Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wspólne rozliczanie z małżonką za rok podatkowy

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 07.11.2018

W okresie od listopada 2016 do października 2017 pracowałem na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3400 brutto. 1 czerwca 2017  i nadal prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Natomiast 1 kwietnia 2017 zawarłem związek małżeński. Małżonka nie ma dochodów. Podstawa podatkowa w dniu dzisiejszym uzyskana z działalności przekroczyła dla mnie pierwszy próg podatkowy. Czy mogę rozliczyć się wspólnie z małżonką za ten rok podatkowy, żeby zmieścić się w I progu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Wspólne rozliczanie z małżonką za rok podatkowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnikami podatku dochodowego są osoby fizyczne. Każda z nich jest co do zasady odrębnym podatnikiem od uzyskiwanych przez siebie dochodów. Powyższa zasada dotyczy także małżonków, niezależnie od istniejących pomiędzy nimi stosunków majątkowych. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów.

 

Jednakże zgodnie z przepisem art. 6 ust. 2 małżonkowie podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów, po uprzednim odliczeniu od dochodu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot ulg podatkowych; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) nie podlegających łączeniu z dochodami opodatkowanymi wedle skali podatkowej, które opodatkowane w sposób zryczałtowany.

 

Wspólne opodatkowanie stanowi prawo, a nie obowiązek małżonków. Dla wspólnego opodatkowania konieczne jest złożenie organowi podatkowemu stosownego wniosku w tej sprawie. Wniosek ten składany jest w zeznaniu rocznym. Złożenie wniosku następuje poprzez przekreślenie stosownego pola (kwadratu) na druku zeznania rocznego. W obecnie obowiązującym stanie prawnym – wedle ustalonych wzorów zeznań rocznych – nie jest natomiast konieczne podpisywanie wniosków. Wystarczające jest zakreślenie stosownego pola w zeznaniu rocznym.

 

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 10 wspólne opodatkowanie małżonków nie ma zastosowania do podatników, którzy wniosek o zastosowanie tej formy rozliczenia z podatku, wyrażony w zeznaniu podatkowym, złożą po terminie do złożenia zeznania rocznego.

W myśl art. 6 ust. 2a wniosek o wspólne opodatkowanie może być wyrażony przez jednego z małżonków. Wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

 

Małżonkowie mogą się wspólnie opodatkować o ile spełniają szereg warunków określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pierwszym z tych warunków jest chęć skorzystania z prawa do wspólnego opodatkowania, wyrażana w zeznaniu rocznym.

 

Dla możliwości skorzystania ze wspólnego opodatkowania przez małżonków musi pomiędzy nimi istnieć ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Wspólność majątkowa małżeńska jest typowym majątkowym ustrojem małżeńskim, jednakże nie musi on koniecznie występować z małżeństwie.

 

Kolejnym warunkiem do wspólnego rozliczenia rocznego jest to, aby małżonkowie pozostawali we wspólności majątkowej przez cały rok podatkowy. Tylko małżonkowie, którzy pozostają przez cały rok podatkowy we wspólności majątkowej, mogą skorzystać ze wspólnego opodatkowania.


Jak zatem widać z przytoczonego przepisu, jednym z niezbędnych warunków wspólnego rozliczenia jest, aby małżonkowie przez cały rok pozostawali małżeństwem. W opisie sprawy wskazał Pan, że wziął ślub dnia 1 kwietnia 2017 r. W rezultacie nie będzie Pan pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok, lecz przez 9 miesięcy. Oznacza to, że za 2017 r. nie może Pan rozliczyć się wspólnie z małżonką. Możliwość taka pojawi się dopiero za rok 2018.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem plus II =

»Podobne materiały

Świadczenia w naturze dla cudzoziemców

Nasza spółka sporadycznie udziela wsparcia zagranicznym firmom partnerskim w zorganizowaniu podróży służbowych (płacimy za bilety, wynajem pojazdu, hotel itp.). Rezydentom nie wypłacamy żadnych pieniędzy. Całość poniesionych kosztów jest refakturowana na podmiot zagraniczny (nierezydenta), który jes

Podatek od sprzedaży nieruchomości a jej darowizna na rzecz osoby bliskiej

Moi rodzice posiadają od 15 lat działkę z małym domkiem. W 2007 r. darowali mi jej połowę w formie udziału.  Nie można znieść jej współwłasności, ponieważ działka jest za mała i podział byłby sprzeczny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Postanowiliśmy wspólnie tę działkę sprzedać

Amortyzacja środków trwałych – rzeczy i nieruchomości zakupionych poniżej ich wartości rynkowej

Nabyłem jako osoba fizyczna, na współwłasność z inną osobą fizyczną, zabudowaną nieruchomość (kilka budynków i budowli) wraz z wyposażeniem, czyli meblami, komputerami, maszynami. Sprzedawcą był syndyk i cena zakupu nie odzwierciedla nie tylko wartości rynkowej, ale jest nawet o wiele niższa od wart
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »