.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wspólny dom przy podziale majątku

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 23.01.2017

Jestem w trakcie rozwodu. Mamy z mężem wspólny majątek – dom szeregowy nabyty w trakcie trwania małżeństwa. Mąż posiadał małe mieszkanie przed zawarciem małżeństwa. Po ślubie byłam angażowana finansowo w zakup wyposażenia do tego lokum ze swoich pieniędzy i moich rodziców. Sprzedaliśmy je po kilku latach i cała kwota ze sprzedaży została wykorzystana na wykończenie domu, czyli majątku wspólnego. Mąż teraz twierdzi, że to był jego odrębny majątek. Czy po rozwodzie wspólny dom będzie dzielony po połowie – obydwoje jesteśmy jego właścicielami?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wspólny dom przy podziale majątku

Fot. Fotolia

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego (K.r.o.).

 

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 

„1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.).”

 

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 

„1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.”

 

Jak wynika z § 2 art. 43, każdy z małżonków ma prawo żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Zasadnym jest nadto zwrócenie uwagi na § 3, z którego wynika, iż przy ustalaniu, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

W mojej ocenie mąż będzie mógł żądać ustalenia nierównego udziału w majątku wspólnym.

 

Żądanie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym jest możliwe jedynie co do całego majątku wspólnego. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2003 r., sygn. akt IV CKN 278/01 „małżonek nie może żądać na podstawie art. 43 § 2 K.r.o. ustalenia nierównych udziałów w niektórych składnikach majątku wspólnego”.

 

Z równości udziałów wynika, że przy podziale majątku wspólnego wartość składników przyznanych każdemu z małżonków winna być jednakowa, a gdy jest to niemożliwe, wartość udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Powyższe stanowi zasadę, od której ustawodawca przewidział wyjątek, o którym mowa w § 2.

 

Jak wynika z postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2002 r., sygn. akt III CKN 1018/2000: „warunkiem ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym jest łączne spełnienie dwóch przesłanek, a mianowicie istnienia ważnych powodów oraz przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego w różnym stopniu (art. 43 § 2 kro)”.

 

Zachodzi jednak pytanie, czy w sprawie występują ważne powody do ustalenia nierównych udziałów, np.: w jakim odstępie czasu nastąpiła sprzedaż mieszkania, zakup domu, jak długo Państwo w tym domu zamieszkujecie?

 

Przy ocenie istnienia „ważnych powodów” w rozumieniu art. 43 K.r.o. należy mieć na uwadze całokształt postępowania małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej w zakresie wykonywania ciążących na nich obowiązków względem rodziny, którą przez swój związek założyli (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 października 1974 r., sygn. akt III CRN 190/74).

 

Wyraźnie podkreślić należy, iż zachowanie Pani małżonka winno być jednak udowodnione. Innymi słowy we wniosku o podział majątku wspólnego (lub w odpowiedzi na wniosek) należy wnioskować o przesłuchanie świadków, tj. wszystkich osób, które mogą mieć jakąkolwiek wiedzę. Powyższe dowody mają ogromne znaczenia, a to z uwagi na pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w postanowieniu z dnia 26 listopada 1973 r., sygn. akt III CRN 227/73, zgodnie z którym „artykuł 43 § 2 kro może mieć zastosowanie nie w każdym wypadku faktycznej nierówności przyczynienia się każdego z małżonków do powstania majątku wspólnego, lecz tylko w tych wypadkach, gdy małżonek, przeciwko któremu skierowane jest żądanie ustalenia nierównego udziału, w sposób rażący lub uporczywy nie przyczynia się do powstania dorobku stosownie do posiadanych sił i możliwości zarobkowych”.

 

W Pani przypadku ustalenie równych udziałów w majątku wspólnym stanowiłoby podstawę do zwrotu małżonkowi połowy nakładów. Innymi słowy korzystnym z punktu widzenia Pani interesu jest ustalenie, iż to Pani przyczyniła się w stopniu możliwie największym do powstania majątku wspólnego.

 

Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

 

Należałoby zatem ustalić, które poczynione przez Państwa nakłady były nakładami koniecznymi, tj. takimi, które przyczyniły się do powstania dochodu, a które jedynie zwiększały wartość majątku osobistego i były „wymysłem”, który nie znajdował pokrycia w uzyskiwanych dochodach.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V minus 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »