Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wstrzymanie dostawy prądu najemcy

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 13.08.2012

Jestem dostawcą energii elektrycznej do lokalu najemcy nieruchomości, którą zarządzam. Najemca otrzymał uzasadnione wypowiedzenie umowy najmu wraz z terminem opuszczenia lokalu. Odmawia wyprowadzki i mieszka dalej „w zamian za remonty”. Czy mogę wstrzymać mu dostawy prądu? Czy właściwe jest powołanie się na art. 5 i art. 417 Kodeksu cywilnego?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po szczegółowej analizie przedstawionego przez Pana stanu faktycznego sprawy, w pierwszej kolejności odnieść należy się do treści przepisów ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.), gdzie w art. 6 ust. 3 stwierdza się, że „przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, może wstrzymać dostarczanie paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, jeśli w wyniku przeprowadzonej kontroli, o której mowa w ust. 2, stwierdzono, że:

 

1) instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska;

2) nastąpił nielegalny pobór paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła”.

 

Ponadto, zgodnie z treścią ust. 3a, „przedsiębiorstwa energetyczne mogą wstrzymać dostarczanie paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w przypadku, gdy odbiorca zwleka z zapłatą za pobrane paliwo gazowe, energię elektryczną lub ciepło albo świadczone usługi co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności”.

 

Jak zatem z powyższego wynika i co podnosi się również w praktyce, właściciel albo zarządca nieruchomości, niebędący sam przedsiębiorstwem wytwarzającym i dostarczającym energię elektryczną dla tej nieruchomości, nie jest samodzielnie uprawniony do wstrzymania się z dalszymi dostawami tej energii lub jej całkowitego odcięcia od nieruchomości. Nie mają w tej sytuacji zastosowania także niestety powoływane przez Pana zasady współżycia społecznego, a tym bardziej względy słuszności, o których mowa w art. 4172 Kodeksu cywilnego, gdyż przepis ten dotyczy szkód spowodowanych wykonywaniem władzy publicznej i nie znajduje on zastosowania w sprawach między podmiotami prywatnymi.

 

Wobec powyższego stwierdzić należy, że co do zasady nie jest Pan uprawniony do wstrzymania dostawy prądu dawnemu najemcy, nawet mimo że pośredniczy Pan w jej dostarczeniu, gdyż uprawnione jest do tego jedynie wspomniane przedsiębiorstwo i to tylko w sytuacjach powyżej wskazanych oraz w niektórych sytuacjach uniemożliwiania pracownikom tego przedsiębiorstwa kontroli działania urządzeń sieci lub powstania jej awarii.

 

Powyższe każe zarazem sięgnąć do innych środków działania względem nieuczciwego byłego najemcy, takich jak żądanie opuszczenia i wydania lokalu oraz zapłaty wynagrodzenia za bezumowne z niego korzystanie.

 

Zgodnie bowiem z przepisem art. 222 § 1 Kodeksu cywilnego „właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą”.

 

Dodatkowo przepisy prawa przewidują dalej idące uprawnienia właściciela lokalu wobec osoby, która lokal ten zajmuje bez podstawy prawnej, co ma miejsce np. właśnie w sytuacji, gdy były najemca nie opuszcza lokalu mimo upływu okresu trwania umowy najmu.

 

W celu omówienia powyższej kwestii, koniecznym jest prześledzenia stosownych przepisów Kodeksu cywilnego regulujących to zagadnienie.

 

Otóż, zgodnie z przepisem art. 224 § 2, „od chwili, w której samoistny posiadacz w dobrej wierze dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, jest on obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i jest odpowiedzialny za jej zużycie, pogorszenie lub utratę, chyba że pogorszenie lub utrata nastąpiła bez jego winy. Obowiązany jest zwrócić pobrane od powyższej chwili pożytki, których nie zużył, jak również uiścić wartość tych, które zużył”.

 

Z kolei przepis art. 225 stanowi, że „obowiązki samoistnego posiadacza w złej wierze względem właściciela są takie same jak obowiązki samoistnego posiadacza w dobrej wierze od chwili, w której ten dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy. Jednakże samoistny posiadacz w złej wierze obowiązany jest nadto zwrócić wartość pożytków, których z powodu złej gospodarki nie uzyskał, oraz jest odpowiedzialny za pogorszenie i utratę rzeczy, chyba że rzecz uległaby pogorszeniu lub utracie także wtedy, gdyby znajdowała się w posiadaniu uprawnionego”.

 

Na mocy zaś przepisu art. 230 „przepisy dotyczące roszczeń właściciela przeciwko samoistnemu posiadaczowi o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, o zwrot pożytków lub o zapłatę ich wartości oraz o naprawienie szkody z powodu pogorszenia lub utraty rzeczy, jak również przepisy dotyczące roszczeń samoistnego posiadacza o zwrot nakładów na rzecz, stosuje się odpowiednio do stosunku między właścicielem rzeczy a posiadaczem zależnym, o ile z przepisów regulujących ten stosunek nie wynika nic innego”.

 

Mając powyższe na uwadze, posłużyć należy się również utrwalonym poglądem orzecznictwa, zgodnie z którym art. 230  znajduje zastosowanie do stosunków między właścicielem a najemcą lub dzierżawcą. W uchwale z dnia 10.7.1984 r., sygn. akt III CZP 20/84, mającej moc zasady prawnej, Sąd Najwyższy wskazał bowiem, że „wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego przez najemcę, który utracił tytuł prawny do dalszego zajmowania lokalu, lub przez innego użytkownika lokalu bez tytułu, powinna odpowiadać należnościom za najem danego lokalu”. O ile ta uchwała dotyczyła stanu faktycznego, w którym przedmiotem sporu był lokal mieszkalny, o tyle znajduje ona również swoje odpowiednie zastosowanie także i do stosunków wynikających z umowy najmu lokalu użytkowego

 

Jak zatem z powyższego wynika, były najemca jest przede wszystkim zobowiązany do opuszczenia zajmowanego lokalu, do czego należałoby go wezwać pisemnie (najlepiej listem poleconym), a niespełnienie tego obowiązku wiąże się z powstaniem po stronie właściciela mieszkania uprawnienia do wytoczenia powództwa o nakazanie opuszczenia lokalu (eksmisję) oraz zasądzenia wynagrodzenia o bezumowne z niego korzystanie (wysokość wynagrodzenia powinna odpowiadać rynkowej wartości czynszu najmu tego lokalu za czas jego bezumownego zajmowania przez byłego najemcę). Ponadto właściciel ten jest uprawniony do żądania od byłego najemcy pokrycia wszelkich wygenerowanych w czasie tego bezumownego korzystania z lokalu kosztów (zaległych opłat za media itp.).

 

W tym miejscu wskazać należy również, że działanie byłego najemcy polegające na zajmowaniu lokalu celem „odrobienia” sobie poczynionych nakładów na lokal nie znajduje żadnej podstawy prawnej i w żaden sposób nie uzasadnia tego byłego najemcy do takiego działania.

 

Były najemca bowiem wraz z chwilą wygaśnięcia umowy najmu zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia lokalu i wydania go właścicielowi (wynajmującemu). Jeżeli zaś stoi na stanowisku, iż przysługuje mu wierzytelność względem wynajmującego o zwrot poczynionych przez siebie nakładów, powinien on wezwać na piśmie wynajmującego do zapłaty, a w przypadku uchybienia przez wynajmującego temu obowiązkowi, były najemca uprawniony byłby do wystąpienia ze swoim roszczeniem na drogę sądową.

 

Zgodnie bowiem z przepisem art. 226 § 1 Kodeksu cywilnego (znajdującym odpowiednie zastosowanie również w stosunkach między wynajmującym a najemcą) „samoistny posiadacz w dobrej wierze może żądać zwrotu nakładów koniecznych o tyle, o ile nie mają pokrycia w korzyściach, które uzyskał z rzeczy. Zwrotu innych nakładów może żądać o tyle, o ile zwiększają wartość rzeczy w chwili jej wydania właścicielowi. Jednakże gdy nakłady zostały dokonane po chwili, w której samoistny posiadacz w dobrej wierze dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, może on żądać zwrotu jedynie nakładów koniecznych”.

 

Z kolei § 2 stanowi, że „samoistny posiadacz w złej wierze może żądać jedynie zwrotu nakładów koniecznych, i to tylko o tyle, o ile właściciel wzbogaciłby się bezpodstawnie jego kosztem”.

 

Podsumowując powyższe, stwierdzić należy, iż nie jest Pan uprawniony do wstrzymania dostawy prądu byłemu najemcy, a wynajmujący powinien wezwać byłego najemcę pisemnie, listem poleconym, do niezwłocznego opuszczenia lokalu i wydania go wynajmującemu pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową. Ponadto wynajmujący powinien wezwać byłego najemcę również pisemnie, listem poleconym, do zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z lokalu oraz do pokrycia wszelkich wygenerowanych przez niego kosztów użytkowania tego lokalu, które pokryć musiał wynajmujący, a które obciążały osobę lokal ten zajmującą, pod rygorem skierowania i tej sprawy na drogę sądową w razie uchybienia wskazanemu terminowi do zapłaty.

 

W dalszej zaś kolejności, w przypadku niewypełniania przez byłego najemcę powyższych obowiązków, konieczne byłoby wytoczenie przez wynajmującego powództwa przeciwko byłemu najemcy o eksmisję (nakazanie opuszczenia lokalu) oraz zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z lokalu i związanych z tym kosztów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa - I =

»Podobne materiały

Demontaż gazomierza z powodu zaległości w opłatach

Niedawno ktoś zdemontował mój gazomierz bez żadnego uprzedzenia (domyślam się, że zrobił to pracownik gazowni). Mam zaległości w opłatach za gaz (2000 zł). Czy to było legalne? Co mam teraz zrobić?

 

Ochrona licznika energii elektrycznej przed dostępem osób trzecich

Czy licznik energii elektrycznej, stanowiący własność zakładu energetycznego, zainstalowany bez żadnych zabezpieczeń w korytarzu lokalu użyteczności publicznej (baru gastronomicznego), obok którego przechodzą klienci baru, osoby trzecie (w ciągu 7 lat około 100 tys. osób), powinien być chroniony prz

 

Jak pozbyć się byłego męża z mieszkania?

Sytuacja dotyczy mojej kuzynki, która jest w trakcie rozwodu. Wyprowadziła się ona z mieszkania, które w trakcie małżeństwa otrzymała w darowiźnie od matki. Tydzień temu przepisała lokal ponownie na matkę i w tej chwili jest ona jedyną właścicielką. Mąż kuzynki jest tam zameldowany, ale nie chce się

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »