.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wstrzymanie kredytu przez bank z powodu pomyłki w akcie notarialnym

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 10.09.2021 • Zaktualizowane: 10.09.2021

Bank wstrzymał uruchomienie mojego kredytu z uwagi na błędny adres siedziby banku wpisany w akcie notarialnym. Wiem, że taką omyłkę można poprawić sprostowaniem do aktu notarialnego. Czy zatem można wymagać od notariusza, który sporządzał akt, aby jego sprostowanie w oryginale dostarczył we własnym zakresie do filii banku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wstrzymanie kredytu przez bank z powodu pomyłki w akcie notarialnym

Sprostowanie protokołem omyłki w akcie notarialnym

Zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1192 ze zm.; dalej „Prawo o notariacie”):

 

„Art. 80. § 1. Akty i dokumenty powinny być sporządzone przez notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty.

§ 2. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

§ 3. Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.

§ 4. Notariusz może sprostować protokołem niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Do protokołu nie stosuje się przepisów art. 5, art. 92 § 1 pkt 4-8 i art. 94 § 1.”

 

Wypisy aktu notarialnego sprostowanego protokołem wydaje się z uwzględnieniem treści sprostowania (art. 109 a Prawa o notariacie).

 

Zakres odpowiedzialności notariusza

Przyjmuje się, że notariusz ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 415 K.c. za szkodę strony i osób trzecich, wyrządzoną przy wykonywaniu czynności notarialnej w sposób zawiniony, na skutek niezachowania należytej staranności, do jakiej jest obowiązany przy wykonywaniu tych czynności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności (art. 355 § 2 K.c. oraz art. 49 w zw. z art. 80 § 1-3 ustawy Prawo o notariacie) (tak: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2019 r., IV CSK 224/18, Lex nr 2688433). Ustawa zobowiązuje notariusza do zachowania „szczególnej staranności” (art. 49 ustawy prawo o notariacie). Dla aktualizacji odpowiedzialności za szkodę wymaga się, by naruszenie podstawowych obowiązków notariusza było „zawinione” (art. 415 K.c.), jednak „zważywszy na abstrakcyjną ocenę niedbalstwa (art. 355 § 1 K.c.) oraz zawodowy charakter działalności notariusza (art. 355 § 2 K.c.) sam fakt ich naruszenia przesądza z reguły o winie, co najmniej w postaci rażącego niedbalstwa” (wyrok SA w Warszawie z dnia 23.01.2019 r. sygn. akt I ACa 1282/17, Lex nr 268773).

 

Nie wiem, z czego wyniknęło wpisanie błędnego adresu do aktu notarialnego – czy notariusz miał wszelkie dane, by wpisać prawidłowy adres i nie rozeznając dokumentów odpowiednio, by ten adres ustalić, naruszył swoje obowiązki. Jeśli tak było (tj. błędny adres wynikał z pomyłki notariusza), notariusz będzie wobec Pana odpowiedzialny za szkodę, którą poniósł Pan przez wpisanie błędnego adresu i konieczność dokonania sprostowania.

 

Naprawienie szkody przez notariusza wynikłej z omyłki w akcie notarialnym

Na taką szkodę, zgodnie z art. 361 § 2 K.c., złożą się straty, które Pan poniósł oraz korzyści, które mógłby Pan osiągnąć, gdyby Panu szkody nie wyrządzono. Naprawienie szkody na mocy art. 363 K.c. może polegać – według Pana wyboru – bądź na przywróceniu stanu poprzedniego bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. „Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu (art. 363 § 1 K.c.).

 

O ile wpisanie błędnego adresu nastąpiło z winy notariusza, może Pan zażądać „przywrócenia stanu poprzedniego”, przez co w opisanym przypadku należałoby rozumiem sporządzenie protokołu sprostowania i dostarczenie tego protokołu do banku (skoro akt został już dostarczony do banku i bank rozeznał pomyłkę) albo roszczenia w pieniądzu (tj. zwrotu kosztów sprostowania oraz kosztów dostarczenia przesyłki do banku). Jeśli dla notariusza dostarczenie przesyłki do banku powodowałoby nadmierne trudności, może on tylko pokryć koszty tego dostarczenia (koszty to nie organizacja przesyłki, a tylko zwrot zapłaty za tę organizację).

 

Notariusz odpowiada w granicach normalnego następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. W mojej ocenie normalnym następstwem jest ponowne dostarczenie przesyłki do banku – z aktu zapewne jasno wynikało, że akt będzie w ten sposób wykorzystany (z uwagi na kredytowanie).

 

Tym samym, jeśli wybiera Pan sposób naprawienia szkody poprzez przywrócenie stanu poprzedniego, może Pan zażądać dostarczenia aktu do banku (oczywiście przy pierwotnym założeniu, że pomyłka wyniknęła z winy notariusza).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI minus zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl