.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wstąpienie do spółki cywilnej męża

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 07.08.2019

Ja i mój mąż mamy spółkę cywilną (w niej jedynym majątkiem są 2 samochody osobowe wpisane do ewidencji środków trwałych i był od nich odliczony VAT). Nasze udziały to: 80% ja i 20% mąż. Mamy wspólność majątkową. Mój mąż z kolegą mają spółkę cywilną (udział procentowy 50/50) – obecnie kolega chce wystąpić ze spółki cywilnej. Mężowi zależy na tym, aby ta spółka nadal funkcjonowała w niezmienionej formie (a głównie miała ten sam NIP). Dlatego podjęliśmy decyzję, że ja wstąpiłabym do tej spółki zamiast kolegi. Generalnie w spółce męża z kolegą nie właściwie istotnego majątku. W takim przypadku nie byłoby sensu, abyśmy (ja i mąż) mieli dwie spółki cywilne i przy tej okazji chcielibyśmy przenieść majątek z obecnej naszej wspólnej spółki do spółki, do której bym wstąpiła. Jak to najlepiej i najkorzystniej podatkowo i formalnie zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W oparciu o przeanalizowane orzecznictwo proponuję następujący sposób działania:

 

1. Nieodpłatne przekazanie majątku spółki cywilnej przez Panią dla męża

Na gruncie podatku VAT przekazanie przedsiębiorstwa stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie bowiem z przepisem art. 6 pkt 1 ustawy VAT przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jednocześnie w takim przypadku na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy VAT nie powstanie obowiązek korekty odliczonego uprzednio VAT.

 

Potwierdza to Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie z dnia 13.12.2013 r., nr IPPP2/443-1116/13-2/MM:

 

„W świetle powołanych wyżej przepisów należy stwierdzić, że na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawca jako Spółka cywilna jest traktowany jako odrębny podmiot, spełniający definicję podatnika. Autonomiczność prawa podatkowego wyklucza możliwość takiej interpretacji jego przepisów, która zakładałaby, że wspólność majątkowa istniejąca między małżonkami na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ma wpływ na zakres praw i obowiązków podatników podatku od towarów i usług.

 

Dopuszczalne jest dokonywanie czynności cywilnoprawnych między małżonkami pozostającymi w małżeńskiej wspólności majątkowej, jeżeli czynności te dotyczą sfery objętej zakresem ich działalności gospodarczej.

 

Przekazywany przez podatnika podatku od towarów i usług (spółkę cywilną) majątek, który w analizowanym przypadku stanowi całe przedsiębiorstwo, w świetle Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi (przy istnieniu wspólności majątkowej) niewątpliwie majątek wspólny małżonków, jednakże w świetle ustawy o podatku VAT są to rzeczy, które podatnik (spółka cywilna) nabył w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Należy zauważyć, że w niniejszej sprawie podatnikiem podatku od towarów i usług jest Spółka cywilna, a nie każdy z małżonków odrębnie. Zatem, przekazanie przedsiębiorstwa nastąpi pomiędzy Spółką a osobą fizyczną będącą wspólnikiem w tej Spółce, prowadzącą odrębną od spółki cywilnej działalność gospodarczą.

 

Wobec powyższego, nieodpłatne przekazanie całego przedsiębiorstwa między s.c. a małżonkiem w sytuacji, gdy przekazujący jest podatnikiem podatku od towarów i usług, co do zasady, będzie podlegać przepisom ustawy o VAT na zasadach ogólnych, chyba że z przepisów tej ustawy wynika, że do dostawy danego towaru (jak to ma miejsce w sytuacji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w myśl art. 6 pkt 1 ustawy o VAT) nie stosuje się jej przepisów”.

 

Dodatkowo przekazanie przedsiębiorstwa pomiędzy małżonkami nie spowoduje powstania przychodu podatkowego.

 

Wynika to z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21.02.2014 r, nr. IPPB1/415-24/14-2/MT:

 

„Zatem niezależnie od tego, który z małżonków wykorzystuje składniki majątku objęte majątkową wspólnością ustawową w swojej działalności gospodarczej, oboje małżonkowie pozostają ich właścicielami.

 

Jednocześnie stwierdzić należy, iż w przypadku, gdy następuje przekazanie przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa żony na rzecz męża nie dochodzi do jego zbycia, gdyż współwłaścicielami nadal pozostają te same osoby (małżonkowie).

 

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zaliczają do żadnej z kategorii źródeł przychodów czynności nieodpłatnego przekazywania przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stanowiącego współwłasność łączną małżeńską. Zatem opisana powyżej czynność jest dla Pani obojętna podatkowo, co oznacza, że nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych”.

 

Podobne wnioski można wyciągnąć z interpretacji Dyrektora KIS z dnia 11.07.2017 r., nr 0115-KDIT3.4011.143.2017.1.MPŁ:

 

„Mając na uwadze powyżej powołane przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że nieodpłatne przekazanie wskazanych we wniosku składników majątku z majątku spółki cywilnej do majątku osobistego jej wspólników nie powoduje powstania przychodu. W sytuacji tej co prawda dochodzi do przekazania ww. składników majątku spółki do majątku osobistego wspólników, jednak z uwagi na brak odpłatności takiego przesunięcia nie może ono zostać uznane za "odpłatne zbycie", o którym mowa w wyżej przytoczonych przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Reasumując, otrzymanie przez Wnioskodawcę – w związku z nieodpłatnym przekazaniem z działalności gospodarczej Spółki cywilnej – składników majątku (tj. zorganizowanej części przedsiębiorstwa) nie spowoduje u Wnioskodawcy powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

 

Przekazanie środków trwałych nie skutkuje koniecznością korygowania kosztów uzyskania przychodów o zaliczone do nich odpisy amortyzacyjne od takich środków trwałych (por. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 6.05.2010 r., sygn. akt ITPB1/415-155/10/HD). Inaczej jednak może być w przypadku towarów handlowych bowiem tutaj organy podatkowe stoją na stanowisku, że należy skorygować koszt ich zakupu.

 

2. Likwidacja spółki cywilnej Pani oraz męża

Z tytułu likwidacji nie powstanie żaden obowiązek podatkowy w VAT czy też PIT, ponieważ cały majątek został wcześniej przekazany na rzecz małżonka. Stan składników majątkowych na dzień likwidacji wynosi zatem zero.

 

3. Małżonek wnosi otrzymane nieodpłatnie przedsiębiorstwo do drugiej spółki cywilnej

W tym zakresie powstanie obowiązek zapłacenia podatku PCC z tytułu wniesienie dodatkowego wkładu do spółki (stawka podatku wynosi 0,5%). Wniesienie wkładu nie rodzi skutków na gruncie podatku dochodowego.

 

4. Pani przystępuje do spółki cywilnej, która w tym momencie staje się trzyosobowa

 

5. Wspólnik występuje ze spółki cywilnej, w konsekwencji w spółce zostaje Pani i małżonek

Tutaj ewentualne rozliczenie podatku dochodowego może wystąpić po stronie występującego wspólnika, jeżeli wartość wypłaconego zwrotu przekroczy wartość wniesionego udziału.

 

Powyżej zaprezentowany model jest bardzo korzystny podatkowo, jednak obarczony pewnym ryzykiem. Sytuacja bowiem jest nietypowa z uwagi na istnienie kilku majątków objętych wspólnością łączną. Mamy bowiem wspólność majątkową małżeńską oraz dwie wspólności łączne w ramach spółek cywilnych. Pojawiają się nawet głosy, że w świetle prawa cywilnego nie jest możliwe wykonywanie operacji między współwłasnością łączną a majątkiem prywatnym. Z uwagi na skomplikowane zagadnienie oraz uzyskanie ochrony przed negatywnym działaniem organów podatkowych polecałbym w tym przypadku wystąpienie z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć + dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »