.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wszczęcie śledztwa

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 12.09.2012

Trzy tygodnie temu moja kuzynka zgłosiła popełnienie przestępstwa. Były konkubent ukradł z jej domu znaczną sumę pieniędzy (3500 zł) oraz nowe urządzenie kuchenne (o wartości 500 zł). Ponadto były konkubent kuzynki nie oddał pożyczonego aparatu cyfrowego. Mężczyzna dostał wezwanie na policję. Zeznał, że nie wie nic na temat owych pieniędzy, a aparat i urządzenie kuchenne dostał w prezencie. Jednak wczoraj zaproponował kuzynce, że przeleje na jej konto 2500 zł za ww. przedmioty i „pożyczkę”. Czy takie działanie można potraktować jako przyznanie się do winy? Jak odzyskać kwotę 3500 zł? Jak wygląda procedura po złożeniu zeznań na policji? Kto wydaje postanowienie o wszczęciu śledztwa?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mając na uwadze przedstawiony przez Panią stan faktyczny sprawy, w pierwszej kolejności należy wskazać, iż procedura wszczęcia postępowania karnego wygląda w ten sposób, że zgodnie z przepisem art. 304a Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.) sporządza się wspólny protokół z przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie i przesłuchania w charakterze świadka osoby zawiadamiającej; w protokole tym można również zamieścić wniosek o ściganie.

 

Następnie zaś, zgodnie z przepisem art. 305 § 1 K.p.k., niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie organ powołany do prowadzenia postępowania przygotowawczego obowiązany jest wydać postanowienie o wszczęciu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa.

 

Z kolei art. 305 § 3 K.p.k. stanowi: „Postanowienie o wszczęciu śledztwa wydaje prokurator. Postanowienie o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu śledztwa wydaje prokurator albo Policja; postanowienie wydane przez Policję zatwierdza prokurator”.

 

Ponadto o wszczęciu, odmowie wszczęcia albo o umorzeniu śledztwa zawiadamia się osobę lub instytucję państwową, samorządową lub społeczną, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, oraz ujawnionego pokrzywdzonego, a o umorzeniu także podejrzanego – z pouczeniem o przysługujących im uprawnieniach (art. 305 § 4 K.p.k.).

 

Jeżeli chodzi zaś o ewentualne zaskarżenie ww. decyzji organu ścigania prowadzącego daną sprawę, to uprawnienia pokrzywdzonego w tym zakresie określa przede wszystkim przepis art. 306 K.p.k., który stanowi:

 

„Art. 306. § 1. Pokrzywdzonemu oraz instytucji wymienionej w art. 305 § 4 przysługuje zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa, a stronom – na postanowienie o jego umorzeniu. Uprawnionym do złożenia zażalenia przysługuje prawo przejrzenia akt.

 

§ 2. (uchylony).

 

§ 3. Jeżeli osoba lub instytucja, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, nie zostanie w ciągu 6 tygodni powiadomiona o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa, może wnieść zażalenie do prokuratora nadrzędnego albo powołanego do nadzoru nad organem, któremu złożono zawiadomienie”.

 

Pani kuzynka powinna poczekać na informacje z policji co najmniej 6 tygodni od dnia złożenia zawiadomienia i dopiero, gdy w tym terminie żadnych informacji nie otrzyma, będzie uprawniona wnieść zażalenie na działanie policji. Gdyby zaś policja postępowanie umorzyła lub odmówiła jego wszczęcia, Pani kuzynka mogłaby takie postanowienie również zaskarżyć zażaleniem.

 

Ważną kwestią w sprawie może być to, czy wraz ze zgłoszeniem Pani kuzynka złożyła do protokołu wniosek o ściganie byłego konkubenta, gdyż tak kradzież z art. 278 § 1 Kodeksu karnego (K.k.), jak i przywłaszczenie (odnośnie aparatu cyfrowego) z art. 284 § 2 K.k. są przestępstwami ściganymi na wniosek pokrzywdzonego, jeżeli czynów dopuściła się osoba bliska dla pokrzywdzonego, a taką osobą w świetle art. 115 § 11 K.k. może być właśnie życiowy partner pokrzywdzonego.

 

Odnośnie zaś ewentualnego zwrotu przedmiotowych ruchomości i pieniędzy, to sam ich zwrot nie przekreśla tego, że uprzednio zostały one przez osobę zwracającą skradzione, dlatego też okoliczność ta nie powinna mieć wpływu na samo ściganie, choć w późniejszym czasie może mieć znaczenie dla ustalenia wysokości kary.

 

Gdyby ww. przedmioty zostały zwrócone, to rzeczywiście mogłoby to być podnoszone przez Pani kuzynkę jako przynajmniej częściowe przyznanie się konkubenta do winy.

 

Ze skradzioną gotówką bywa taki problem, że niezwykle trudno jest wykazać jej wysokość, jeżeli pokrzywdzony nie posiada np. określonej dokumentacji na tę okoliczność (np. dowodu wypłaty z bankomatu z tego samego dnia). Jednak nie zamyka to drogi do obciążenia sprawcy odpowiedzialnością za kradzież takiej kwoty, jeśli jej wysokość dałoby się ustalić np. za pomocą wiarygodnych zeznań świadków.

 

W chwili obecnej Pani kuzynka powinna zatem cierpliwie czekać na otrzymanie informacji z policji, a jeżeli nie wpłyną one w ciągu 6 tygodni od dnia złożenia zawiadomienia, będzie można podjąć czynności, o których mowa powyżej.

 

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby Pani kuzynka odebrała ww. przedmioty i środki finansowe, których zwrot zaproponował były konkubent, co jednocześnie nie przekreśla przestępczego charakteru działania mężczyzny polegającego na uprzedniej kradzieży tychże rzeczy.

 

Bardziej konkretne działania w sprawie będzie można ustalić i zaplanować dopiero po otrzymaniu przez Pani kuzynkę informacji odnośnie dalszych losów przedmiotowego postępowania karnego zainicjowanego zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 plus IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

odpowiedziprawne.pl