręgowy, który wydał nakaz, przesyła jego odpis do centralnej jednostki policji współpracującej z Interpolem z wnioskiem o wszczęcie poszukiwań międzynarodowych. Jeżeli miejsce pobytu osoby ściganej jest znane lub zostało ustalone w wyniku poszukiwań, o których mowa powyżej, prokurator, a w postępowaniu sądowym i wykonawczym sąd okręgowy, który wydał nakaz, przekazuje go bezpośrednio organowi sądowemu państwa wykonania nakazu; odpis nakazu przekazuje się ministrowi sprawiedliwości.

 

Reasumując, w razie podejrzenia, że osoba ścigana za przestępstwo podlegające jurysdykcji polskich sądów karnych może przebywać na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, można wydać europejski nakaz aresztowania. Nie jest wymagany wyrok sądu. Warunkiem koniecznym jest podejrzenie, jak i podległość pod jurysdykcję polskich sądów karnych, a także okoliczność przebywania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

 

Z treści Pani pytania można wywnioskować, że w piśmie wyjaśniającym i proszącym o przełożenie terminu przesłuchania celem postawienia zarzutów, wskazała Pani miejsce zamieszkiwania. Organa ścigania wiedzę zatem, że przebywają Państwo poza granicami kraju.

 

Szansą dla Państwa nie jest także list żelazny. Przepis art. 283 K.p.k. wskazuje na gwarancje oskarżonego pozostawania na wolności aż do prawomocnego ukończenia postępowania. Stosownie do treści art. 282 K.p.k. „list żelazny zapewnia oskarżonemu pozostawanie na wolności aż do prawomocnego ukończenia postępowania, jeżeli oskarżony:

 

1) będzie się stawiał w oznaczonym terminie na wezwanie sądu, a w postępowaniu przygotowawczym – także na wezwanie prokuratora,

2) nie będzie się wydalał bez pozwolenia sądu z obranego miejsca pobytu w kraju,

3) nie będzie nakłaniał do fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób starał się utrudniać postępowanie karne”.

 

Proszę bowiem zauważyć, iż jednym z warunków odpowiadania z wolnej stopy jest obowiązek niewydalania się bez pozwolenia z obranego miejsca pobytu w Polsce. Tego rodzaju wymóg, jak mniemam, nie jest do spełnienia przez Państwa.

 

W chwili obecnej z uwagi na upływ zaledwie dwóch lat od pokrzywdzenia wierzycieli, nie może być mowy o przedawnieniu Państwa czynu.

 

W chwili obecnej celem sprawdzenia zamiarów organów ścigania zasadne jest w pierwszej kolejności ustalenie z partnerem, że z uwagi na fakt, iż on jest osobą zarabiającą Pani stawi się na przesłuchaniu w prokuraturze. Należy jednak liczyć się z ewentualnym środkiem zapobiegawczym w postaci zakazu opuszczania kraju. Nie ulega wątpliwości, że Państwa sytuacja jest trudna. Niestety, ale musicie Państwo ustalić pomiędzy sobą, który z Państwa będzie tzw. haczykiem, bowiem skoro wychodzicie z założenia, że nie podejmujecie obrony, któreś z Państwa musi zaryzykować i stawić się w prokuraturze celem ustalenia, jakie dowody przemawiają za Państwa winą, a także kto złożył wniosek o ściganie, bądź ustalenia czy ściganie nastąpiło z urzędu. Po przedstawieniu zarzutów zasadne jest złożenie wniosku w prokuraturze celem sporządzenia uzasadnienia takiego postanowienia o przedstawieniu zarzutów, by mogła Pani ustalić, jakimi dowodami w sprawie organy ścigania dysponują, a które w ocenie prokuratury dowody wskazują na Pani winę, a także dlaczego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 plus 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton