Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Współwłasność pojazdu tylko na papierach i wynikające z tego kłopoty

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 03.01.2015

Jestem wraz z kolegą współwłaścicielką pojazdu, ale tylko w papierach. W rzeczywistości z samochodu korzysta tylko on i niestety doprowadził już dwa razy do stłuczki. Ubezpieczyciel zwraca się do mnie z pismami, wypłaca odszkodowanie z mojego ubezpieczenia. To oczywiście żerowanie na moich zniżkach, które już właściwie straciłam. Czy mam szansę jakoś pozbyć się samochodu? Wiem, że drugi właściciel płaci składki nieregularnie, więc i to mnie obciąży. Co mogę zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po analizie przedstawionego przez Panią stanu faktycznego sprawy, w pierwszej kolejności należy podkreślić to, że formalnie jest Pani współwłaścicielem przedmiotowego pojazdu, a zgodnie z przepisem art. 207 Kodeksu cywilnego pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną”.

 

Powyższe oznacza, że każdy ze współwłaścicieli zobowiązany jest również do ponoszenia ciężarów związanych z ubezpieczeniem pojazdu, szczególnie że ubezpieczenie OC jest, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), ubezpieczeniem obowiązkowym.

 

Dlatego też, chcą wycofać swoje ubezpieczenie z omawianego pojazdu, musiałaby Pani w zasadzie utracić wcześniej status współwłaściciela tego pojazdu, co może w pierwszej kolejności nastąpić w drodze umowy zawartej z drugim współwłaścicielem tego pojazdu.

 

Jeżeli jednak nie byłaby Pani w stanie dojść z tym współwłaścicielem do porozumienia, konieczne byłoby skierowanie sprawy na drogę sądową z wnioskiem o zniesienie współwłasności samochodu.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 210 Kodeksu cywilnego „każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Uprawnienie to może być wyłączone przez czynność prawną na czas nie dłuższy niż lat pięć. Jednakże w ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego przedłużenie na dalsze lat pięć; przedłużenie można ponowić”.

 

Jeżeli chodzi zaś o sposób takiego podziału, to sięgnąć należy do art. 211, który stanowi, że „każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości”.

 

Idąc dalej, jak stanowi przepis art. 212:

 

„§ 1. Jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Przy podziale gruntu sąd może obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi.

 

§ 2. Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

 

§ 3. Jeżeli ustalone zostały dopłaty lub spłaty, sąd oznaczy termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia. W razie rozłożenia dopłat i spłat na raty terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać lat dziesięciu. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie sąd na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty rat już wymagalnych”.

 

Mając zatem powyższe na uwadze, w razie niedojścia do porozumienia z drugim współwłaścicielem samochodu, kierując sprawę do sądu, mogłaby Pani żądać przyznania wyłącznej własności pojazdu temu współwłaścicielowi bądź to z obowiązkiem spłaty Pani udziału we współwłasności pojazdu, bądź też bez orzekania o takiej spłacie.

 

O ile bowiem nie można wykluczyć tego, że być może udałoby się Pani zrezygnować z ubezpieczenia OC pojazdu bez wyzbywania się jego współwłasności (jest to kwestia mocno dyskusyjna, jednak w praktyce i takie rzeczy się zdarzają), o tyle sytuacja taka mogłaby narażać Panią na ewentualne żądanie przez drugiego współwłaściciela uczestniczenia przez Panią w dalszych kosztach związanych z utrzymaniem tego pojazdu, zgodnie z art. 207 Kodeksu cywilnego, a ponadto ubezpieczyciel mógłby wciąż podejmować próby ściągnięcia od Pani nieopłaconych przez drugiego współwłaściciela składek ubezpieczenia.

 

Nie ma natomiast możliwości niejako dokonania podziału ubezpieczenia obejmującego jeden pojazd i wymuszenie na współwłaścicielu, aby korzystał z ochrony ubezpieczeniowej jedynie w wydzielonym mu zakresie. Należy bowiem podkreślić, że umowa taka jest jedną umową, której stronami są łącznie wszyscy współwłaściciele pojazdu oraz ubezpieczyciel, a co za tym idzie, nie jest ani możliwe, ani też dopuszczalne dokonywanie jakiegokolwiek wewnętrznego podziału zakresu korzystania z tej umowy przez każdą z jej stron, gdyż umowa ta za każdym razem i w każdej sytuacji musi być traktowana jednolicie, regulując wspólnie prawa i obowiązki jej stron.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III minus cztery =

»Podobne materiały

Samochód jako współwłasność narzeczonych

Mam zamiar kupić nowy samochód. Planuję uczynić jego współwłaścicielem mojego narzeczonego. Czy jeżeli kiedyś się rozstaniemy, to będę musiała uzyskiwać jego zgodę na czynności formalno-prawne związane z pojazdem? Czy ustalenie nierównych udziałów (np. 95% i 5%) wymaga potwierdzenia notarialnego? Cz

 

Alimenty od starszych, schorowanych dziadków

Dziadkowie płacą alimenty na pełnoletnie wnuki, nie można uzyskać od nich informacji, czy nadal się uczą. Wysłany był do matki dzieci list polecony, na który nie ma odpowiedzi. Ojciec dzieci ma schizofrenię, jest na rencie socjalnej – 460 zł. Nie ma żadnego kontaktu z wnukami, dziadkowie są st

 

Posiadanie narkotyków, zatrzymanie i dozór policyjny

Mam pytanie m.in. o dozór policyjny. Otóż policja przeszukała mój dom, znalazła 4 woreczki ze śladowymi ilościami marihuany, a ja zostałem zatrzymany. Sprawa dotyczy „zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających, substancji psyc

 

Zastrzeżenia wobec policjanta wykonującego kontrolę

Wczoraj zostałem zatrzymany na kontrolę przez policję z powodu prowadzenia rozmowy przez telefon podczas prowadzenia samochodu. Nie przyjąłem mandatu. Przy spisywaniu wniosku przyznałem się do winy. Moje zastrzeżenia wzbudziło jednak zachowanie policjanta wykonującego kontrolę. Nie przedstawił mi si

 

Ochrona licznika energii elektrycznej przed dostępem osób trzecich

Czy licznik energii elektrycznej, stanowiący własność zakładu energetycznego, zainstalowany bez żadnych zabezpieczeń w korytarzu lokalu użyteczności publicznej (baru gastronomicznego), obok którego przechodzą klienci baru, osoby trzecie (w ciągu 7 lat około 100 tys. osób), powinien być chroniony prz

 

Zakaz prowadzenia pojazdów na 6 miesięcy a badania lekarskie i psychologiczne

Mając 0,3 promila podczas prowadzenia samochodu kategorii C+E, poddając się dobrowolnemu ukaraniu się, otrzymuję wyrok, który mówi, że przez 6 miesięcy mam zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Czy muszę przechodzić badania lekarskie?

 

Zaproszenie dla cudzoziemca

Chciałbym wystawić zaproszenie dla cudzoziemca (Algierczyka), lecz mieszkam w wynajętym mieszkaniu. Czy muszę mieć zgodę na piśmie od jego właściciela? Jak wygląda procedura? Czy jest jakaś instytucja, która pomaga załatwiać takie sprawy?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »